education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קונפינטאה VI - עלון-מעקב מס' 5 של אונסקו
 

העלון יוצא לאור על ידי מכון אונסקו ללימודים לאורך החיים – מא"ל (UIL – UNESCO Institute for Lifelong Learning). תפקידו של המכון לתאם את הניטור של ביצוע החלטות כנס בלם (Belém) שהתקיים בברזיל. בכנס זה התחייבו המדינות החברות בארגון אונסקו לקבוע מדיניות ולפתח תוכניות בתחום למידה וחינוך של מבוגרים, וכמו כן לחזק את המְשילה (governance), להגדיל את המימון, להרחיב את ההשתתפות, לשפר את האיכות ולפקח ולדווח על התקדמות הפעולות הנעשות בתחום. מא"ל מבצע את תפקידיו בשיתוף פעולה עם המכון לסטטיסטיקה של אונסקו. כדי לממש את המעקב שהוא מופקד עליו, מא"ל מקיים מפגשים וּועידות ברמה אזורית ותת-אזורית, מעודד מיזמים של שיתוף פעולה ברמה האזורית וחילופי מידע במישור הבינלאומי באמצעות כלי התקשורת והרשתות החברתיות.

מתוך העלון נציין נושא הקרוב אלינו:

דיווח על המתרחש באזור אירופה, צפון אמריקה וישראל. מפגש המעקב של אזור אירופה במסגרת Confintea VI יתקיים בווילנה, ליטא, ב-10-8 בדצמבר 2013. ליטא היא עכשיו הנשיאה של האיחוד האירופי. במפגש יקחו חלק מומחים לחינוך והוראת מבוגרים מהאזור ה'פאן-אירופי' הכולל את מדינות האיחוד האירופי, מדינות אירופאיות נוספות, מדינות חמ"ע וכן קנדה, ארצות הברית וישראל.

המשתתפים שיגיעו למפגש יהיו מומחים הפועלים בארגונים ממשלתיים ולא-ממשלתיים בארצות אלה ומייצגים את מלוא רוחב הקשת של המדיניות והמעש בתחום למידת מבוגרי וחינוכם. הוועידה תתפקד בנושא האיכות והמימון של חינוך מבוגרים, ותבחן מַהן/ותנסה להתוות את/ מיומנויות היסוד הדרושות כיום בתחום המקצועי והחברתי. הוועידה תיקח בחשבון את ממצאי היסוד של PIAAC – תוכנית אשפ"כ (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי - (OECD להערכה בינלאומית של כשירויות מבוגרים. דוח הממצאים צפוי להתפרסם באוקטובר 2013.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2016