education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2001
 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-15 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000  להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה  תקנות אלה:

 

א. הגדרות  

בתקנות אלה -

"מפקח" - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956;
"רשות חינוך מקומית" - רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה,  התש"ט-1949;
"ועדת שימוע" - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק;
"תקנות ההעברה" - תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959.


ב. פרסום הוראות

  1. הוראות החוק יפורסמו בידי כל רשות חינוך מקומית, בעת שהיא מפרסמת הודעה על מועד הרישום למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה, כאמור בסעיף 8 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959.
  2. הוראות החוק, הוראות חוזרי המנהל הכללי בנושא זכויות  התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי  המשמעת במוסד, יוצגו במוסד החינוך, במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.
  3. עותקים של הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יסופקו במזכירות מוסד החינוך, על פי דרישת תלמיד או הוריו.
  4. משרד החינוך יפרסם את ההוראות כמפורט בתקנת משנה (ב) באתר האינטרנט של המשרד.


ג. החלטה לאחר דיון

בטרם יקבלו החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, או על הגשת בקשה  להרחקה כאמור, ידאגו מנהל מוסד חינוך או רשות חינוך מקומית, לפי העניין, לקיום דיון כאמור בתקנה 4.


ד. דיון בהרחקת תלמיד לצמיתות

  1. הזדמנות ההורים והתלמיד להשמיע את טענותיהם כאמור בסעיף 6(א) לחוק, תהיה בדיון, שיערוך מנהל מוסד החינוך (להלן - הדיון); בדיון ישתתפו המפקח על המוסד, היועץ החינוכי או פסיכולוג המוסד, לפי הענין, מחנך הכיתה ורכז השכבה, אם קיים כזה באותו מוסד, וכן בעלי תפקיד אחרים הנוגעים  בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.
  2. לדיון יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את טענותיהם; הזמנה  תישלח להם בדואר רשום והם יהיו רשאים להשמיע את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.
  3. לא הופיעו התלמיד או הוריו לדיון במועד שנקבע, יידחה  הדיון למועד אחר שאליו יוזמנו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב); לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע, לא יידחה עוד הדיון בשל כך.
  4. מנהל מוסד החינוך יעביר בכתב לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז, את עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים והתלמיד והחלטת המוסד, אם היתה כזו, ונימוקיה, ואם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב- את מכתביהם.

 

 להורדת הקובץ המקורי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009