education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מנהל האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה התשס"ג 2002/2003
 
 

 

תוכן עניינים

 

1. גמול חינוך

2. גמול מקצוע והכשרה

3. גרירת גמול ניהול וותק בניהול

4. גרירת גמול ניהול באולפן

5. גמול ניהול לסגן מנהל בבי"ס שש שנתי

6. גרירת גמול ניהול לסגן מנהל

7. זכאות לשעות ניהול למנהל בן 50 ויותר שחל ויסות בבית ספרו

8. ותק בניהול למנהל חטיבה עליונה המקבל שכרו ממשרד החינוך במסגרת שאילה והשאלה

9. אישור שעות נוספות למנהלים

10. מרכזת חטיבה צעירה

11. תוספת חינוך מיוחד

12. תוספת חינוך מיוחד במתי"א

13. נפגעי רפורמה

14. עובד הוראה בעל תפקיד

15. תשלום בעד מילוי מקום

16. העברות מסויגות

17. חופשה ללא שכר

18. תקופת ניסיון לקראת קביעות

19. קביעות בבי"ס יסודי ובחט"ב (כניסת הקביעות לתוקף)

20. מענק שעות השתלמות לעו"ה

21. שעות נוספות לעובד שמקבל שעות גיל

22. מתכונת הלימודים בגני ילדים העצמאיים והצמודים לבתי ספר במגזר הערבי והדרוזי

23. העברה יזומה עקב צמצומים בסוף שנת הלימודים (תשס"ב)

24. נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

25. תקנון למתן רשיונות לייעוץ

26. ותק בעד עבודה במוסד חינוך שלא בפיקוח

27. יישום מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת לעו"ה שהם עובדי מדינה

28. סיום חוזה לתקופה קצובה החל במהלך חופשת לידה או 45 ימים לאחריה והודעה מוקדמת

29. היתר פיטורים של עובדת בהיריון

30. פטור מתורנויות חצר למורות בהיריון

31. העסקת עובד אשר משרתו צומצמה מטעמי בריאות

32. העסקת עו"ה שוועדה רפואית קבעה אי כשירות עבודה בתנאים מסויימים

33. היעדרות בגלל מחלת ילד

34. בדיקות כושר להמשך ההעסקה

35. ימי מחלה רגילים בתקופה העבודה השוטפת

36. נוהל הטיפול בנפגעי פעולות איבה

37. שיפוי לבעלויות על מוסדות חינוך על יסודי בגין ימי מחלה לא מנוצלים

38. שיפוי בעלויות בגין פיצויים מוגדלים וחדשי הסתגלות

39. מניעת העסקת עבריני מין כעובדי הוראה

40. עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות – זכויות

41. פסק דין של בית הדין למשמעת בעניין תקיפת תלמיד

42. פסק דין של ביה"ד למשמעת בעניין עבירה שיש עמה קלון

43. העסקה שלא בסמכות

44. העסקה מעל 140% משרה

 

**********************************************************************************************************

 

1. גמול חינוך

 

החל מיום 1.1.01 יוגדל גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים לגמול חינוך בשיעור של 9%, כאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי מיום 8.9.98, לשיעור של 10% מהשכר המשולב, מתוספת תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3% המשולמת על פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 18.12.01.

 

למען הסר ספק מובהר כי גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים לגמול חינוך בשיעור העולה על 9% יישאר ללא שינוי.

 

למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על פיהם שולם גמול חינוך ערב חתימת הסכם זה.

 

(הסכם שכר מ-10.7.02 שפורסם בחוזר מנכ"ל (הודעות) סג/2 מ-1.10.02)

 

 

2. גמול מקצוע והכשרה

 

החל מיום 1.1.01 יוגדל שיעור גמול מקצוע והכשרה, כאמור בסעיף 8 להסכם הקיבוצי מיום 8.9.1998, המשולם לכל עובדי ההוראה הזכאים לו, משיעור של 5.75% לשיעור של 6% מהשכר המשולב, מתוספת תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3% המשולמת על פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 18.12.01.

 

למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על פיהם שולם גמול מקצוע והכשרה ערב חתימת הסכם זה.

