education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מדריך למורה
מאפייני המשימות
 

 

תחום התוכן: כמות

 

מאפייני המשימות  לכיתות ז' ח' ט'  

 

שם המשימה

 

מאפיינים

 

הלו גיא

 

ספסלי ישיבה

מגדלור

36 שולחנות

פרסום של תעריפי סלולר

סולמות לפי הזמנה

כיתה

ז'

ז'

ז'

ז'

ח'

ח'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

+

פתירת משוואה

 

 

 

+

+

+

פרופורציה

+

 

+

 

 

 

מציאת היקפים או שטחים

 

+

 

+

 

 

שינוי נושא נוסחה

 

+

 

 

 

 

קריאת גרף

 

 

+

 

 

 

מחזוריות

 

 

+

 

 

 

סדרה חשבונית

 

 

 

 

 

+

חקירת השתנות בדידה

 

 

 

+

 

 

 

תחום התוכן: השתנות ויחסים

 

מאפייני משימות לכיתה ז'

 

  שם המשימה

 

 

מאפיינים

שלט חוצות

צמיחה לגובה

טמפרטורה מתחת לפני האדמה

שידורי פרסומת

יורדים ברכבל

כיתה

ז'

ז'

ז'

ז'

ז'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

ניתוח השתנות

+

+

+

+

+

קריאת גרף

 

 

+

+

+

פונקציה קווית

 

 

 

+

+

קריאת טבלה ומילויה

 

+

 

 

 

מחזוריות

+

 

+

 

 

שיקולי כדאיות

 

 

 

+

 

 

מאפייני משימות לכיתה ח'

 

שם המשימה

 

מאפיינים

סוף העונה

העבודה היא חיינו

צח כשלג

תדלק וסע

גל מסתפר

עקומות צמיחה לגובה

גברת שרוני אופה

שיפור ציון

קבלני גינון

כיתה

ח'

ח'

ח'

ח'

ח'

ח'

ח'

ח'

ח'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ניתוח השתנות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

קריאת גרף

+

+

+

+

+

+

+

+

+

פונקציה קווית

+

+

+

+

+

 

+

+

+

אחוזים

+

+

+

 

 

 

+

+

 

פתרון משוואה או אי שוויון

 

+

+

 

 

 

+

+

+

שיקולי כדאיות

+

 

 

+

 

 

 

+

+

שינוי נושא נוסחה

 

 

+

 

 

 

+

 

 

קירוב ואומדן

 

 

 

 

 

 

+

 

+

ממוצע

 

 

 

 

 

+

 

 

 

עיגול

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

מאפייני משימות לכיתה ט'

 

שם המשימה

 

מאפיינים

מדרגות

מעקב גדילה

שחיינים

מדד למשקל תקין

סולמות טמפרטורה

מטע תפוחים

שומר מסך

חלקת אדמה

מנקי חלונות

כיתה

ט'

ט'

ט'

ט'

ט'

ט'

ט'

ט'

ט'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ניתוח השתנות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

קריאת גרף

 

+

+

+

+

 

+

+

+

פונקציה קווית

 

+

+

+

+

+

+

+

+

פונקציה ריבועית

 

 

 

+

 

+

+

+

+

אחוזים

 

 

 

 

 

 

 

+

 

פתרון משוואה או אי שוויון

 

 

+

 

+

+

+

+

+

שיקולי כדאיות

 

 

 

 

 

 

+

+

 

שינוי נושא נוסחה

 

 

 

+

+

 

 

 

+

קירוב ואומדן

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

+

 

 

 

 

 

 

 

שטחים

 

 

 

 

 

 

 

+

 

סדרה חשבונית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

מחזוריות

 

 

 

 

 

 

+

 

 

קריאת טבלה

 

 

 

+

 

+

 

 

 

אקסטרפולציה

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

תחום התוכן: אי ודאות

 

מאפייני המשימות לכיתה ז'

 

  שם המשימה

 

 

מאפיינים

שוד ושבר

המלחמה בפשע

יצוא

מזג האוויר בהר כנען

ליל הסדר

כיתה

ז'

ז'

ז'

ז'

ז'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

קריאת דיאגרמה

 

 

+

+

+

קריאת גרף

+

+

 

 

 

ניתוח מידע בעזרת אחוזים

+

+

+

+

+

ניתוח השתנות

+

+

+

+

 

יחס או שכיחות יחסית

 

+

+

 

 

ממוצע

 

 

 

+

 

 

מאפייני המשימות לכיתה ח'

 

   שם המשימה

 

 

מאפיינים

ודאי, בלתי אפשרי ומה שביניהם

שעוני מספרים

זוג גרביים

אולימפיאדת המתמטיקה

כיתה

ח'

ח'

ח'

ח'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

יחס או שכיחות יחסית

+

+

+

+

זיהוי מאורעות או סידורם

+

+

+

+

שיקולי כדאיות

 

+

 

+

 

תחום התוכן: צורות במישור ובמרחב

 

מאפייני המשימות לכיתות ז' ח' ט'  

 

שם המשימה

 

מאפיינים

אולמות תצוגה

אדריכל גינון

ממגורה

מיסוי במצרים העתיקה

ירושת קרקע

פריסות של קובייה

חלקת דשא

 

כיתה

ז'

ז'

ח'

ח'

ט'

ט'

ט'

התאמת מודל מתמטי לשאלה מציאותית

+

+

+

+

+

+

+

המרות בין ייצוגים

+

+

+

+

+

+

+

זיהוי משמעות הפתרון במציאות

+

+

+

+

+

+

+

שטחים

+

+

 

+

+

 

+

אומדן

+

+

+

+

 

 

+

פרופורציה

 

 

+

 

 

 

+

שיקולי כדאיות

 

+

 

+

 

 

+

מעגל

 

+

 

 

 

 

+

גוף במרחב

 

 

+

 

 

+

 

נפח

 

 

+

 

 

 

 

אחוזים

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/05/2010