חינוך - education מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מוזיאון מוכר - חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983
 

 

פרק א' : הגדרות

 

1. הגדרות
בחוק זה -
"השר" - שר החינוך והתרבות;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוא הסמיך לכך;

"המועצה"- מועצת המוזיאונים שהוקמה לפי סעיף 10;
"מוזיאון" - מוסד שלא למטרות רווח שיש בו אוסף מוצגים בעל ערך תרבותי, המציג באופן קבוע את האוסף או   

 חלק ממנו לציבור, ומטרת התצוגה היא חינוך, לימוד או עינוג;

"הנהלת מוזיאון" - מי שמוזיאון הוא בשליטתו או בניהולו.


פרק ב' : מוזיאונים מוכרים

 

2. אכרזה על מוזיאון מוכר

(א) השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להכריז על מוזיאון פלוני, כעל מוזיאון מוכר לענין חוק זה.
(ב) בבואו להכריז על מוזיאון כאמור ישקול השר, בין השאר, טעמים שבטובת הציבור ובצרכי שמירתם של  

 מוצגים הנמצאים במוזיאון.
(ג) אכרזה כאמור יכול שתהיה אף לגבי מוזיאון המתנהל על פי חיקוק.
(ד) אכרזה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 

3. חובות והגבלות למוזיאונים מוכרים
השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בעניינים אלה, לכלל המוזיאונים המוכרים או לסוגים מהם:
(1) חובתה של הנהלת המוזיאון -
(א) להעסיק עובדים מקצועיים לפי תקן שייקבע;
(ב) לשמר את המוצגים ולדאוג להחזקתם ולהצגתם לציבור בצורה נאותה;

(ג) לנהל רישום ותיאור של כל המוצגים הנמצאים במוזיאון ולצלמם;
(ד) למסור לציבור מידע על מוצגים הנמצאים במוזיאון;
(ה) לפרסם קטלוגים ופרסומים אחרים;
(ו) לקיים פעילות חינוכית ותרבותית במוזיאון וכן התנאים לפעילות זו;

(ז) לקיים הוראות בענין בטחון ובטיחות;
(ח) להגיש דין וחשבון שנתי על פעילות המוזיאון;
(2) הגבלות על הנהלת המוזיאון בדבר -
(א) מכירת מוצגים, הוצאתם מן הארץ, חילופי מוצגים, העברתם שלא בתמורה, השמדתם או סילוקם;

(ב) פעילות מסחרית ופרסומת בין כתלי המוזיאון, במישרין או בעקיפין;

(3) הכשרתם המקצועית של העובדים וכללי אתיקה;
(4) תשלום דמי כניסה, הנחות ופטורים.

 

4. חופש פעולה
הנהלת מוזיאון מוכר היא בת חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייני המוזיאון במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו.


5. השתתפות בתקציב
(א)
חלוקת הסכום שנקבע בתקציב המדינה כהשתתפות בתקציבי מוזיאונים מוכרים תיעשה בידי השר לאחר  

 התייעצות במועצה.
(ב) נראה למנהל כי הנהלת מוזיאון מוכר לא מילאה אחרי הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו, רשאי

 המנהל לדרוש ממנה שתמלא אחרי ההוראות תוך תקופה שלא תפחת משלושים ימים; לא נענתה הנהלת

 המוזיאון המוכר לדרישה, יהא המנהל רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להורות כי סכום שלא יעלה על מחצית

 הסכום שהוקצה כהשתתפות המדינה בתקציבו באותה שנת כספים לא יועבר אליו.
(ג) האמור בסעיף קטן (ב) אינו גורע מאחריות פלילית לפי סעיף 15 או לפי כל דין אחר.


6. עיקול, שעבוד ופירוק
(א)
מוצג שבבעלותו של מוזיאון מוכר לא יהיה ניתן לעיקול או לשעבוד.
(ב) מוזיאון מוכר שהוא תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן צו לפירוקו, מוצג שבבעלותו לא ייכלל בין

 הנכסים הניתנים לחלוקה בין נושי התאגיד, לא יימכר ולא יועבר בדרך אחרת, אלא יועבר לבעלות המדינה או

 לבעלות מוזיאון מוכר אחר כפי שיורה בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא המוזיאון המוכר ולתקופה

 שיקבע.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק או הסכם.