 

(הסכם שכר מ-10.7.02 שפורסם בחוזר מנכ"ל (הודעות) סג/2 מ-1.10.02)

 

 

3. גרירת גמול ניהול וותק בניהול

 

מנהל בי"ס (למעט מרכז) שכיהן 8 שנים לפחות ומספר הכיתות בבית הספר שבניהולו פחת, יוסיף לקבל את הגמול הניהול בעבור מספר הכיתות שהיה בבית הספר שבניהולו ב - 4 שנות הלימודים האחרונות, שלפני הפחתת הכיתות. הממוצע מחושב פעם אחת עם הפחתת הכיתות הראשונה. המנהל יקבל באופן קבוע את הגמול לפי ממוצע זה, גם אם יחולו שינויים נוספים מאוחר יותר.

 

אין להקפיא גם את הוותק בניהול, כל עוד הוא ממשיך לעבוד בניהול ולא עובר להוראה.

 

ההבדל בין מנהל הזכאי לגרירה ומנהל שאינו זכאי לגרירה, הוא בגובה הגמול שיקבל (לפי הטבלא). הראשון יקבל לפי מספר כיתות ממוצע והשני לפי מספר הכיתות הנמוך שבבית ספרו לאחר הצמצום.

 

(מכתביה של ס/ממונה על תנאי שירות מיום 28.11.01 ו- 30.10.02 )

 

4. גרירת גמול ניהול באולפן

 

ככלל מעמדו של מנהל אולפן הוא כמעמד מנהל בית ספר יסודי, אלא אם קיימות הוראות ספציפיות לגביו.

עפ"י תקנון שירות עו"ה (סעיף 14.10.6 עמ' 764) מנהל אולפן זכאי לגמול ניהול בהתאם למספר הכיתות באולפן, לפי שיעורי הגמול שנקבעו למנהל בית ספר יסודי.

למען הסר ספק, לגרירת גמול ניהול זכאי מנהל שמספר הכיתות באולפן אותו הוא מנהל לא יפחת מ – 5 כיתות, וזאת בדומה לזכאות של מנהל בית ספר יסודי (עד 4 כיתות נחשב למרכז ואינו זכאי לגרירת גמול ניהול, ראה עמ' 703, סעיף 7.6.6.1 לתקנון שירות עו"ה)

 

5. גמול ניהול לסגן מנהל בבי"ס שש שנתי

 

מנהל חטיבת ביניים יקבל גמול שווה ערך ל-85% מגמול של מנהל בי"ס על יסודי. לענין קביעת הגמול, יובא בחשבון רק מספר הכיתות בחטיבת הביניים – (סעיף 7.4.6.1 לתקנון שירות עובדי הוראה). מנהל חטיבת הביניים הינו חבר הנהלה הכפוף למנהל בית הספר השש שנתי (סעיף 7.4.3), ולפיכך, מעמדו כסגן מנהל.

 

מנהל החטיבה העליונה יקבל גמול שווה ערך ל-85% מגמול הניהול של בית ספר על יסודי. לעניין קביעת שיעור הגמול יובא בחשבון רק מספר הכיתות בחטיבה העליונה (ראה סעיף 7.5.6.2 של התקנון). מעמדו של מנהל החטיבה העליונה, כסגן מנהל (7.5.6.2).

 

סגני מנהל נוספים ימונו לפי כללי המינוי של סגן שלישי, רביעי וכו'… גמול הניהול של הסגנים יחשב לפי מספר הכיתות בבית הספר השש שנתי כולו.

 

(מכתבה של ס/ממונה על תנאי שירות מיום 26.5.02)

 

 

6. גרירת גמול ניהול לסגן מנהל

 

א. על פי ההוראות, סגן מנהל שכיהן בתפקידו 8 שנים רצופות ועבודתו הופסקה עקב אילוצי המערכת (ולא ביוזמתו), ועובר לעבוד בהוראה זכאי לגרירת גמול ניהול כסגן.

 

ב. לפיכך אם היה 8 שנים סגן ובשנה ה-9 הכיתות הצטמצמו באופן כזה שאין מקום לסגן בכלל ולכן עובד בהוראה בלבד, יהיה זכאי לגרירת גמול סגנות.

