education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה
 

מועדי ההדרכה

כלי ההדרכה

שכבת הגיל

שלושה מועדים במהלך השנה על פי ההנחיות במדריך למורה

מבדק קריאה וכתיבה לכתה א'

חוברות המבדק

מבדק הקריאה והכתיבה - בעקבות משימות 1-2

א'

פעמיים בשנה (דצמבר- ינואר ומאי )

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב' - חדש

מבחן מדף+ מיצ"ב פנימי/ חיצוני

ב'

משימות הערכה*

ג'

מבחנים בין לאומיים פירלס ואיפירלס אחת לחמש שנים.

ד'

מבחן מדף+ מיצ"ב פנימי/ חיצוני

ה'

משימות הערכה*

ו'

 

*משימות ההערכה מופצות על-ידי המדריכות המחוזיות לקראת מועד העברתן בכתות.

דוגמאות למבחנים ניתן למצוא באתר ראמ"ה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2016