education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
לשון והבעה 
לשון עברית לדוברי עברית
 

איש קשר להתייעצות מקצועית : תומר בוזמן

הקדמה כללית

מה מצופה מתלמיד החוקר וכותב עבודת גמר בתחום ידע זה?
עבודה גמר בעברית מיועדת לכל תלמיד ותלמידה המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בחקר השפה העברית, הבלשנות העברית וחקר השיח בעברית. עבודה חקר בעברית נועדה לתלמידים היודעים היטב את השפה והמעוניינים ללמוד עוד על השפה.

מיקוד הנושא הנחקר 

מורפולוגיה של העברית הקלאסית או של העברית החדשה, תחביר העברית הקלאסית, תחביר השיח של העברית החדשה, חקר השיח הכתוב או הדבור, תולדות הלשון, סמנטיקה ומשמעות, לשון וסגנון, לשון וחברה, לשון ותרבות. 

מידת ההעמקה הנדרשת

תיקבע בהתאם לנושא, לשאלת המחקר ולקורפוס הנחקר.

שילוב אפשרי של עבודה מעשית ועיונית

 ייתכן שילוב של עבודה מעשית ועיונית

ביבליוגרפיה נדרשת בהצעה

היקף, מגוון ושימוש בהצעה, ציטוט מספרות מדעית  ולא רק ממקורות מידע פופולאריים :  הכותב עבודת חקר בעברית יחויב להתבסס על ספרות מחקרית עדכנית בתחום שאותו יחקור

תהליך העבודה כפי שבא לידי ביטוי בחלוקה לראשי פרקים 

 ייקבע בהתאם לשאלת המחקר ולאופיו.

דרישות אקדמיות ומקצועיות  מהמנחה

בעל תואר שני לפחות בלשון עברית, בלשנות, חינוך לשוני

אפשרות לעבודה אינטר-דיסציפלינארית

 אפשרית. תיבחן בהתאם לנושא הנחקר ולשאלת המחקר

אפשרות למחקר השוואתי

אפשרי. ייבחן בהתאם לנושא הנחקר ולשאלת המחקר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/06/2017    

עדכוני rss