education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
פתיחת אפשרות כתיבת עבודת גמר החל מכתה י'
 


אנו שמחים להודיע על פתיחת אפשרות לכתיבת עבודת גמר החל מכתה י'. תלמידי כתה י' יוכלו לכתוב הצעת מחקר ולהגיש את עבודת הגמר בכתה י"א. מכיוון שהתהליך מתחיל עכשיו, נאפשר גמישות בתאריכי הגשת ההצעה והגשת העבודה של תלמידי י' תשע"ז.
אי לכך תלמידי י' השנה יוכלו להתחיל בימים אלו בתהליך כתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר.
הודעה זו אינה מבטלת את האפשרות הקיימת היום – להתחיל בכתיבת עבודת גמר בכתה י"א ולסיימה בכתה י"ב.
כתיבת עבודת גמר מהווה את חוד החנית בלמידה המשמעותית. בכתיבת עבודת גמר הכותב מביא לידי ביטוי את יכולותיו הקוגניטיביות, מקבל מענה לסקרנותו האינטלקטואלית, נותן במה ליכולת לימוד עצמית, להרחבת תחום דעת, לשאילת שאלות ולמרחב ביטוי עצמי.
מערכת החינוך העל יסודית שואפת לבנות פלטפורמה מיטבית שבסיומה ישלוט התלמיד בכל מיומנויות הנדרשות מלומד במאה ה21, קרי: לומד עצמאי השולט במיומנויות שפה, כתיבה וחקר.
ההחלטה על החלת אפשרות כתיבת עבודת גמר החל מכתה י' תאפשר להעלות את מספר התלמידים כותבי עבודות גמר ותאפשר אוטונומיה לבתי הספר לתכנון תכנית תלת שנתית לתלמיד מתוך היכרות עם התלמיד, יכולותיו ושאיפותיו. אנו מאמינים שבית הספר המכיר אישית את התלמיד יוכל לנווט את מערכת לימודיו, לבחון עמו את הדרך המיטבית להשגת יעדיו בבית הספר התיכון, וללוות אותו בתהליך כתיבת עבודת גמר כבר בכתה י'.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/03/2017    

עדכוני rss