 

7. העברת מוצגים למשמרת
(א)
נראה למנהל כי הנהלת מוזיאון מוכר לא מילאה אחרי הוראה מהוראות התקנות לפי סעיף 3(1)(ב), ולדעת

 המנהל נשקפת למוצג הנמצא במוזיאון המוכר סכנת פגיעה, נזק, השמדה או אבדן, או נראה למנהל כי הנהלת

 מוזיאון מוכר עומדת לפעול בניגוד לתקנות לפי סעיף 3(2)(א), רשאי הוא לפנות אל בית המשפט המחוזי

 שבתחום שיפוטו נמצא המוזיאון המוכר בבקשה להורות על העברת המוצג למשמורתה של המדינה או

 למשמורתו של מוזיאון מוכר שיקבע בית המשפט, והכל לתקופה ובהתאם להוראות שיקבע בית המשפט.
(ב) בית המשפט רשאי לתת צו ביניים וכל צו אחר שנראה לו דרוש לשם שמירת המוצג עד תום ההליכים בפניו.
(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לבקשה לפי סעיף זה.

 

פרק ג': מוזיאונים פרטיים

 

8. מוזיאון פרטי
(א)
לא ישתמש אדם בכינוי "מוזיאון" לגבי מוסד שאינו מוזיאון מוכר, והנמצא בשליטתו או בניהולו, אלא בציון

 שהוא מוזיאון פרטי.
(ב) תאגיד שמטרה ממטרותיו היא ניהול של מוזיאון שאינו מוזיאון מוכר, לא יירשם בשם הכולל את הכינוי

 "מוזיאון" אלא בתוספת המלה "פרטי".
(ג) לענין סעיף זה אחת היא -
(1) אם השימוש בכינוי מוזיאון הוא בלשון העברית או בשפה אחרת;
(2) אם השימוש הוא בנפרד או בסמיכות או בצירוף לכינוי אחר.

 

9. פרסום מטעה
נעשה פרסום הכולל את הכינוי "מוזיאון" לגבי מוסד שאינו מוזיאון מוכר, ולא הוספה בו המלה "פרטי", רואים את האדם שהמוסד נמצא בשליטתו או בניהולו, כמשתמש בכינוי האמור, זולת אם הוכיח שלא הוא גרם לפרסום ושנקט צעדים נאותים למניעת הפרסום בידי הכפופים למרותו או הקשורים אתו בדרך אחרת בעניני יחסי ציבור; לענין זה, "פרסום" - פעולה שבוצעה כמתואר בהגדרת "פרסם" בסעיף 2 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

פרק ד': מועצת המוזיאונים

 

10. מינוי המועצה והרכבה
(א)
השר ימנה מועצת מוזיאונים בת עשרים ואחד חברים, מהם ששה עובדי המדינה, חמישה אנשי מקצוע

 בתחום המוזיאונים, חמישה אנשי ציבור, שלושה נציגים של עיריות שיקבע אותן השר, נציג אחד של מועצה

 מקומית שיקבע אותה השר ונציג אחד של מועצה אזורית שיקבע אותה השר.
(ב) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חבריה.

(ג) הודעה על מינוי המועצה, על מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שינוי בהרכב המועצה, תפורסם ברשומות.


11. תקופת כהונה
(א)
תקופת כהונתה של המועצה תהיה שלוש שנים מיום מינויה.

(ב) מועצה חדשה תכלול לפחות שליש מחברי המועצה היוצאת, ובהם לפחות שני עובדי המדינה, איש מקצוע

 אחד, איש ציבור אחד ונציג אחד של רשות מקומית.
(ג) השר רשאי לבטל מינויו של חבר המועצה אם נעדר מחמש ישיבות רצופות של המועצה ללא סיבה מספקת,

 או על פי המלצת שני שלישים של חברי המועצה.

