education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

תכנון ופיתוח תכניות לימודים

תכניות הלימודים מהוות מתווה לתכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה, ממוקדי הקשר- אשר מצד אחד עולים בקנה אחד עם הגדרות מחייבות המופיעות בתכניות הרשמיות,ומצד אחר מאפשרים לצוות החינוכי בבית הספר לטפח ייחודיות מקומית.

 

לתפיסתנו, המורים שותפים לתהליך תכנון הלימודים בכך שהם יוצקים את הפרשנות הפדגוגית שלהם לתכנית הרשמית ומפתחים את תכנית ההוראה בבית הספר. הפרשנות הפדגוגית של המורה את תכנית הלימודים מושפעת מהנדרש ממנו על פי מסמך תכנית הלימודים כמו גם מהמדיניות המוצהרת של בית הספר וממטרות החינוך של המדינה. אולם לא די בכך. הפרשנות הפדגוגית של המורה מושפעת גם מתפיסותיו את מהות הידע ודרכי היווצרותו (תפיסות אפיסטמולוגיות) כמו שהלמידה של התלמיד מושפעת מהתיאוריה האפיסטמולוגית האישית שלו (יועד ולוין,  2008). ולכן מקומו של מסמך תכנית הלימודים מהווה רק גורם אחד מיני גורמים רבים וכבדי משקל היכולים להשפיע על מעשה ההוראה של המורה בתהליך ההוראה שלו והשיח הלימודי המתפתח בכיתה.

תכנית הלימודים ממוענת למנהל, למורה ולחבר עמיתיו בבית הספר, כמו גם למתכנני תכניות הערכה למערכת החינוך, למפתחי ספרי לימוד, מורי מורים מפקחים ומדריכים.

 

פיתוח תכניות הלימודים ומגוון המסמכים הקוריקולריים המפותחים באגף מבוססים על מגוון מקורות:

 • מסקנות המבוססות על ממצאי פעולות מחקר והערכה שמבצע המשרד (מיצ"ב, מבחנים בין- לאומיים, מבחני בגרות, מחקרים מוזמנים על ידי לשכת המדען הראשי, משוב בית ספרי  וכד').
 • מגמות חדשות במחקר בתחום תכנון הלימודים ובמחקר בתחום הפדגוגיה ודרכי הוראה-למידה-הערכה בתחומי הדעת השונים.
 •  צורכי כלל החברה וצרכים ייחודיים של מגזרים וקבוצות שונות במערכת החינוך.
 • צרכים מגוונים המוגדרים על ידי בעלי תפקידים במשרד (מפמ"רים, אגפי גיל, אגף שפ"י, אגף מחוננים, גף תלמידים עולים וכד').
 • סקרים ומחקרים העוסקים בסוגיות רלוונטיות לתכנית הלימודים הנדונה.
 • מסקנות ממצאי הערכה של "תכנית הלימודים בפעולה"- התכנית המתבצעת הלכה למעשה בכיתה.

 

לשם פיתוח תכנית לימודים ממנה מנהל/ת האגף ועדת תכנית ובה חברים:

 • מפקח מהאגף לתחום הנדון – מומחה בתכנון לימודים בנוסף למומחיותו בתחום הדעת אותו הוא מייצג;
 • יו"ר ועדת תכנית המגיע לרוב מן האקדמיה ומהמחקר העדכני;
 • מפמ"ר תחום הדעת;
 • אנשי אקדמיה נוספים;
 • אנשי ציבור (תעשייה, צבא וכד') ואנשי חינוך מהשדה.

ועדת התכנית פועלת במשך כשלש שנים עד לסיום תהליך פיתוח התכנית.

את תכנית הלימודים מאשרת שרת החינוך או בא כוחה, יו"ר המזכירות הפדגוגית.

 

חזרה לראש העמוד

 

תפקידיו המרכזיים של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:

 • התעדכנות שוטפת בתחומים הנגזרים מחקר החינוך ותכנון לימודים;
 • תכנון בראיית המטה-קוריקולום: תכנון רוחבי ותכנון אורכי של תכנים בתחומי הדעת השונים, של אסטרטגיות חשיבה ושל ערכים. התכנון מבוסס על ראייה אורכית ורוחבית של המקצועות השונים ובינם, ראיית רצפים וחתכי רוחב, ספירלות של ערכים, מיומנויות וכד', בהתייחסות רחבה לכל הגילאים ובכל המקצועות;
 • פיתוח תכניות לימודים דיסציפלינריות בצד תכניות אינטגרטיביות ועל -תחומיות לדרגות גיל שונות;
 • תכנון מודלים להדרכה ולהטמעה של תכניות הלימודים (מודלים ספריים, ממוחשבים ומתוקשבים);
 • פיתוח מודלים לתכנון הוראה  ככלי עזר למורה בתכנון תכנית ההוראה (כנ"ל);
 • פיתוח חומרי למידה ועזרי הוראה: א. בתחומי הדעת השונים הנחוצים ליישומן של תכניות הלימודים, במקרים שבהם השוק הפרטי אינו מפתחם. ב. באשכול המקצועות המדעיים לכל הגילאים והמגזרים במסגרת מל"מ (מרכז להוראת המדעים בתוך המוסדות להשכלה גבוהה);
 • הפעלתם של מרכזי מורים ארציים במקצועות המדעיים לשם פיתוח מנהיגות חינוכית בתחומים אלה.

חזרה לראש העמוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2010  

עדכוני rss