education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

בעבודת הגמר בהיסטוריה ניתן לעסוק בנושאים מגוונים ועוסקות בתקופות שונות. ייחודה של עבודת הגמר בהיסטוריה הוא בכך, שבמהלך כתיבתה רוכש התלמיד כלים לכתיבה עיונית.

 

עבודת הגמר בהיסטוריה היא עבודה עיונית, שבמסגרתה יעסוק התלמיד בסוגיה לפי בחירתו מתחום דעת זה. היא צריכה להיכתב לפי כללי העבודה וההכנה שנקבעו על-ידי הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך התרבות והספורט*.

 

יש מאפיינים אחדים לעבודת גמר בהיסטוריה אותם יש לכלול בעבודה, ושצריכים לבוא לידי ביטוי גם בהצעת העבודה. נציג אותם בסעיפים הבאים בפירוט ובשילוב דוגמאות. (ראו גם הדרכה מפורטת בהכנת עבודה)

 

עבודת גמר צמודה בהיסטוריה

תלמיד המבקש שעבודת הגמר שלו תוכר כעבודה צמודה בהיסטוריה, הממירה בחינת בגרות במקצוע זה, חייב להקפיד על בחירת נושא ודרכי עבודה התואמים תחום דעת זה. בכל מקרה אחר היא תחשב כעבודה בלתי צמודה, והתלמיד לא יוכל להמירה בבחינת הבגרות בהיסטוריה. לגבי הכללים והנהלים לעניין עבודת גמר צמודה, ראה מידע כללי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/08/2011    

עדכוני rss