education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 

נושאי הלימוד

 

 

 

            

 

תורה: במדבר

פירוט

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

ז', י"ז, כ"ח, כ"ט

א', ב', ג', ד', ח', י', י"ט, כ"ד, כ"ה, כ"ו, ל"א, ל"ג, ל"ו

ה', ו', ט', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ז, ל', ל"ב, ל"ד, ל"ה

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

מתוך: במדבר נושאים ונקודות לדיון בבית הספר בממלכתי דתי, רכגולד, ירושלים, התשנ"ב

 למסמך

 

עיונים בספר במדבר / פרופ' יהודה אייזנברג

 לאתר

 

פרשת במדבר / הרב אלחנן סמט

 לאתר

 

פרשת הנזיר / יהודה אייזנברג

 לאתר

 

חטא המרגלים / יהודה אייזנברג

 לאתר

 

פרשת ציצית - פרשה שכולה חינוך / פרופ' משה ארנד

 לאתר

 

מרד קורח / יהודה אייזנברג

 לאתר

 

דברי הימים / דר' ישראל אלדד (שייב)

 לאתר

 

מטלות חקר - פרשת קורח

 לאתר

 

עבודה בנושא גבולות הארץ / יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

מתוך מד"ל לספר במדבר: אין מוקדם ומאחור בתורה 

 למסמך

 

תלונות בספר במדבר / יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

 

 

              

 

נ"ך: ירמיהו ומקבילות ממלכים ב' ומדברי הימים

 

פירוט

 

ירמיהו

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

ל"ז, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה

ד', ה', ח', י"ב (ז-סוף), ט"ז, י"ט, כ"א, כ"ב, כ"ז, ל"ג, ל"ד, ל"ה

א', ב', ז', ט', י', י"א, י"ב (א-ו), י"ד, ט"ו, י"ז, י"ח, כ', כ"ג, כ"ה, כ"ו, כ"ח, כ"ט, ל"א, ל"ב, ל"ו

                                                        

 

יחידה א':           "דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות"

יחידה ב':           "נביא לגוים נתתיך" – פרק א'

יחידה ג':            "רע ומר עזבך את ה' אלקיך" – פרק ב'

יחידה ד':           "מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע" – פרק ה'

יחידה ה':           "כשלו יהיה הבית הזה" – פרק ז' ופרק כ"ו

יחידה ו':             "על שבר בת-עמי השברתי" – פרק ח'

יחידה ז':            "על מה אבדה הארץ?" – פרק ט'

יחידה ח':           "מי לא יראך מלך הגוים?" – פרק י'

יחידה ט':           "שמעו את דברי הברית הזאת!" – פרקים י"א-י"ב

יחידה י':             "על דברי הבצרות" – פרק י"ד

יחידה י"א:          "שלח מעל פני ויצאו!" – פרק ט"ו

יחידה י"ב:          "לא תקח לך אשה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה" – פרק ט"ז

יחידה י"ג:           "וקדשתם את יום השבת!" – פרק י"ז

יחידה י"ד:          "הנה כחמר ביד היוצר" – פרק י"ח

יחידה ט"ו:          "הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי" – פרקים י"ט-כ'

יחידה ט"ז:         1. "והקמתי לדוד צמח צדיק"

                        2. "הלוא כה דברי כאש" – פרק כ"ג

יחידה י"ז:           "והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה" – פרק כ"ה

יחידה י"ח:          "הביאו את צואריכם בעל מלך בבל" – פרקים כ"ז-כ"ח

יחידה י"ט:          "ואלה דברי הספר" – פרק כ"ט

יחידה כ':            "ושבו בנים לגבולם" – פרק ל"א

יחידה כ"א:         "עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת" – פרק ל"ב

יחידה כ"ב:         "והשבתי את שבות יהודה ואת שבות ישראל" – פרק ל"ג

יחידה כ"ג:          "ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר" – פרק ל"ו

 

 1. הוראת הנביאים האחרונים נפתחת בספר ירמיהו מן הטעמים האלה:
  א. ללומד בכיתה ח' קל יותר להזדהות עם הנביא מאשר להזדהות עם הנבואה. היסוד האישי והעלילתי בספר ירמיהו רב יותר מאשר בשאר ספרי הנביאים האחרונים.
  ב. עם זאת, יש בספר נבואות רבות המייצגות את הנבואה של הנביאים האחרונים.
  ג. הספר מהווה המשך טבעי למלכים ב' מבחינת העניין, והוראתו אחרי מלכים ב' שומרת על רצף כרונולוגי.
  בגלל תכונות אלה מהוות הספר מעבר הדרגתי מן הנביאים הראשונים לאחרונים.
  ד. פרק כ"ה ינוצל להסב את תשומת הלב של הלומד לקיומן של נבואות לגויים.
 2. אמות המידה להוראה אינטנסיבית:
  א. פרקים ייחודיים לירמיהו ופרקים המאפיינים את דורו.
  ב. פרקים המביעים רעיון מרכזי בנבואה בצורה ברורה.

 

 

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

מלכים ב'

כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ה

 

 

דבה"י ב'

ל"ד, ל"ה, ל"ו

 

 

עזרא

ד'  (ו-כג)

ב', ה' (ג-סוף), ז', ח'

א', ג', ד' (א-ה), כ"ד, ה' (א-ב), ו' (יד-כב), ט', י'

נחמיה

ט', י"א

ג', ה', ו', ז' (ו-יג), ח'

א', ב', ד', י', י"ב

 

 1. בהוראת ספר עזרא יושם דגש על המסר, על התוכן ועל ההיסטוריה, ולא על הצדדים הלשוניים.
 2. פרקי עזרא ונחמיה יילמדו בשילוב עם פרקים מנבואת חגי וזכריה.

 

 

רמות בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

חגי

 

ב'-י-יט)

א' (א-יג), ב' (א-ט)

זכריה

ג', ד'

א' (ז-טו), ב' (יב-יז)

א' (א-ו ; טז-יז), ב' (ה-יא), ו' (ט-טו), ז', ח', ט' (א-ט)

מלאכי

 

 

כולו

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

תכנון הוראת ירמיהו

 למסמך

 

ירמיהו

 לאתר

 

קטעים מתוך המבוא למדריך למורה "עזרא ונחמיה", מכללת ירושלים לבנות, ירושלים, התשמ"ז

 למסמך

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015