חינוך - education מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תנאי סף להכרה כמוזיאון מוכר  ע"י משרד התרבות
 

 


התנאים להם נדרש המבקש על מנת שיוכרז מוזאון כמוזאון מוכר ע"י השר:

א. המוסד הינו מוסד ציבור ללא כוונות רווח כהגדרתו בחוק יסודות התקציב וגוף מאוגד הפועל במשך שנתיים לפחות.
ב.  עיקר פעילותו של המוסד הוא בתחום המוזיאלי (גוף הפועל בתחום המוזיאלי כחלק מתאגיד העוסק במגוון תחומים, שתקציבו נבדל מתקציבו הכולל של התאגיד ויש לו הנהלה כללית ומקצועית נפרדת, ייחשב כמוסד שעיקר פעילותו הוא בתחום המוזאלי);

ג. המוסד מקיים את דרישות חוק המוזאונים והתקנות שהותקנו לפיו;

ד. המוסד בעל אוסף המוצג דרך קבע, שכולל פריטים מקוריים ייחודיים ובעלי ערך תרבותי באחד לפחות מהתחומים המפורטים להלן: אמנות, אדריכלות ועיצוב, ארכיאולוגיה, אתנוגרפיה (לרבות יודאיקה, פולקלור ומורשת מיעוטים), היסטוריה (לרבות תולדות עם ישראל, תולדות השואה והגבורה ותולדות היישוב בעת החדשה),או שפותחו באופן מקורי במוזאוני  טבע, מדע וטכנולוגיה (להלן- תחום או תחומים);

ה. המוסד מקיים רמה מוזאלית נאותה: דהיינו, תצוגה המשקפת תפישה רעיונית ואוצרותית מקורית, יצירתית, חדשנית ומאתגרת המבוססת על מחקר של נושא התצוגה והיא מוצגת ומונגשת בעיצוב מקצועי ובאמצעים שונים למגוון קהלים;

ו.  המוסד שומר על רמת ביטחון ובטיחות כנדרש בתקנה 19 לתקנות, לרבות הפעלת קצין ביטחון;

ז.  המוסד מעסיק צוות מקצועי קבוע הכולל אוצר ומדריך בכיר שיועסקו כל אחד בחצי משרה לפחות וכן רשם בחלקיות משרה;

ח.  המוסד בעל שטח תצוגה מוזאלית של 200 מ"ר לכל הפחות, מהם 100 מ"ר לכל הפחות המיועדים לתצוגת קבע; לעניין זה בלבד: 1 מ"ר של תצוגת חוץ תחומה יחושב כ-0.3 מ"ר;

ט.  מספר המבקרים בתשלום בשנת ההערכה היה 7,500 אנשים לפחות;

י.  מספר המבקרים המודרכים בשנת ההערכה היה 3,000 אנשים לפחות;

יא.  המוסד מפרסם קטלוג או דפי מידע המאוגדים יחדיו או מידע דיגיטלי לתצוגת הקבע;

יב.  המוסד מציע למבקרים דפי מידע, מידע כתוב בתצוגה או מידע קולי או דיגיטלי;

יג.  למוסד מחסן בעל תנאי אקלים מבוקרים המתאים לאוספיו שאושר על ידי המחלקה למוזאונים לאחר שהתייעצה עם מומחה בתחום;

יד.  למוסד ועדת מומחים מייעצת באשר לאוסף, לתכנים, לתערוכות ולפעילויות.

 

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/03/2018