education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע
חוברת מסמכים קוריקולריים
 

יצאה לאור חוברת ובה שני מסמכים קוריקולריים:

ניתן לרכוש את החוברת המלאה בהוצאת "מעלות".

 

מסמכים אלה יוכלו לסייע לכם, אנשי חינוך, לתכנן באופן שיטתי ומסודר את פיתוח החשיבה של הלומדים ואת כישוריהם המידעניים.

 

מוצע כאן כי את אסטרטגיות החשיבה, כמו גם את הכישורים המידעניים של תלמידיכם, תפתחו במשולב עם לימוד המקצועות השונים, שכן רק אז יכולה להיעשות הטמעה טובה בין רמות החשיבה המצופות לבין ההבנה וההעמקה בתחומי התוכן והדעת.

 

שני המסמכים משלימים את מסמכי תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים ותפקידם לסייע לתכנן את ההוראה, לתכנן את התכניות הבית ספריות וכן את השתלמויות המורים.

 

במסמכים אלה כבר נעזרים מזה זמן לא רב מפתחי תכניות הלימודים בועדות התכנית, וצוותים המפתחים דגמי "הוראה-למידה-הערכה" לשירות המורים והתלמידים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2010  

עדכוני rss