education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
מתכנית לימודים לתכנית חינוכית - הצעת עקרונות יסוד חינוכיים לבית ספר יסודי עתידני
 
רוני אבירם
 
גיליון ‏9, תשנ"ד, 1994
 
נושא המאמר : תכנון ופיתוח תכניות
 
 

 

 

המאמר משרטט תכנית חינוכית לרמת בית הספר היסודי, המתאימה לתנאים ולצרכים המיוחדים של התרבות הפוסט-מודרנית. הפוסט-מודרניות מתאפיינת בשילוב "אירוני" של שני תהליכים חסרי תקדים: ההרחבה הקיצונית של טווח הבחירה העומד לפני הפרט בכל תחומי החיים מחד גיסא, ומאידך גיסא קריסת המערכות של סטנדרטים וערכים מוחלטים שהנחו את בחירת היחידים בימים עברו.

 

המאמר פותח בתיאור ההיפותזה, שעל פיה תכנית הלימודים התאורטית המולכת כיום בכיפה והמשקפת תפיסות בנות אלפיים וחמש מאות שנה של חינוך ליברלי, אינה ניתנת עוד להצדקה בעידן הפוסט-מודרני. בכך היא הופכת בלתי רלוונטית יותר גם למורים וגם לתלמידים. המאמר ממשיך בהצעת חלופה לתכנית הלימודים הנוכחית - תכנית חינוכית המכוונת להגברת האוטונומיה של התלמיד, ובדרך זו היא מכינה את התלמידים טוב יותר

לדרישות שתציג להם התרבות הפוסט-מודרנית.

 

שאר המאמר מיוחד להבהרה ולהצדקה של חמשת המוקדים החינוכיים הנובעים מן היעד שהוצג לעיל: פיתוחה של הרציונליות (על בסיס הגישה של "קהילת החקר" שביסוד תכנית הפילוסופיה לילדים); פיתוח מיומנויות בסיסיות; עידוד התלמידים למעורבות בקהילת דו-שיח יציבה של שווים (גם זאת על בסיס הגישה של "קהילת החקר"); פיתוח המעורבות הפלורליסטית והביקורתית של התלמידים בתרבותם; פיתוח כושר הרפקלציה של התלמידים על ענייניהם ועל סגנון חייהם

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/12/2010    

עדכוני rss