education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הנחיות בדבר הליכי קבלה רישום ושיבוץ למוסדות חינוך ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב  
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

מטרות הנחיות אלו היא להציג את המתווה הכללי של הליכי הקבלה והרישום למוסדות חינוך קדם יסודיים (גני ילדים), יסודיים ועל-יסודיים הפועלים מכוח חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ומצויים תחת פיקוח המחוז החרדי במשרד החינוך ולהסדיר את הליך הטיפול בפנייה אל ועדת הערר של המחוז החרדי.

 1. משרד החינוך שם לו למטרה לאפשר למי שחש נפגע מהליך הקבלה והרישום למוסד חינוך בשל אפליה ו/או היעדר עמידה בהנחיות המשרד ו/או קיומו של מינהל לא תקין ו/או שיקולים זרים, לפנות אליו לבירור העניין.
 2. לאחר שמוצו ההליכים באשר לבירור פנייה רלוונטית, ובתוך כך הידברות של גורמי הפיקוח עם המשפחה הפונה, נציגי מוסדות החינוך ונציגי הרשות המקומית, ולא הושגו הבנות והסכמות מקובלות באשר לשיבוצו של התלמיד/ה במוסד חינוך, הדברים מובאים לדיון בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך על מנת שתתקבל החלטה בעניין התלמיד/ה, לאחר מתן זכות טיעון מלאה לכל הצדדים הרלוונטיים.
 3. פנייה לוועדת הערר יש להגיש למחוז החרדי של משרד החינוך על גבי טופס פנייה לוועדת הערר (נספח א' להנחיות), בהתאם לקבוע ולמפורט בהנחיות בדבר הליכי הקבלה והרישום

  לנוחיותכם:

תקציר נהלים ולוחות זמנים לקראת רישום לקדם יסודי ויסודי שנה"ל תשפ"א תוכלו למצוא בקישור הבא

 

 

 

תקציר נהלים ולחות זמנים לקראת רישום לעל יסודי שנה"ל תשפ"ב ניתן למצוא בקישור הבא

 

הליכי קבלה ורישום ופנייה לוועדת הערר

 

הנחיות בדבר הליכי קבלה רישום ושיבוץ למוסדות חינוך קדם יסודיים (גני ילדים) ויסודיים ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך 

 

 

הנחיות בדבר הליכי קבלה ורישום למוסדות חינוך על יסודיים ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך

 

טופס פנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך

 

לתשומת ליבכם, פניות לוועדות ערר לחינוך המיוחד יש לבצע לפי ההנחיות ועדות ערר לחינוך המיוחד

 

 • הליכי שיבוץ תלמידים למוסדות חינוך על יסודיים ופנייה למחוז החרדי 

  הנחיות בדבר שיבוץ תלמידים למוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות חינוך
  מקומית לקראת שנה"ל תשפ"ב


  הנחיות השיבוץ מסדירות את ההליך המקצועי של שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות החינוך המקומית בהתאם לסמכותה בדין, כולל הליכי השגה וערעור של מוסדות חינוך והורי תלמידים על החלטות שיבוץ, כך שעד לסיום שנת הלימודים הנוכחית ידע כל תלמיד המתגורר בתחומי הרשות המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים הבאה.

  פניות יש להגיש על גבי טופס פנייה מתאים (ראו נספחים 1-4 להנחיות), בהתאם לקבוע ולמפורט בהנחיות השיבוץ.

   

   

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  13/05/2021