education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גליון 96
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, מיקי לאטי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, ענת פורטל

תאריך פרסום: חורף תש"ע - 2009

גרפיקה: סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת "סקורפיו"

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: 20 שנה לעלייה מברית המועצות לשעבר

 עולי ברית המועצות לשעבר 1990-2005: קטעים נבחרים מדוח מחקר תשתית רב תחומי - אלעזר לשם

 תרבותם הפוליטית של עולי חבר המדינות - רחל טוקטלי

 מקהילה לשונית לקהילת שיח: טמיעה, דיאלוג והעצמה - קצרין כמשל - תמר הורוביץ, שמואל שמאי וזיניאדה אליאטוב

 'לאומיות על אש חלשה' בתוכנית נעל"ה - אורית שלוינסקי

 חשיבות הקריאה לשמירת שפת האם ולרכישת שפה שנייה בקרב בני נוער עולה מברית המועצות לשעבר - אביבה אבידן

קליטת העלייה: היבטי תרבות וחברה

 ספרות ילדים בדו-לשון עברית ואמהרית כאמצעי לאריגת זהות - שרה זמיר ולאה ברץ

 

מחקר לשון

 האם תרגום אפשרי? - גלעד צוקרמן

לשון וחברה

 השפעת יוצאי צפון אפריקה על הלקסיקון הישראלי - רוביק רוזנטל

דרכי הוראה

 'קליקרים' ותאוריית בלום בהוראה - רבקה קוק

הכשרת מורים

 לימודי תעודה בהוראת העברית כשפה זרה: רעיון, כיוונים והדגמה מהקורס בתחביר - אורלי אלבק ולובה חרל"פ

פרויקטים

 מהדורה דיגיטלית חדשה לעיתון 'שער למתחיל' - ציפי מזר

הוראת עברית בחו"ל

 עברית כשפת מדע בגרמניה - תאמס צים

קצת היסטוריה

 הנחלת הלשון בתקופת העלייה הגדולה בעשור הראשון למדינה - אראלה יריב

ספרים

 תיארוך היסטורי עם השלכות לפולמוס בן-ימינו (על מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה בעריכת חיים א' כהן) - תמר סוברן

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017