 

ג. לעומת זאת אם היה 8 שנים סגן והכיתות שלו הצטמצמו , אך עדין יש מספיק כיתות להמשך כהונות כסגן - לא יהיה זכאי לקביעות בגמול ניהול לפי ממוצע של 4 שנים אחרונות
(כפי שנקבע לגבי מנהל) אלא יקבל את הסגנות על פי מספר הכיתות בפועל באותו שנה.

 

 

7. זכאות לשעות ניהול למנהל בן 50 ויותר שחל ויסות בבית ספרו

 

מנהל בן 50 או יותר שחל ויסות כיתות בבית ספרו (צימצום), זכאי שיישמרו לו שעות הניהול שהיו לו בטרם חל ויסות הכיתות.

 

 

8. ותק בניהול למנהל חטיבה עליונה המקבל שכרו ממשרד החינוך במסגרת שאילה והשאלה

 

סעיף 5 להסכם שאילה והשאלה קובע "כי מורה המועסק ע"י מעסיק משאיל ייחשב כעובד שלו לכל דבר ועניין, החל ממועד ביצוע ההשאלה לרבות תשלום המשכורת… והבטחת זכויותיו הסוציאליות והמקצועיות". לא ברור אם סעיף זה מתייחס גם למנהל, אך בהעדר הוראה אחרת, יש לראות בסעיף זה כמתייחס גם למנהל.

 

לפיכך, מנהל חטיבה עליונה ששמר על עבודה בשעור של שליש משרה בחט"ב וקיבל את כל שכרו ממשרד החינוך, הרי שמשרד החינוך הוא המעסיק המשאיל ואחראי לכל זכויותיו ובכלל זה ותק בניהול.

 

על כן, עובד הוראה המועסק כמנהל חט"ב וצבר ותק בניהול במשרדנו ובמשך שנה אחת עבד כמנהל חטיבה עליונה לפי התנאים המפורטים לעיל יהיה זכאי לשנת ותק בניהול גם בעד עבודתו זו והיא תצורף ליתר שנות עבודתו כמנהל חט"ב.

 

(חוות הדעת מיום 10.5.01 של עו"ד איריס שלו-טל, עוזרת ראשית ליועצת המשפטית)

 

 

9. אישור שעות נוספות למנהלים

 

מנהלים חייבים לקבל אישור לעבודה בשעות נוספות ככל עובד אחר. החשבות נתבקשה לשלם אך ורק על פי אישור זה.

 

 

10. מרכזת חטיבה צעירה

 

על פי הוראות סעיף 206 לחוזר מנכ"ל נב / 5 מיום 1.1.92 "מרכזת החטיבה הצעירה הצמודה למוסד חינוכי תיחשב לסגן מנהל בית הספר לענייני החטיבה הצעירה, ותקבל את הגמול שלה על פי הכיתות שיש בחטיבה."

 

לגבי מינוי סגן מנהל נוסף לביה"ס יש לנהוג על פי ההנחיות שניתנו ע"י ס/הממונה על תנאי שירות ב– 1.11.01 לפיהן, לצורך זה יש לקחת בחשבון את הכיתות מ –ב' ועד ו' בלבד (ללא הכיתות של החטיבה הצעירה).

 

 

11. תוספת חינוך מיוחד

 

עובדי הוראה בחינוך המיוחד, כהגדרתם בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' ובחוזר מנכ"ל לג/1, או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם הסתדרות המורים וארגון המורים, ובעלי הסמכה לחינוך מיוחד כהגדרתם בחוזר מנכ"ל לב/8, בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' ובחוזר אגף כוח אדם בהוראה מיום 1.1.92, או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם הסתדרות המורים וארגון המורים, יהיו זכאים החל מיום 1.1.01 ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:

 

עובדי הוראה בחינוך המיוחד שאינם בעלי הסמכה לחינוך מיוחד יהיו זכאים ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:

 

אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד,

במפת"נים, או בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, יהיו זכאים ל-8.5% מהשכר המשולב במקום 6.5% מהשכר המשולב.

 

אם הם מלמדים במסגרות אחרות של החינוך הרגיל כמורה שילוב או כגננת שילוב, יהיו זכאים ל-5.5% מהשכר המשולב במקום 3.5% מהשכר המשולב.

