education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סדנאות לחדרי מורים
ילדים יוזמים ומשפיעים -סדנה לצוותים חינוכיים בנושא טיפוח יזמות של ילדים
 

רציונל


היזמות בהקשרה הרחב מבטאת גישה של הפרט לחיים והשימוש שהוא עושה במערכת של כישורים, מיומנויות ויכולות המכוונים אותו לחשוב על דברים חדשים ולגרום למימושם לרווחתו ולרווחת סביבתו.
היזמות מבטאת מסרים של חדשנות ושל מימוש חלומות ורעיונות תוך מפגש בין מיצוי פוטנציאל אישי לבין מתן מענה לצרכים חברתיים סביבתיים.
היזמות מייחסת חשיבות לטיפוח הפרט וצרכיו, אך גם מעודדת אותו לראות את מחויבותו לזולת. זוהי גישה המאפשרת לאזן בין מימוש צורכי הפרט לבין הדאגה לרווחת החברה.
ליזמות הגדרות שונות. רובן מצביעות על כך שהיזמות קשורה ליצירת הֶקשרים חדשים; לפיתוח נקודות מבט מקוריות; ליציאה מתוך מוסכמות ומסגרות מקובלות; למציאת פתרונות חדשים אך בני יישום, המשלבים מציאות עם דמיון ויצירה.
הנחת היסוד של החינוך החברתי ערכי היא שיזמות כוללת תפיסת עולם ערכית, מערכת של מיומנויות ויכולות שאותן ניתן לשכלל במהלך חינוכי של אימון והתנסות.
על פי תפיסה זו יש לאפשר לכל לומד להתנסות בביצוע שלבי התהליך היזמי באופן מלא או חלקי.

 

 

שלבי התהליך היזמי


התהליך היזמי מאפשר ללומדים להתנסות ביישום ערכי מפתח הל"ב ובפיתוח תפקודי לומד מגוונים.
תהליך זה דורש מהלומדים לממש את תפקודי ההכוונה העצמית בלמידה ולהוציאם מן הכוח אל הפועל. הלומדים מתבקשים לאתר צרכים, להציע מענים שונים, להפעיל שיקולי דעת בבחירת המענה המתאים ולתכנן את צעדיהם בהמשך בהתבסס על תהליכי חשיבה קוגניטיביים ומטה קוגניטיביים.
כל אלה נשענים על מוטיבציה פנימית ועל תחושת מסוגלות ביחס ליכולתם לממש את היוזמה.


ילדים יוזמים ומשפיעים  - סדנה לצוותי חינוך

מטרות הסדנה

  1. העלאת המודעות לחשיבות היזמות ולמשמעותה עבור הפרט והחברה ולערכים הגלומים בה.
  2. היכרות עם התהליך יזמי, מרכיביו ומאפייניו.
  3. בחינת שלבי היזמות בעקבות התבוננות במיזמים שונים.

 

ילדים יוזמים ומשפיעים  - מצגת מלווה סדנה


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/02/2015