(ד) ניתן למנות חבר המועצה לתקופת כהונה נוספת, אולם אנשי המקצוע, נציגי הציבור ונציגי הרשויות

 המקומיות מבין חברי המועצה לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ה) נפטר חבר המועצה, התפטר או בוטל מינויו, ימנה השר חבר אחר תחתיו והוא יכהן עד תום תקופת

 הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
(ו) קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת

 ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.


12. ועדות וסדרי עבודה
(א)
המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מביניהם, ולהעביר להן מתפקידיה, ולפקח על עבודתן.
(ב) המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה, במידה שלא נקבעו בתקנות לפי חוק

 זה.


13. תפקידי המועצה
ואלה תפקידי המועצה:
(1) לייעץ לשר -
(א) בדבר התקנת תקנות לפי חוק זה;
(ב) בדבר השתתפות בתקציבי מוזיאונים מוכרים לפי סעיף 5(א);
(ג) בכל ענין אחר הנוגע לביצוע חוק זה;
(2) לייעץ למנהל בענין אי תשלום סכום השתתפות בתקציבו של מוזיאון מוכר לפי סעיף 5(ב);

(3) להמליץ בפני הנהלת מוזיאון מוכר כל המלצה הנראית לה בענין פעילותו של אותו מוזיאון.

 

פרק ה': הוראות כלליות

 

14. פיקוח
המנהל או מי שהוא מינה יפקח על המוזיאונים והוא רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מוזיאון כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו.


15. עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, דינו - כפל הקנס שנקבע בסעיף 61(א) (2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


16. אחריות לעבירה
נעברה עבירה לפי חוק זה או התקנות שלפיו בידי חבר-בני-אדם, יאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה והתקנות שלפיו.


17. שמירת הוראות
הוראות חוק זה והתקנות שלפיו אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל חיקוק אחר.


18. דין המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

 

19. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר דרכי פיקוח על מוזיאונים.


20. תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט פרק ד', ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984).
(ב) תחילתו של פרק ד' ביום כ"ג באלול התשמ"ג (1 בספטמבר 1983).

 

21. הוראות מעבר
מוסד שאינו מוזיאון מוכר ושערב תחילתו של חוק זה נכלל בשמו המונח "מוזיאון", מותר להמשיך ולהשתמש לגביו בשם האמור שלא בציון שהוא מוזיאון פרטי, עד תום ששה חדשים מן היום האמור בסעיף 20(א).

 

 

 

תקנות המוזיאונים , התשמ"ה-1984

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-19 לחוק המוזיאונים , התשמ"ג-1983 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצת המוזיאונים ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוזיאון" - מוזיאון שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר לענין החוק;
"אוצר" - הממונה על שימור האוספים והכנת התצוגות במוזיאון;
"רשם" - מי שמונה לפי תקנה 6(א).

 

2. תקן
הנהלת מוזיאון תכין תקן ובו רשימה של המשרות המיועדות לעובדים מקצועיים ולעובדים אחרים, לרבות דרוגים והדרגות הצמודים להם.

 

3. אוצר
(א)
הנהלת מוזיאון תמנה אוצר אחד לפחות
(ב) אלה כשירים להיות אוצרים:
(1) מי שהוא בעל השכלה אקדמית בתחום מתחומי האוספים שבמוזיאון;
(2) מי שהוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום מתחומי האוצרות;

(3) מי שהוא אוצר יחיד במוזיאון והיה ערב תחילתן של תקנות אלה עובד בתפקיד אוצר במוזיאון במשך תקופה

 של פחות מחמש שנים והמנהל, על פי המלצת הנהלת המוזיאון, קבע כי הוא מתאים לכהן בתפקיד אוצר;

(4) מי שסיים קורס אוניברסיטאי לאוצרות שהכר בו המנהל לענין תקנות אלה.


