education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
יסודי
 

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
רח' קרליבך 29, תל-אביב, 61201
טלפון: 03-5614121
פקס: 03-5611996

 

 אמנות התיאטרון

לגן הילדים ולכיתות א'-ט'
תשנ"ח

 

 אנגלית

עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
תכנית חדשה, תשס"א
לתכנית -בשפה האנגלית
הוראת אנגלית לדוברי אנגלית במערכת החינוך
קווים מנחים והמלצות
תשנ"ג

 אתלטיקה קלה

נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי,
לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס

 

 גיאוגרפיה

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, ה'-ט'
תשנ"ח

 

 דינים

לבית הספר הדתי, א'-י"ב
מהדורה שלישית, תשנ"ד
לתכנית

 

 היסטוריה

לבית הספר הממלכתי, ו'-ט'
מהדורה שנייה מתוקנת, תשנ"ט

לתכנית

 

 היסטוריה

לבית הספר הממלכתי דתי, ו'-ט'
תכנית מעבר

תשס"ח

לתכנית

 

 התעמלות ספורטיבית

נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לכיתות ג' - ו' בבית הספר היסודי
תשמ"ו

 

 חגי ישראל ומועדיו

בבית הספר היסודי הממלכתי
קווים ורעיונות לבניית תכנית בית ספרית על פי המלצות דוח ועדת "שנהר"
מהדורת ניסוי, תשנ"ז

 

 חינוך גופני

לכיתות א'-ב'
בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי
תשס"ח
לתכנית

 

 חינוך גופני

לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד,
בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי
תשס"ו
לתכנית

 

 חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות בהתנהגות בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
למגזר הערבי והדרוזי
לגן ולכיתות א' - י"ב
תשנ"ד

 

 חינוך לבריאות

תכנית מסגרת
לגן ולבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א
לתכנית

 

 חינוך לתרבות הפנאי

תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות א'-י"ב בחינוך הממלכתי-דתי
תשנ"ח

 

 חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשס"ג

לתכנית

 

 חקלאות ולימודי הסביבה

תכנית רשות לבית הספר היסודי
ובחווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה, א'-ו'
תשנ"ד

 

 כדוריד וכדורסל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד

 

 כדורעף וכדורגל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס

 

 מדע וטכנולוגיה

לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי, א'-ו'
תשנ"ט
לתכנית

 

 מוזיקה

לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי תשע"ב

לתכנית

 

 מולדת, חברה ואזרחות

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, ב'-ד'
תשס"ג
לתכנית

 

 מורשת דרוזית

לתלמידים בחינוך הדרוזי בכיתות א'- י"ב

תש"ע

לתכנית

 

 מקרא

למערכת החינוך הממלכתית
מגן הילדים עד כיתה י"ב
תשס"ג
לתכנית

 

 מקרא

לבית הספר הדתי, גן, א'-י"ב
תשנ"ג
לתכנית

 

 משחקי מחבט לכיתות ה' - י'

נושאים מתוך תכניות הלימודים בחינוך הגופני
לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים
תשס"א

 

 מתמטיקה

לבית הספר היסודי, לכל המגזרים
תשס"ו
לתכנית

 

 עברית כשפה שנייה

לתלמידים עולים לכיתות א' – י"ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשס"ט
לתכנית

 

 עברית לבתי ספר ערביים

עברית כשפה שנייה לתלמידים ששפת אמם ערבית לכיתות ג'-י"ב
תש"ע

לתכנית

 ערבית מדוברת

לבית הספר היסודי העברי, ד'-ו'
תשמ"ה

 

 ציור וחינוך אומנותי

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
לגן ולכיתות א'- ו'
תשל"ח

 

 תגבור לימודי יהדות (תל"י)

בבית הספר הממלכתי א'-ט'
תשס"ה
לתכנית

 

 תורה שבעל-פה

לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
תשמ"ז
לתכנית

 

 תורה שבעל-פה

לבית הספר הממלכתי, ב'-ו'
תשמ"ד

 

 תכנית העשרה בחינוך הגופני

תכנית מסגרת לפעילויות למידה נוספות לאלה
המוצעות בתכנית הלימודים בחינוך הגופני
תשס"ב

 

 תכנית לימודים לבני מקרא

(היהודים הקראים) גן, א'-י"ב
תשנ"ו

 

 תקשורת המונים

חינוך לצפייה מַעריכה וביקורתית בטלוויזיה ובקולנוע
לבית הספר היסודי הממלכתי
תשנ"ה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/05/2014  

עדכוני rss