education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
קריאת מפה
מיפוי מיומנויות ומושגים
 

לימוד קריאת מפה

 

לימוד של מיומנויות המפה בכיתות ב'-ד' מהווה מסיס להמשך לימוד הגיאוגרפיה בכיתות ה'-ו', כפי שמוצג בתכניות הלימודים. לפיכך, התכנית האעורכית המוצגת בזה מהווה רצף של שתי תכניות הלימודים, כאשר נקודת המפגש (המעבר) היא בין הנלמד בכיתה ד' ובין הנלמד בכיתה ה'.

קריאת מפה אינו מטרה לימודית העומדת בפני עצמה. הלימוד משולב בנושאים ובתכנים הלימודיים והוא רלוונטי למרחב ולסביבה שבהם עוסקים התלמידים, לדוגמה: שכונה, יישוב, חבל ארץ.

 

מהי מפה?

מפה היא אמצעי לביטוי תופעות שונות על פני כדור הארץ. למפה יש הגדרות שונות. להלן שתי הגדרות:

 

  • המפה היא תמונה סלקטיבית, מסמלת ומכלילה, של חלק ארץ כלשהו, בדרך כלל פני הארץ, כפי שהם נראים מלמעלה ובמקטנה רבה.

על פי עקרונות הגיאוגרפיה מאת E. Raisz

 

  • מפה גיאוגרפית היא תיאור מישורי, מוקטן, מסומל, בר-מדידה ומכוון של פני הארץ או חלק מהם, של תופעות המצויות מתחת לפני הארץ או מעליהם, או של גרמי השמים. שלא כתצלום האווירי המתאר את הנראה, מתארת המפה בעיקר את הידוע.

על פי נפתלי קדמון

המפה מציגה בפני הקורא תופעות גיאוגרפיות, וכדי להבין אותן הוא נדרש למיומנויות רבות. את המיומנויות האלה ניתן לקבץ ולצרף לאשכולות אחדים, כמוצג להלן.

 

אשכול של מיומנויות מפה כולל מיומנויות שיש ביניהן זיקה וניתן לארגן אותן ברצף הירארכי ההולך ומתעבה.

 

דרישות קוגניטיביות בקריאת מפה

קריאת מפה כמוה כשליטה בשפה המורכבת מסימנים שונים, אך לא רק כדי לקרוא מפה, צריכים להגיע לשליטה בהבנת המשמעות, שהמפה מציגה עצמים במבט-על אנכי; צריכים לרכוש שליטה בתפיסת המרחב, ושליטה בהבנה שהמפה היא ייצוג מוקטן של המציאות. לשם כך דרושה רמת חשיבה מופשטת, וזו מתפתחת בהדרגה מן החשיבה הקונקרטית שבה נמצאים התלמידים בגיל צעיר. פיתוח המיומנויות חייב להיעשות באופן הדרגתי וספיראלי כדי שיהיה ניתן להביא את התלמידים מן השלב של החשיבה הקונקרטית, שבו הם נמצאים, אל השלב המופשט, שבו הם יוכלו לעבוד עם המפות שונות, ולמצוא קשרים בין תופעות.

 

כדי להשיג זאת יש צורך בהמחשה רבה, בהתנסות ותרגול רב. טיפוח מיומנויות קריאת מפה, כפי שמוצע בחוברת זו, חיוני ביותר כדי להגיע אל המטרה.

 

קריאת מפה מעוררת קושי נוסף בפני התלמידים: היא מציגה תופעות בצורה מפורטת וסלקטיבית, ועם זאת היא מכלילה תופעות. לדוגמה: במפה פיסית, קווי הגובה מסומנים בסימן גרפי, אך המרווח שביניהם מוכלל ומיוצג בצבעים. הקוראים במפה הפיסית נדרשים להבין את המשמעות של קווי הגובה, ובו-זמנית לתרגם את הצבע שביניהם לגבהים. כדי לבצע פעולות כאלה, דרושה יכולת קוגניטיבית מורכבת, ולכן מיומנויות קריאת המפה נלמדות בהדרגתיות ותוך תרגול רב. בקריאת מפה המתלמידים נדרשים לפרק את התופעות המוצגות במפה (לערוך אנליזה), ולאחר מכן להרכיבן מחדש לתמונה מכלילה (ליצור סינתזה).

 

מקומה של המפה בהוראה

המפה היא כלי שבאמצעותו ניתן –

  • להתמצא בסביבות ובמרחבים קרובים ורחוקים. לדוגמה: לאתר רחוב בעיר, לאתר מדינה במפת כדור הארץ.
  • להבין תופעות שונות במרחב ואת הקשרים שביניהן. לדוגמה: למקם גני ילדים ובתי ספר יסודיים בשכונות מגורים; לקשר בין אקלים לצמחיה טבית או בין אקלים לתיירות.
  • לתכנן פעילות או שינויים במרחב. לדוגמה: תכנן בניית שכונות חדשות ביישוב; לפתח אזורי תיירות (כגון: באגן הים-התיכון).

 

לאור האמור לעיל, מובן שלימוד המפה אינו מטרה העומדת בפני עצמה, אלא, הלימוד מעוגן בתכנים לימודיים, בזיקה למקצועות הלימוד, לנושאי הלימוד ולדרגות הכיתה השונות. לכן, אין להקנות את מיומנויות המפה כדבר העומד בפני עצמו.

 

 

 אשכולות של מיומנויות מפה לפי דרגות הכיתה

רצף נושאי לימוד שבאמצעותם מקנים מיומנויות קריאת מפה במולדת וחברה ובגיאוגרפיה

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2008