education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחיות לביצוע וכתיבה של עבודת גמר בתחום המחול  
 

 

הקדמה כללית

מובאים כאן כללים והנחיות להכנת הצעה לעבודת גמר באמנות המחול. בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום אמנות המחול במערכת החינוך ומתבסס בה. רבים מבקשים להכין עבודת גמר בתחום זה. מטרת החוברת להנחות את העוסקים בהכנתה של עבודת הגמר - תלמידים, מורים, מנחים ומעריכים - בדרך הכנתה של העבודה משלביה הראשונים ועד להערכתה. התלמיד רשאי לבחור ולהגיש עבודת גמר באמנות המחול, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת הבגרות.

הכנת עבודת גמר באמנות המחול מתאימה לתלמידים אשר מתמחים ב"אמנות המחול" (כלימוד מוגבר במסלול 5 יח"ל). תלמידים אשר בחרו תחום התמחות אחר יכולים להגיש עבודת גמר בתחום זה, זו בתנאי שיהיו מצויים היטב בתחום ובעלי יכולות ביצוע גבוהות, בזכות פעילותם במערכות בלתי פורמליות, קרי: קונסרבטוריון, אולפן אזורי, מרכז לאמנויות וכו'. מצופה מהם שיהיו מסוגלים להתגבר, בכוחות עצמם, על מושגי היסוד הכרוכים בנושאים בתחום זה ויגיעו לרמה נאותה של שליטה בו.

מבוא

עבודת הגמר ב"אמנות המחול" היא עבודה המתמקדת בנושא מתחום המחול - עבודה המשלבת רכיב עיוני ורכיב מעשי: ביצוע, כוריאוגרפיה או עבודה עיונית. ניתן במקרים חריגים להגיש עבודה עיונית בלבד. עבודת הגמר משלבת עיון-מחקר ואמנות. הכנת עבודת-הגמר פותחת גם פתח לשיח בין המחול לתחומי דעת אחרים הנוגעים לעולמו של התלמיד, מרחיבה את אופקיו התרבותיים ומעשירה אותו. לכן, בעבודה אפשר לשלב אף תחומים אחרים ואמנויות אחרות. לעבודת הגמר אופי עיוני-מחקרי, הבא לידי ביטוי, גם אם היא משלבת מרכיבים יצירתיים.

בעבודת הגמר במחול (אף זו המשולבת בתחומים אחרים) חייבים להתקיים הכללים העקרוניים לעבודה אקדמית בתחום: התמקדות בבעיה מתחום המחול והדגשת זיקותיה לתחומים המשיקים והמשולבים. ההצעה לעבודת-הגמר והעבודה יוכנו באופן עצמאי בידי התלמיד, בהנחיית מומחה למחול בעל תואר שני בתחום והשכלה מקצועית במחול ובליווי המורה - המלווה הבית-ספרי. את ההצעות לעבודת הגמר ואת העבודות יש להכין ולהגיש על פי הכללים וההנחיות של הפיקוח על עבודת-הגמר והפיקוח על החינוך למחול.

נדגיש שמדובר בבחינת בגרות מטעם בית הספר בלבד ולא מוסד בלתי פורמלי, אף שהמנחה המקצועי לעיתים יגיע ממוסד שכזה. לפיכך, באם קיים מנחה חיצוני לבית הספר באחריותו לשמור על קשר רציף עם הממונה על עבודות הגמר בבית הספר בנוגע להגשת ההצעה, קבלת תיקונים ומידע על מועדי ההיבחנות.

הדרכה מפורטת בהכנת עבודה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/02/2020    

עדכוני rss