education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
על האגף
 

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך הוא גוף ארצי היוזם ופועל לקידום למידת מבוגרים-למידה לאורך החיים תוך מתן מענה רלוונטי ומקצועי לצרכים השונים של אוכלוסיית המבוגרים במגזרים השונים של החברה בישראל – היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי, להקניית השפה העברית ולהשלמת השכלה עד 12 שנ"ל.  הקניית השכלה, והנחלת השפה העברית ככלי למוביליות חברתית ולשיפור ההתפתחות האישית של הפרט ושל החברה כולה. אלו הן פעילויותיו המרכזיות ויוזמותיו של האגף לחינוך מבוגרים.

 

פעילויות האגף לחינוך מבוגרים מבוססות על:

  • אמון ביכולתו ובזכותו של האדם ללמוד ולהתפתח במהלך כל חייו.
  • נכונות להעניק לימודים רלוונטיים ופונקציונאליים, שיש בהם היענות לצורכיהם של הלומדים והתחשבות במניעיהם.
  • קידום מענים חינוכיים לצרכים חברתיים ולאומיים.
  • ניסיון למצוא איזון בין ההיענות לציפיותיו של היחיד, המחפש את מימושו העצמי, לבין דרישותיה של החברה בישראל.

 

 פעילויות האגף נעשות בשיתוף פעולה עם  עם משרדי ממשלה וארגונים שלא למטרות רווח ומוסדות ציבוריים,: משרד התמ"ת, משרד לקליטת עליה, משרד הביטחון, הסוכנות היהודית, ג'וינט, pact, שב"ס, צה"ל, המתנ"סים, רשויות מקומיות, ארגוני נשים ועוד.

 

 פעילויות האגף מקדמות אוכלוסיות  הזקוקות לטיפוח וחיזוק מיוחדים: עולים, מעוטי השכלה, מובטלים, חיילים, אסירים ואוכלוסיות במסגרות שיקומיות כמו: פגועי נפש, קהילות נגמלי סמים, בעלי מוגבליות  ועוד.

 

האגף מפעיל כ-80 אולפנים לעברית. כמו כן נותן מענה מקצועי למרכזי השכלה במתנסים וברשויות בכ-50 מרכזים.

 

 פרוספקט האגף בשפה האנגלית והצרפתית

פרוספקט האגף בשפה העברית והערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2022