education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
רישום הספרות המקצועית
 

רשימת המקורות שתוצג בסופה של העבודה תכלול את כל המקורות שהוזכרו בגוף העבודה, בחלקיה השונים (על-ידי ציון שם המחבר ושנת הפרסום). עליה להיות רשומה באופן אחיד ומדויק כמקובל בעבודות מדעיות.

 

לאורך העבודה יהיה אזכוּר של המקורות, אשר אף הוא יהיה רשום כמקובל בחיבורים מדעיים.

 

אין לרשום מקורות שלא הוזכרו בעבודה, גם אם התלמיד קרא אותם כחומר רקע שסייע בידו להבין את הנושא.

 

יש דרכים שונות לרישום המקורות, אולם חשוב להקפיד על רישום אחיד ומקובל.

 

המקורות יירשמו בפרק זה בסדר אל"ף-בי"ת של שם המחבר. בתחילה המקורות בעברית ואחר-כך המקורות באנגלית.

 

לדוגמה: רישום של ספר - שם המחבר (שם משפחה ושם פרטי או האות הראשונה של השם הפרטי) עד שלושה מחברים, שנת הוצאה, שם הספר (באות שונה, בולטת או מודגשת בקו). מקום הוצאה, שם הוצאה.

 

לדוגמה: עתידיה, יהודית (‎1990). גנטיקה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים.

 

רישום של מאמר - שם מחבר המאמר (שם משפחה ושם פרטי או האות הראשונה של השם הפרטי) עד שלושה מחברים, שנת פרסום, "שם המאמר" (במרכאות). שם העיתון (אות שונה או מודגש בקו), מס' הכרך, מס' החוברת (בסוגריים), מס' העמודים.

 

לדוגמה: גינזבורג, מ' (‎1990). "מוצא תאי הזוויג", מדע, לג (‎5 237-234).

 

שימוש בחומר המובא מהרשת (אינטרנט) בעבודת-גמר

 

אתרי אינטרנט לכשעצמם אינם פריטי ספרות !!

האתר הוא מקום בו מצוי מידע רלוונטי, או דרכו ניתן להגיע לחומר רלוונטי.

 

אם משתמשים, לצורך העבודה, במאמר שמצוי ברשת, יש לבדוק את טיבו : מקור, שם כותב המאמר, מועד הכתיבה, מקום הכתיבה והפרסום.

 

לכן, בעת רישום הפריט (המובא מהאינטרנט) ברשימת הספרות המלווה את ההצעה, או העבודה יש לציין את:

 

שמו המדויק של הפריט

שם הכותב

מתי נכתב?

היכן נכתב / פורסם?

מאין נלקח?

 

אין להשתמש במקור שאין יודעים את מקורותיו.

 

אין לציין את הפריט עפ"י כתבתו ברשת בלבד - WWW. זה ציון לא מספק וחסר משמעות (אפשר לציין כתבת זו – בצירוף פירוט כל המפורט לעיל).

 

יש להקפיד ולנהוג עפ"י המצוין כאן.

 

 

 

כתבה: אפרת טל, המפקחת על עבודות הגמר.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2011    

עדכוני rss