education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
ממבחנים ארציים סטנדרטיים להערכה חלופית שזורה בלמידה בפרויקט "בגרות 2000": עמדות מנהלים, מורים ותלמידים
 
ניצה ברנע, צביה קברמן, יהודית דורי
 
גיליון 19, תשס"ח, 2007
 
נושא המאמר : מחקרי הערכה
 
  למאמר המלא
 

 

הפרויקט החמש-שנתי "בגרות 2000" בחן אפשרות להחליף את שיטת המבחן החיצונית המסורתית של בחינות הבגרות, בהערכה חלופית שזורה בלמידה בחלק ממקצועות הלימוד. עשרים ושניים בתי ספר ממגזרים שונים השתתפו בפרויקט שנועד לקדם הבנה עמוקה, מיומנויות חשיבה ברמות גבוהות והפעלת התלמידים בשיטות הוראה והערכה חלופיות. המאמר מתאר מחקר שבוצע במהלך השנה החמישית של הפרויקט, שבו נחקרו עמדותיהם של מנהלים, מורים ותלמידים באמצעות שאלונים, ראיונות ותצפיות. במחקר השתתפו כל המורים והמנהלים שהיו מעורבים בפרויקט וכן התלמידים משישה בתי ספר שנבחרו כמדגם מייצג של תלמידי הפרויקט.

 

ממצאי ההערכה של הפרויקט מצביעים על התפתחויות לימודיות וחינוכיות חשובות הן מבחינת התלמידים והן מבחינת המורים והמנהלים. בעקבות אימוץ של מגוון דרכי הוראה, למידה והערכה, הועמקה הלמידה ושופר השיח שבין המורים לתלמידים. מן המחקר עולה כי הפרויקט קידם בניית צוותים מקצועיים שעובדים בשיתוף פעולה ותמיכה הדדית. עם זאת צוין עומס העבודה הכבד של המורים והצורך בתגמול מתאים. עמדות התלמידים היו חיוביות אף הן. הם חשו כי האווירה הלימודית השתפרה וכי שיטה זו עדיפה הן לתלמיד והן למורה על פני השיטה הרגילה. המנהלים והמורים ציינו את השפעתו של פרויקט "בגרות 2000" מבחינת שיפור האווירה הלימודית ויחסי מורים-תלמידים, עליית המוטיבציה בקרב התלמידים ושיפור במקצועות הלימוד שנכללו בפרויקט בכל הנוגע לכתיבה, להבעה ולמיומנויות חקר. התלמידים היו מודעים לחובותיהם ולזכויותיהם. בסיומו של המאמר מוצגים השפעת הפרויקט וממצאי מחקר זה על בחינות הבגרות בכימיה כיום.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2010    

עדכוני rss