education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ירושלים
 

משרד החינוך בוחר מדי שנה נושא שנתי המשותף לכלל מערכת החינוך. העיסוק בנושא משותף מזמן ליבון ערכים ועמדות בקרב צוותי חינוך, התמודדות עם סוגיות כמו למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד במאה ה-21 ותכנון לימודים בית ספרי. בשנת הלימודים תשע"ז הנושא השנתי המשותף יהיה ירושלים, ולכן כבר בשנת הלימודים הנוכחית יקיים כל בית-ספר לקראת יום ירושלים שחל בחודש יוני פעילות מרכזית אחת בנושא, כמו: טקס, חידון, משחק, ערב שירה וסיור ובמהלך שבוע ירושלים יקיים בכל כיתה שלושה שיעורים בנושא .

 

המזכירות הפדגוגית פיתחה תכנית מודולרית בינתחומית בנושא ירושלים לבתי-הספר היסודיים. מטרת התכנית היא לחשוף את התלמידים לחשיבותה של ירושלים ולהעמיק את הזיקה והקשר שלהם לבירת ישראל באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל. התכנית משמשת מתווה כללי לתכנון ולפיתוח יחידות הוראה אינטגרטיביות בבתי-הספר, והיא מושתת על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והיסטוריים.

 

תכנית ירושלים לבתי-הספר היסודיים

 

 

הייחודיות של תכנית ירושלים

·  מאפשרת לצוותי המורים בבתי-הספר ליצור יחידות הוראה בינתחומיות חוצות גבולות של תחומי דעת;

· מאחדת היבטים שונים של ירושלים;

·  מזמנת תהליך לימודי ערכי ומתמשך בבתי-הספר היסודיים.

 

 

מבנה התכנית

· התכנית בנויה משלושה צירי אורך מרכזיים הכוללים נושאים והדגשים להוראה וללמידה: א) ירושלים בירת ישראל ב) ירושלים - מרכז דתי ומדיני בתקופות היסטוריות שונות ג) ירושלים – פסיפס אנושי, חברתי ורב-תרבותי.

· כל אחד מהצירים מורכב מנושאים בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים. צירים אלה משלימים זה את זה ומאפשרים שילובים וקישורים ביניהם.

· כל ציר מציג שאלה מרכזית המתייחסת לעבר ולהווה של ירושלים. שאלה זו היא נקודת המוצא לארגון יחידות ההוראה וליצירת הרצף הלימודי.

· הצירים הם הבסיס לפיתוח יחידות הוראה בבתי-הספר בהלימה לשכבת הגיל, לייחודיות של בית-הספר, לאופי אוכלוסייתו ולמאפיינים החברתיים, התרבותיים והמורשתיים שלו.

· התכנית מציגה מיפוי של תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים העוסקים בנושא ירושלים ויחידת הוראה אחת הכוללת פעילויות הוראה ולמידה לכיתות ה'-ו'. יחידה זו משמשת מודל יישומי לצוותי בתי-הספר לפיתוח יחידות הוראה נוספות באותן שכבות גיל וכן יחידות הוראה החל מהגן בבתי-ספר שבהם פועלות חטיבות צעירות או החל מכיתה א' עד כיתה ד'.

·  יחידת ההוראה בחינוך היסודי נסובה על ציר "ירושלים – בירת ישראל" ומציעה שלושה מערכי שיעור: 1) ירושלים עיר הבירה 2) מוסדות ואתרים בירושלים 3) ירושלים בירת ישראל – למה?

 

מידע נוסף

המסע לירושלים – תכנית ירושלים מתחברת לתכנית "המסע לירושלים" שפותחה על ידי מינהל חברה ונוער, אגף של"ח וידיעת הארץ. התכנית נועדה להעמיק את הזיקה של התלמידים לירושלים באמצעות סיורים בעיר לאורך שנות הלימוד במערכת החינוך.

 

יום ירושלים -  הצעות לפעילויות ולמערכי שיעור באגף מורשת.

 

יצירות בנושא ירושלים  - טבלה ובה מראי מקום ליצירות (שירים וסיפורים) בנושא ירושלים היכולים לשמש אתכם בתכנון הפעילות בנושא. האסופה נערכה על-ידי המנחות המחוזיות לחינוך לשוני של מחוז תל-אביב.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/05/2016