4. שימור מוצגים והחזקתם
(א)
הנהלת מוזיאון חייבת לשמר את המוצגים שבו, הן בהיותם בתצוגה והן בהיותם באחסון, כך שלא ייגרמו

 להם נזקים פיזיים או ביולוגים מידי אדם או בהשפעת האקלים, ובכלל זה עליה לדאוג, בין היתר, כי -
(1) כל מוצג יוחזק תמיד במיתקן מתאים בהתחשב בצורתו, במשקלו ובחומר שממנו הוא עשוי;

(2) הטמפרטורה, האור ואחוז הלחות יהיו תמיד בשיעור שיבטיח שהמוצגים לא ייפגעו.
(3) האולמות והמחסנים יהיו מאווררים והמוצגים יהיו מוגנים מפני אבק, זיהום או כל חומר העלול לגרום להם

 נזק;

(4) תיערך בדיקה תקופתית של כל המוצגים לשם איתור מזיקים והדברתם;

(5) לא יוכנס למוזיאון מוצג העשוי מחמרים אורגניים, אלא אם כן נעשה בו טיפול בעישון.
(ב) הנהלת מוזיאון תתייעץ במומחים לשימור מוצגים ותבצע את הנחיות המנהל לענין תיקון פגמים ברמת

 השימור, אם יתגלו כאלה.


5. הצגה נאותה של מוצגים
הנהלת מוזיאון תדאג להציג את המוצגים בתצוגה בצורה שבה יפיק מהם הציבור את מרב התועלת בהתחשב במטרת התצוגה; בענין זה תפעל הנהלת המוזיאון על פי הנחיותיו של האוצר ומומחים אחרים לנושא אותה תצוגה.


6. רישום מוצגים
(א)
הנהלת מוזיאון תמנה רשם שיהיה אחראי לרישום המוצגים במוזיאון.
(ב) לגבי כל מוצג הנמצא במוזיאון ייערך רישום שייחתם ביד הרשם ויכלול את הפרטים הבאים:
(1) תיאור המוצג;
(2) שם בעלו של המוצג;

(3) הדרך בה הגיע המוצג למוזיאון;
(4) הסימן המזהה שנקבע למוצג;
(5) תאריך ביצועו של הרישום.

(ג) מוצג יירשם במועד הכנסתו למוזיאון ובמועד הוצאתו.

(ד) הסימן המזהה של המוצג ילווה אותו בכל רישום שיתייחס אליו באותו מוזיאון.
(ה) הרישום ייערך בשני העתקים שאחד מהם יישמר מחוץ לכתלי המוזיאון.


7. קיטלוג וצילום אוספים קבועים
לגבי מוצג הנמצא באורח קבע במוזיאון ייעשה בנוסף לרישום האמור בתקנה 6 -
(1) קיטלוג, שיכלול את מרב האינפורמציה המקצועית והמדעית על המוצג;

(2) צילום בדרך שתזהה את המוצג ותתעד את מצבו הפיזי; בצילום ייכלל גם הסימן המזהה של המוצג.


8. ניהול רשימת מצאי
(א)
הנהלת מוזיאון תערוך רשימת מצאי של כל המוצגים הנמצאים ברשותו של המוזיאון ובה יירשמו הפרטים

 האמורים בתקנה 6(ב), לגבי כל מוצג.
(ב) רשימת מצאי תיערך מדי שמונה שנים; רשימת המצאי הראשונה תוכן בידי הנהלת המוזיאון תוך שלוש

 שנים מיום שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר והעתק ממנה יוגש למנהל.


9. רישום מיוחד של תצוגות
(א) הנהלת מוזיאון תערוך רישום מיוחד ונפרד של מוצגים הנמצאים בתצוגה הפתוחה לציבור.
(ב) רישום מיוחד יכלול רשימה מפורטת של המוצגים שבתצוגה, סימניהם המזהים, מקומו של כל מוצג בתצוגה

 וכל פרט אחר שיש בו לדעתה של הנהלת המוזיאון כדי לפקח על שלמות התצוגה.
(ג) ברישום לפי תקנה זו יכללו, במידת האפשר, צילומים של התצוגה.


10. מידע למבקרים ולציבור הרחב
(א)
לרשות המבקרים במוזיאון יעמוד מידע בכתב על הפעילויות המתקיימות במוזיאון ועל התצוגות הנערכות

 אותה שעה; המידע יכלול בין היתר, שמות התצוגות, פרטים מזהים על המוצגים שבהן ודברי הסבר.
(ב) הנהלת מוזיאון תקבע נוהלים למסירת מידע כאמור לציבור לרבות הדרכים והתנאים לכך.
(ג) מי שנפגע מהחלטתה של הנהלת מוזיאון לסרב למסור מידע על פי פנייתו או מתנה את מסירת המידע

 בתנאי, רשאי לערער על הסירוב או על ההתנאה לפני המנהל.

