education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
עולם הערבים והאסלאם
הנחיות לכתיבת עבודת גמר
 

איש הקשר להתייעצות מקצועית: גב' סיגלית שושן, מפמ"ר ערבית ואסלאם  

 

עבודת הגמר בתחום "עולם הערבים והאסלאם" מזמנת לתלמידים הרוצים בכך חוויות של גילוי, חשיבה מקורית ולמידה מעניינת. העבודה פותחת בפני התלמיד קשת של דרכי למידה המדגישות את העצמאות, היוזמה והאחריות של התלמיד. העבודה מאפשרת לתלמידים לרכוש כלים של עיון, מחקר וכתיבה שיסייעו להם בהמשך הדרך בכל תחום שיבחרו בו בעתיד.


מיקוד הנושא הנחקר:

הנושא צריך להיות מוגדר היטב ואינו יכול להישאר ברמה כללית ולא מדויקת. ניתן להשתמש בכותרת מישנה המסבירה את הכותרת הראשית, תוחמת בזמן ומציעה את הדגש העיקרי של העבודה.
בעבודת גמר ב"עולם הערבים והאסלאם" המחקר והכתיבה האקדמית יהיו בסיוע מנחה בנושאים הקשורים לערבים, לדת האסלאם ולתרבותם; העבודות בתחום דעת זה יכולות לעסוק בהיבטים שונים ומגוונים של העולם הערבי והמוסלמי: מוחמד, הקוראן וראשית האסלאם, מדינות ערב, האימפריות המוסלמיות ומלחמותיהן עם האימפריות המערביות, תולדות א"י, מיסטיקה מוסלמית, הסכסוך הערבי ישראלי בין מלחמות להסכמי שלום ועוד. ניתן לכתוב עבודה גם לגבי הממד האקטואלי של תחום הדעת: האביב הערבי על תהפוכותיו, דאע"ש וכד'.
בפתח ההצעה יציג התלמיד את הנושא. אחר כך ינסח את שאלת המחקר, או הבעיה המרכזית עימה הוא מבקש להתמודד בכתיבת עבודתו. שאלת המחקר חייבת להיות שאלה משמעותית שניתן לחקור אותה, ולא שאלה, שהתשובה עליה מובנת מעצמה, או שהצגתה אינה מקדמת את חקירת הנושא המרכזי בעבודה. יש להימנע מהצגת מסקנות העבודה בהצעה. בשלב שבו נכתבת ההצעה אין התלמיד יכול לדעת מה תהיינה מסקנות העבודה, ובוודאי לא יוכל להתחייב עליהן. יש להשאיר את הסקת המסקנות לסיום תהליך המחקר והכתיבה של עבודת הגמר.


מידת ההעמקה הנדרשת:

המקצוע שייך במהותו למדעי הרוח ולכן הדרישות הבסיסיות זהות לאלה המקובלות בעבודות גמר במדעי הרוח ובמיוחד בהיסטוריה. היקף העבודה, ישקף השקעה של עבודה אינטנסיבית השווה ללימוד המקצוע, בהיקף של ‏5 יחידות-לימוד, במשך שנת לימודים אחת.

שילוב אפשרי של עבודה מעשית ועיונית:

ניתן לשלב בעבודה סיורים, ראיונות, שאלונים, איסוף מידע מאתרי אינטרנט ועוד. בדרך זו יפנים הכותב את מהפכת המידע שחלה בעשורים האחרונים ולא ייצמד רק למקורות כתובים ומודפסים אלא גם יתייחס למקורות חזותיים המשמשים היום כתעודות למחקר: תמונות, קריקטורות, קולנוע, טלויזיה וכיו"ב.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/06/2017    

עדכוני rss