education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שכל ואמונה - סתירה או השלמה?
 

הרב אליהו דסלר

טעות היא לחשוב שיכולים להשיג את האמונה המוחלטת על ידי חקירות שכליות ופילוסופיה, הרי השכל משוחד על ידי כל מיני נגיעות, הרצון מטה את השכל לאן שהוא חפץ, כשהאדם פונה אל שכלו, בטרם התעמק בתורה, וביסס את אמונתו על קבלת אבות ואמונת חכמים, ורוצה ששכלו יהיה השופט הבלעדי על ענייני אמונה, סימן הוא שאינו רוצה להאמין, לכן פונה אל שופט משוחד, שיורה לו כרצונו…אמנם חוייבנו לברר את האמונה על ידי השכל כדברי בעל חובת הלבבות בהקדמתו אכן הגישה לא תהא: "מה שאני מבין בשכלי אקבל, ומה ששכלי אינו משיג אל אקבל" חלילה, אין הכוונה שיסמוך על שכלו בלבד, כי בזה לא יוכל להגיע אף פעם אל בירור האמת, כי הוא משוחד מרצונותיו וגם מוגבל, גדר ברור האמונה על ידי השכל הוא: אחרי שנתיישבה כבר האמונה בלבו על ידי קבלת אבות, ועל ידי לימוד התורה הקדושה, והכרת גדלותה וגדלות חכמינו, יעסוק אדם לקרב אל שכלו את יסודות האמונה, לבררם לעצמו בברור שכלי. 

(מכתב מאליהו, ר' אליהו דסלר, חלק ג' "מינות ושלא לשמה")

 

 

  1. מדוע השכל אינו המקור הבלעדי לאמונה?
  2. מקור האמונה – היכן הוא?

 

רבי צדוק הכהן מלובלין

והיינו "אנכי" דלא אמרו בלשון ציווי כמו שכתבתי במקום אחר שהוא נגד אמונה פשוטה בקבועה בלב כל איש ישראל ולא שייך על זה ציווי דמי שאין מאמין מה יועיל ציווי, כי "ישראל מאמינים בני מאמינים".

(צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן מלובלין, סימן רכ"ט)

 

 

  1. מדוע מצוות האמונה לא נאמרה בלשון ציווי?

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק>

האמונה הפנימית היא כל כך גדולה מן השכל, עד שמי שאינו בעל שכל חפשי באמת מתדמה לו שהיא הפך מהשכל

(הרב א.י. קוק, מוסר אביך, מוסד הרב קוק, תשל"א, עמ' קג)

 

 

 

  1. האם האמונה היא ההפך מן השכל או משלימה את ההכרה? הסבירו.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010