education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: מסע במערכת השמש
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – מערכת השמש

ההקשר:

חקר החלל

 


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – התנאים בחלל

יכולות – הבחנה בין הכרחי לרצוי, יישום ידע מדעי.

ניקוד מלא (100%)

ציינו פריטים והסברים בכל הסעיפים. לדוגמה:

 

ציוד

פריטים

הסבר

א. חפצים הכרחיים

1. חליפת חלל

2. מיכלי חמצן

3. מיכלי מים

1. החליפה תגן עלינו מפני הקרינה המסוכנת שבחלל.

2. בחלל אין אוויר ואנו זקוקים לחמצן כדי להתקיים.

3. בחלל אין מים ואנו זקוקים למים כדי להתקיים.

ב. חפצים לא נחוצים

1. מטרייה

2. עפיפון

3. גפרורים

1. בחלל אין אוויר ולכן אין תופעות מזג אוויר כמו גשם.

2. אין בחלל רוח .

3. מאחר שאין חמצן לא ניתן להצית אש בעזרת גפרור.

ג. חפצים חשובים

1. יומן

2. תמונות

3. מצלמה

1. כדי לתעד את רשמי מן המסע.

2. מזכרות מבני משפחתי .

3. כדי לצלם תמונות למזכרת.

 

ניקוד חלקי

80% לסעיפים א, ב (5% – לכל פריט נכון ו- 15% – לכל הסבר נכון).

20% לסעיף ג, בו תתקבל כל תשובה הגיונית (5% - לכל פריט ולכל הסבר).               

ללא ניקוד

תשובות לא נכונות, או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – מרחק יחסי בין גרמי שמים במערכת השמש

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו

 

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע: מערכת השמש

ניקוד מלא (100%)

א. נכון,  ב. לא נכון,  ג. לא נכון,  ד. נכון,  ה. נכון

ניקוד חלקי (20%)

לכל תשובה נכונה

ללא ניקוד

התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – כוכב (שמש) וכוכב לכת, יום ולילה (סיבוב עצמי)

יכולות –  הסברים מדעיים

ניקוד מלא (100%)

כן, בכל כוכבי הלכת יש יום ולילה, משום שכולם מוארים על ידי השמש ומסתובבים סביב צירם – בחלק הפונה אל השמש יהיה יום ובחלק השני יהיה לילה.

ניקוד חלקי (20%)

הסבר שאינו כולל את ציון השמש כמקור אור או את הסיבוב העצמי.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

יכולות – הפקת מידע מטבלה והסקת מסקנות

ניקוד מלא (100%)

א. זמן המחזור של כוכבי הלכת גדל ככל שגדל המרחק מהשמש.

ב. ככל שכוכב הלכת רחוק מן השמש אורך מסלול הסיבוב שלו גדול יותר (המרחק שעליו לעבור גדול יותר), ולכן זמן המחזור שלו גדל.

 

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון על א' או ב'.

ללא ניקוד

תשובה לא נכונה או לא ענו.

 

שאלה 6

מטרת השאלה

יכולות – העברת מידע מטבלה לאיור

ניקוד מלא (100%)

(מבחוץ פנימה) פלוטו, נפטון, אוראנוס, שבתאי, צדק, מאדים, כדור הארץ, נוגה, כוכב חמה.

ניקוד חלקי (11%)

לכל כוכב לכת שמוקם נכון.

ללא ניקוד

כל התשובות לא נכונות, או לא ענו.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss