education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשל המצב המיוחד, נערכנו להקל על הנבחנים ומוריהם. לשם כך:

  1. נעשה מיקוד נושאים ופרקים לבחינות הבגרות - קיץ תש"ף,עליהם תתבססנה השאלות בבחינת הבגרות, שמיועדת להתקיים ביום ט' בסיוון,  1/6/2020
  2. בנוסף, רוכזו עבורכם חומרי עזר להוראה ולמידה לפי תכנית הלימודים הישנה ולפי תכנית הלימודים החדשה. החומרים הוכנו על ידי צוות ההדרכה ומורים מתנדבים, וכוללים:
    • מצגות ליחידות הוראה
    • גיליון אלקטרוני לסרטונים, ממוינים לפי יחידות הוראה

ניתן להשתמש בחומרים בלמידה מרחוק, בליווי משימות ורעיונות ובכל דרך שתתאים לכם ולתלמידיכם.

אתם מוזמנים לשלוח חומרים נוספים בדוא"ל.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2020  

עדכוני rss