education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גיליון 106 – אביב תשע"ז 2017
 

עורך: ד"ר עידו בסוק
יושבת ראש המערכת: מגי קורן
חברי המערכת: ד"ר שרה רובינשטיין, סמדר ברק, רינה זסלבסקי, רווית בארי, יהודית אסרף, בלהה נעים, ד"ר יהודית גולן בן-אורי, שלומית גבע-מור
עיצוב וסדר: סטודיו "שושנה שחר"
הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך
תאריך פרסום: אביב תשע"ז - 2017

 

ISSN 0333-9016

 

המאמרים מופיעים כקובצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

דבר ראשון

העורך – חברה חדשה, טכנולוגיה חדשה, אתגרים מתמידים, עמ' 7-5

 

עידו בסוק – 'הד האולפן החדש' וביטאונים אחרים בשירות הוראת העברית כשפה נוספת: סיכום שלושה עשורים, עמ' 19-8

נושא במוקד: ישראל כחברה רב-תרבותית: אתגר האולפן העכשווי

רינה ענבר –  ביבליותרפיה ככלי בהוראת עברית בכיתה רב-תרבותית – מבוא והצעת עבודה בכיתה, עמ' 27-20

 

אסנת גביאן –  ילדים עולים, הדרה וחילופי נרטיבים בספרות הילדים העברית 1985-1960: ניתוח היסטורי והשתמעויות לעבודה באולפן, עמ' 44-28

 

יהודית גולן בן-אורי – על אולפן הקיץ לילדים 'התחלה טובה', עמ' 49-45

 

רחל טוקטלי –  מטפלות זרות לומדות עברית, עמ' 54-50

בחינה והערכה בהוראת שפה נוספת

שירי גורן, דינה רוגינסקי ואורית ירט –  הערכה כאמצעי לקידום רכישה ולמידה של שפה נוספת, עמ' 72-55

 

איתמר שץ –  ניסוח מיטבי של הוראות במטלות למידת שפה, עמ' 78-73

מחקר בהוראת שפה

עליזה עמיר, רינת גולן וענבר רוטשטיין – התמודדותן של מחנכות לתלמידים עולים בבית הספר היסודי עם הוראת עברית כשפה שנייה, עמ' 91-79

עברית על הקַוֶונת – פרויקטים של האגף בעידן הדיגיטלי

ציפי מזר – חדשון בעברית קלה במרשתת – מהדורה חדשה, עמ' 107-92

 

שלומית גבע מור – לקרוא, להבין, לשנן, להמיר, למחזר... – על ספר לימוד מוקלט לרמות א- ב+, עמ' 116-108

דידקטיקה – הוראת עברית בהיבט דקדוקי

יהודית גולן בן-אורי – הוראת מבנה תחבירי לתלמידי אולפן, עמ' 123-117

העברית שלנו

חוה דינר – ניבים מספרי כתובים שבמקרא המשמשים בלשון ימינו, עמ' 130-124

סיפורי עלייה

מאיר מינדל – איך לנחם עולים במצוקה, או: חסד של אמת, עמ' 133-131

כנסים

ורה אגרנובסקי –  עברית ויידיש בבירתה העתיקה של רוסיה: ספרות, לשון והוראה, עמ' 138-134

ספרים

סמדר ברק – דרכי ניווטה של העברית המתחדשת (על ספרו של יאיר אור, בוראים סגנון לדור – האמונות והאידאולוגיות של מתכנני הלשון העברית בארץ ישראל), עמ' 142-139

 

שרה רובינשטיין – קובץ מאמרים מכנס וירטואלי ופורץ-דרך (על עברית בקוונה תחילה – קובץ מאמרים מתוך הכינוס הבין-לאומי המקוון להוראת העברית כשפה נוספת), עמ' 150-143

 

מריה ילנבסקאיה – רב-לשוניות בארץ קולטת הגירה: איך מלמדים, איך מטפחים (על - Elective Language Study and Policy in Israel: A Sociolinguistic Study לימוד לשונות-בחירה והמדיניות בתחום זה בישראל: מחקר סוציו-לינגוויסטי וחינוכי), עמ' 155-151

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017