 


11. פרסומים
(א)
הנהלת מוזיאון תפרסם קטלוג או דברי הסבר לכל תצוגה שבמוזיאון.
(ב) הנהלת מוזיאון רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם, בקשר למוצגים הנמצאים במוזיאון או לתצוגה שבו

 כרזות, גלויות צבעוניות, הדפסים, מאמרים, חוברות, ספרים, חומר לימוד, משחקים וכל פרסום דומה אחר.

 

 

12. מכירת מוצגים
(א)
לא יימכר מוצג שבמוזיאון אלא אם כן נתקבל אישור לכך מההנהלה של המוזיאון או ממי שהיא הסמיכה

 לכך.
(ב) הסכם למכירת מוצג ייערך בכתב.

(ג) תמורה שנתקבלה ממכירתו של מוצג תשמש לרכישתם של מוצגים אחרים עבור המוזיאון, אלא אם כן

 החליטה הנהלת המוזיאון אחרת, מנימוקים שיירשמו.


13. השאלת מוצגים והעברתם
(א)
הנהלת מוזיאון רשאית להשאיל מוצגים מהמוזיאון.

(ב) כל העברת מוצגים מהמוזיאון או השאלתם תיעשה בהסכם בכתב ויכללו בו, בין השאר, הוראות לענין

 שמירת המוצגים וביטוחם.

 

14. השמדת מוצגים
לא יושמד מוצג אלא על פי אישור בכתב לכך מההנהלה של המוזיאון, או מי שהיא הסמיכה; האישור האמור יישמר במוזיאון.

 

15. איסור פרסומת במוזיאון
(א) באולמי תצוגה שבמוזיאון לא תהיה פרסומת למוצר או לגוף מסחרי.
(ב) מוזיאון רשאי להציג בתצוגה מוצג של חברה מסחרית או ששם חברה מסחרית מופיע עליו, אם מטרת

 התצוגה היא מוזיאלית ולא פרסומית.
(ג) מוזיאון רשאי לקיים תצוגה בחסותו של גוף מסחרי, ובמקרה זה רשאי המוזיאון לציין עובדה זו בקטלוגים

 ובפרסומים שונים.


16. תשלום דמי כניסה
הנהלת מוזיאון רשאית לגבות דמי-כניסה בשיעור שתקבע.

 

17. הנחות ופטורים
(א)
אלה יהיו זכאים להנחה בתשלום דמי כניסה למוזיאון:
(1) שוטר וחייל בשירות חובה;
(2) תלמידים ונוער מגיל חמש עד גיל שמונה עשרה;
(3) גימלאים בני ששים שנים ומעלה.

(ב) הנהלת מוזיאון רשאית לתת הנחה בתשלום דמי כניסה גם למי שאינו אחד מהאמורים בתקנת משנה (א).
(ג) ילד בגיל שלמטה מחמש שנים יהיה פטור מתשלום דמי כניסה למוזיאון.


18. דו"ח שנתי
(א)
הנהלת מוזיאון תגיש למנהל אחת לשנה דו"ח על פעילות המוזיאון (להלן - הדו"ח) לתקופה שמ-1 באפריל

 ועד 31 במרס.
(ב) הדו"ח יוגש בשני עותקים, תוך שלושים ימים מתום התקופה שלגביה נערך, ויכלול את הפרטים הבאים:
(1) רשימת התצוגות, הן תצוגות קבע והן תצוגות אחרות;
(2) פעילויות חינוכיות ותרבותיות;
(3) אירועים מיוחדים;
(4) כל פעילות תרבותית אחרת כפי שייראה להנהלת המוזיאון;
(5) קשרים עם מוזיאונים אחרים, לרבות חילופי תערוכות;
(6) שמות הפרסומים;
(7) מספר המבקרים;
(8) דו"ח כספי;
(9) תקן עובדי המוזיאון נכון ליום תום תקופת הדו"ח;
(10) תעריפים של דמי כניסה בתום תקופת דו"ח, לרבות הקריטריונים להנחות ולפטורים;

(11) דו"ח לגבי המלצות המשטרה ומכבי אש, לענין בטיחות ושימור אם לא בוצעו ופירוט הסיבות לכך;

(12) הצעת פעילות והצעת תקציב לשנה הקרובה.