 

מובהר בזה כי השיעורים האמורים, על פי קבוצות הזכאים המפורטות לעיל, באים במקום ההסכמים ו/או החלטות ועדות פריטטיות ו/או חוזרי מנכ"ל הקיימים לעניין תוספת חינוך מיוחד.

 

במקרה שבו יימצא עובד הוראה בחינוך מיוחד אשר זכאי לתוספת חינוך מיוחד ואשר אינו נכלל באחת הקבוצות המפורטות בסעיפים א' ו-ב' לעיל, תכריע ועדת המעקב לגבי גובה התוספת לה הוא זכאי.

 

(הסכם השכר שנחתם ב-18.12.01 ופורסם בחוזר מנכ"ל (הודעות) סב/7 מ-1.3.02. )

 

 

12. תוספת חינוך מיוחד במתי"א

 

עובד הוראה המועסק במתי"א זכאי לתוספת חינוך מיוחד נמוכה, למעט עובד הוראה הגורר עמו את התוספת הגבוהה יותר.

עובד הוראה שהועבר לעבוד במתי"א עם הפעלת מתי"א באותו ישוב ולפני כן קיבל את התוספת הגבוהה ימשיך לקבל את הגמול הגבוה.

 

 

13. נפגעי רפורמה

 

מורים בבתי ספר שכיתותיהם הועברו עקב הרפורמה לחט"ב, אשר עבדו בשלוש השנים האחרונות בכיתות ז' – ח' יועברו לעבוד בחטיבת הביניים.

 

אם המשרד לא הצליח לשבצם בעבודה בחטיבת הביניים, ייעשה מאמץ לשבצם בכיתות ז' – ח' של בתי ספר אחרים.

 

אם לא יימצא שיבוץ בחט"ב או בכיתות ז' – ח' של בי"ס יסודי, ישובצו בכיתות א' – ו' של בית ספר כלשהו (לאו דווקא באותו בי"ס שעבר רפורמה) ויקבלו שכר לפי ממוצע השעות שהורו בשלוש השנים שלפני הרפורמה בכיתות ז' – ח' לפי בסיס 24 ש"ש, ושאר השעות לפי 30 ש"ש.

 

 

14. עובד הוראה בעל תפקיד

 

על פי הסכם השכר מ- 1983 שפורסם בסעיף 3.3 לחוזר מנכ"ל מד / 5 ופרוטוקול ישיבת הועדה הפריטטית מיום 2.2.95, עובד הוראה לא יוכל למלא יותר משני תפקידים בעת ובעונה אחת.

 

עם זאת, רשאי מנהל המחוז לאשר מינוי של עובד הוראה ביותר משני תפקידים אם מצא שיש צורך חיוני במינוי זה.

 

ההוראה הנ"ל חלה גם על עו"ה המועסק כמורה בתפקידי הדרכה.

 

לפיכך, מעבר לתפקידו כמורה בתפקידי הדרכה יוכל למלא שני תפקידים נוספים אם יקבל אישור לכך ממנהל המחוז.

 

 

15. תשלום בעד מילוי מקום

 

בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום 27.12.73 והוראות שפורסמו בחוזר מנכ"ל מס' לד / 8 מיום 1.4.74, זכאי עובד הוראה, המועסק במילוי מקום מעל 51 ימי עבודה רצופים, לקבל שכר לפי השכלתו וותקו רטרואקטיבית מיום התחלת עבודתו.

 

הרציפות בעבודתו של ממלא המקום נמדדת בסדירות עבודתו, כלומר ממלא המקום חייב לעבוד בכל שבוע בימים קבועים ובשעות קבועות כפי שהוסכם עמו מלכתחילה על פי המערכת.

 

להלן הכללים לספירת "51 ימי העבודה הרצופים":-

 

ימי עבודה במקום עובד הוראה אחר או עובדי הוראה אחרים, עפ"י תוכנית לימודים ומערכת שעות העבודה של עובד ההוראה הקבוע, בימים קבועים ובשעות קבועות במשך השבוע.

 

עובד הוראה ידרש לעבוד לפחות 51 ימי עבודה בפועל. (לדוגמא – אם עבד 3 ימים בשבוע ידרש לעבוד 17 שבועות לפחות, אם עבד שני ימים בשבוע, ידרש לעבוד 26 שבועות לפחות).

