education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תקשורת המונים
תקשורת המונים לדוברי עברית ולדוברי ערבית
 

השכלת יסוד

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן פנימי

תכנים:

  • מאפייני תקשורת בין - אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, קשרי גומלין בין התפתחות אמצעי תקשורת לבין שינויים חברתיים ותרבותיים, מסרי שכנוע בפרסומת, חקר השפעת התקשורת, התפתחות תקשורת מחשבים - אינטרנט.
  • שלבים, בהתפתחות  הספר, העיתון, הקולנוע, הרדיו והטלוויזיה.
    את התוכנית מלווה מקראה "כשרים, קשרים ותקשורת המונים", בהוצאת האגף.

 מבוא לתכנית הלימודים בתקשורת המונים לרמת יסוד

 תכנית לימודים בתקשורת המונים לרמת יסוד

 

השכלה תיכונית

רמה: יחידה אחת ( היחידה מיועדת גם ליוד כיתות! )

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן ארצי

מטרת התוכנית היא לפתח אצל הלומדים הבנה, כושר ניתוח, מעורבות והשתתפות אזרחית בחברה ובמדינה, המבוססים על מרכזיותה של תקשורת חופשית.

נושאי הלימוד:

מאפייני תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, מפת התקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת, מהפכות בתקשורת והשפעתן על החברה והתרבות, התפתחות תקשורת מחשבים – האינטרנט, מעורבות הורים בצפייה של ילדיהם בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט,  סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים בטלוויזיה – אירוע מדיה, תכניות ריאליטי וסרטים דוקומנטריים.

 תכנית לימודים בהיקף של יחידה אחת לדוברי עברית

 דוגמה לשאלון בהיקף של יחידה אחת לדוברי עברית

 תכנית לימודים בהיקף של יחידה אחת לדוברי ערבית

 דוגמה לשאלון בהיקף של יחידה אחת לדוברי ערבית

 

רמה: 2 יח"ל

מספר שעות: 140

יעד: מבחן ארצי

התוכנית נועדה להביא את הלומדים להבנת תפקידיהם של אמצעי התקשורת (חדשות, סיקור סביבה, חופש ביטוי וביקורת הממשל והחברה) בחיי הפרט, הקבוצה והחברה האזרחית במדינה דמוקרטית כדי ליצור מעורבות והשתתפות אזרחית. במסגרת הלימוד יכירו הלומדים את יחסי הגומלין בין מוסד התקשורת ומוסדות אחרים במדינה ואת מפת התקשורת האופיינית לישראל על דרכי התפתחותה, אופן תפקודה ומערכת האילוצים בה היא פועלת.  בשעורים ישולבו היבטים אקטואליים כך שהתכנים התיאורטיים יהיו רלוונטיים ומשמעותיים ללומדים.

 

נושאי הלימוד:

מאפיינים של תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת ההמונים, חופש הביטוי – חופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, יחסי  ממשל – תקשורת ומערכות הפיקוח על מוסד התקשורת, מפת התקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת (ספר, עיתון, קולנוע, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט) והשפעתם החברתית,  מהפכות בתקשורת, מסרי שכנוע (תעמולת בחירות, פרסומת, מסעות הסברה), סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים – ארועי מדיה, תכניות ריאליטי בטלוויזיה, מעורבות הורים בצפיית ילדים בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט.

 

 תכנית לימודים בהיקף של 2 יח"ל לדוברי עברית

 דוגמה לשאלון בהיקף של 2 יח"ל לדוברי עברית

 תכנית לימודים בהיקף של 2 יח"ל לדוברי ערבית

 דוגמה לשאלון בהיקף של 2 יח"ל לדוברי ערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/04/2018