 

19. קצין בטחון
(א) הנהלת מוזיאון תמנה קצין בטחון אשר יהיה אחראי לבטחון המוזיאון ובטיחותו בכל הנוגע לאנשים, למוצגים

 ולמבנים בתנאי רגיעה וחירום.
(ב) קצין הבטחון יפקח על רמתם ותקינותם של אמצעי המיגון וכיבוי האש במוזיאון ולשם כך ידאג לקשר

 ולתיאום עם גורמי המשטרה, כיבוי אש וצה"ל.

 

20. שמירה
(א)
הנהלת מוזיאון תהיה אחראית לשמירה נאותה על המוזיאון ועל המוצגים שבו.
(ב) אמצעי השמירה וסדריהם ייקבעו בידי הנהלת המוזיאון בתיאום עם המשטרה.

 

(ג) בכל מוזיאון יוכן תיק שטח, שיישמר במוזיאון כחומר סודי ועותק ממנו יהיה בידי המשטרה; התיק יוכן על פי

 הנחיות המשטרה וקצין הבטחון יהיה אחראי לעדכונו.
(ד) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עם המשטרה בכל הנוגע לאמצעי השמירה והמיגון לרבות: צוות כוננות,

 גידור המוזיאון, ביקורת כניסה, אמצעי הגנה אלקטרוניים, שערי ברזל, סורגים, דלתות ברזל, כריזה, שילוט

 ותאורת התמצאות על דרכי מילוט ובור בטחון.
(ה) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עם המשטרה וצה"ל בכל ענין הקשור לבטחון אשר אין לגביו הוראות

 אחרות בתקנות אלה.


21. בטיחות
בענינים הקשורים בכיבוי אש, תפעל הנהלת המוזיאון בתיאום עם רשות כבאות כמשמעותה בסעיף 1 לחוק שירותי כבאות, התשי"ט-1959, ובעניני בטיחות אחרים - בתיאום עם המוסד לבטיחות ולגיהות.


22. אתיקה מקצועית
עובד מוזיאון -
(1) לא יעסוק בפעילות שיש בה, או עלול להיות בה, משום ניגוד אינטרסים למוזיאון שבו הוא מועסק, או

 למוזיאון מוכר אחר, ולא יקבל טובת הנאה כלשהי בכל נושא הקשור לעבודתו במוזיאון;

(2) לא יעסוק במסחר או בתיווך של עיסקה בפריטים הנכללים בתחום התענינותו של המוזיאון שבו הוא עובד,

 אלא אם כן הוא פועל מטעם המוזיאון;

(3) לא יתווך בעיסקה למכירת מוצגים שבמוזיאון, או לרכישת מוצגים על ידי המוזיאון, בין בשכר ובין שלא

 בשכר, אלא אם כן פעילות זו היא חלק מתפקידו במוזיאון;

(4) לא יאסוף פריטים שהם בתחום עבודתו, אלא אם כן אוסף הוא עבור המוזיאון; היה בידיו ערב היותו לעובד

 מוזיאון אוסף של פריטים שהם בתחום עבודתו, יפסיק עובד את האיסוף וידווח על כך להנהלת המוזיאון בו הוא

 עובד, בהתאם לנוהל שתקבע;

(5) רשאי לחוות-דעתו המקצועית, בין בתמורה ובין שלא תמורה, בענין שהוא בתחום התמחותו, בהתאם לנוהל

 שתקבע הנהלת המוזיאון בו הוא עובד.
______________________________
ח' באלול התשמ"ד (5 בספטמבר 1984)

(חמ 3-1738)                                                                 זבולון המר

                                                                                    שר החינוך והתרבות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2013