education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כותב עבודת הגמר רוכש מיומנויות לימוד וחקר שלא כל תלמידי התיכון נחשפים להם, וכתיבת עבודת גמר יכולה להוות את שיאו של תהליך הלמידה בתיכון. מעבר לידע שרוכש התלמיד כותב עבודת הגמר, הרי שלאורך כל תהליך המחקר והכתיבה התלמיד הינו לומד יוזם דינאמי ופעיל. הוא בוחר את תחום הדעת בו יעסוק; הוא קובע ומנסח את נושא המחקר, את שאלת המחקר ואת מבנה המחקר; הוא מגדיר את אופי החקר התואם את נשוא מחקרו – ניסוי במעבדה, שאלונים וסקרים, ראיונות, מחקר איכותני, או מגוון שילובים בין סוגי החקר השונים התואמים את הנושא בו בחר לעסוק; הוא קובע ויוצר את מבנה העבודה בת עשרות העמודים שיכתוב, הוא מאתר ביבליוגרפיה ומתנסה בקריאת מאמרים מדעיים בעברית ובאנגלית; הוא מתנסה בכתיבה אקדמית מדוייקת; הוא לומד לנסח עבודה בת עשרות עמודים; הוא קובע לוח זמנים המתפרש על פני למעלה משנה – ועומד בו; והוא לומד להציג במגוון דרכים את העבודה שיצר.
אופיין של עבודות הגמר מגוון מאד – עבודות במדעי הרוח בצד עבודות במדעי הטבע, עבודות המתבססות על ניסוי שעורך התלמיד בצד עבודות המתבססות על ידע כתוב, עבודות כתובות בצד עבודות שבמרכזן תוצר יצירתי כגון ציור, צילום, מחול, קולנוע, ועוד.
תהליך כתיבת עבודת הגמר מתחיל בסוף כתה י' או בתחילת כתה י"א – כשהתלמיד בוחר תחום מחקר ונושא עבודה. בסיוע מנחה המומחה בתחום המחקר (מבית הספר או מן האקדמיה או מעולם המחקר והעשייה) ובסיוע רכז עבודות גמר המתמקצע בתחום כתיבת עבודות הגמר – כותב התלמיד במחצית הראשונה של כתה י"א הצעת מחקר המהווה מיני-עבודה. ההצעה כוללת את ראשי הפרקים של העבודה ותיאור מהלך העבודה המתוכננת, וכן ביבליוגרפיה ראשונית ולוח זמנים מתוכנן. הצעת המחקר מועברת לפיקוח על עבודות הגמר ולמפמ"ר המקצוע בו בחר התלמיד לעסוק, והם מתקנים או מאשרים את הצעת המחקר. מכאן פתוחה הדרך בפני התלמיד להמשיך ולפתח את העבודה, עד להגשתה בסוף דצמבר של כתה י"ב. לאחר בדיקת העבודה מוזמן התלמיד לפגישה אישית עם מעריך העבודה, לשם דיון בעבודה והצגתה גם בע"פ.
עבודת הגמר מקנה לתלמיד 5 יח"ל בתעודת הבגרות. בתכנית הבגרות החדשה עבודת גמר היא האפשרות היחידה למורחב רביעי! ומעבר ליחידות הלימוד ולציון, מעניק תהליך הכתיבה חוויה לימודית משמעותית ועוצמתית, שכל העובר אותה – מתברך בה.
אנו, בפיקוח על עבודות הגמר, קוראים למנהלים ולרכזים פדגוגיים למנף בבתי הספר מהלך זה, המעניק לתלמידים ידע מעמיק, יכולות לימוד גבוהות, וחוויות לימודיות ייחודיות ויוצאות דופן.
בברכת הצלחה לבוחרים באפיק מרתק זה,

 

סמדר אופיר

ממונה עבודות גמר

המינהל הפדגוגי - החינוך העל-יסודי

טלפון 073-3931768

smadarof@education.gov.il

 

ד"ר מרים וייטמן
מדריכה ארצית כוללת - עבודות גמר
המינהל הפדגוגי - החינוך העל-יסודי

טלפון 073-3931807 

   miriamwe@education.gov.il


 

 

 

חוברת מידע תש"פ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2020    

עדכוני rss