 

אם אחד מימי העבודה נופל ביום חג, פגרת חג או שביתה, אין הדבר מפסיק את הרצף של ספירת ימי העבודה. אולם אין יום זה נספר כיום עבודה.

 

הוראות אלה לא תחולנה על עובד הוראה שממלא מקומו של עובד אחר שיצא לחופשה של חודש ימים לפחות ולא מקבל שכר עבור אותה תקופה ממשרד החינוך (כגון במקום עובדת בחופשת לידה, עובד במילואים, עובד השוהה בחל"ת), הואיל ועו"ה ממלא המקום מקבל, במקרה כזה, שכר על בסיס חודשי על חשבון התקן שהתפנה ע"י עו"ה הקבוע.

 

לאור הדברים האמורים לעיל, ברור, כי עובד המועסק כממלא מקום לא לפי מערכת שעות קבועות, דהיינו יום אחד ממלא מקומו של X, למחרת מקומו של Y ויום אחרי זה מקומו של Z וכו', אינו זכאי לשכר על פי דרגתו וותקו, גם אם עבד מעל 51 ימי עבודה רצופים ויש לשלם לו בעד כל שעה אפקטיבית שעבד בפועל. עם זאת, יש להימנע, ככל האפשר, מלהעסיק עובד במתכונת זו מעל 51 ימי עבודה רצופים.

 

בשום מקרה אין להעסיק עובד מ"מ לפי שעות יותר מאשר בשנת לימודים אחת, כדי למנוע טיעון לצבירת זכויות סוציאליות.

 

 

16. העברות מסוייגות

 

בשינוי להוראות שפורסמו בחוזר מנהל האגף תשס"ב/1 נקבעו הכללים כלהלן:

 

לקראת תשס"ג נאשר העברות מסויגות בין המחוזות. אישור ההעברה יינתן ע"י המחוז הפולט בהתאם לנוהל הקיים.

 

המחוז הקולט יעשה מאמץ לשבץ את המועבר.

 

עובד שאושרה לו העברה מסויגת ולא שובץ בעבודה במחוז הקולט שלא באשמתו וגם לא הודיע על רצונו להישאר במקום עבודתו הקבוע במחוז הפולט, תיחשב התקופה כחופשה ללא שכר.

 

החל"ת יינתן ע"י המחוז הפולט (בשינוי לנוהל הקודם) והוא יהיה אחראי לכל זכויותיו של המורה המועבר, כגון שמירת משרה בעבורו, שמירת זכויותיו לפנסיה וכו'.

 

עובד הוראה הנקלט במחוז החדש רק בחלק ממשרתו יוכל לבקש חל"ת על החלק הנותר מהמחוז הפולט (ולא מהמחוז הקולט).

 

אם לא נמצאה עבודה במחוז הקולט בשנה הראשונה והעובד קיבל חל"ת במחוז הפולט חייב המחוז הקולט לנסות ולשבץ את העובד לקראת השנה השניה ואם לא הצליח, כך יעשה גם לקראת השנה השלישית. לעובד כזה עדיפות לשיבוץ על פני עובד חדש. המערכת הממוחשבת מתוכננת כך, שהמחוז הקולט ידע בדיוק בכל שנה מיהם העובדים שהועברו אליו ולא נקלטו, כדי שיוכל לטפל בשיבוצם.

 

אם למרות כל המאמצים לא תימצא עבודה במחוז הקולט במשך 3 שנים (התקופה שבה אנו מאשרים חל"ת), העובד יצטרך להחליט אם לחזור למקום עבודתו הקבוע במחוז הפולט שאישר לו את החל"ת או להפסיק עבודתו בתנאים של מפוטר בהסכמה תוך  הסדרי פרישה על פי ההוראות (פיצויים, צירוף שירות, הקפאת זכויות וכו').

 

 

17. חופשה ללא שכר

 

עובד המועסק בשני מחוזות מעל 100% משרה ומבקש חל"ת מאחד המחוזות, הבקשה תאושר רק עד להשלמת משרה של 100%. לדוגמא: עבד 80% במחוז ת"א ו-40% במרכז. יקבל חל"ת רק ל-20%, וכמובן שאם ממשיך לעבוד 100% באחד המחוזות לא תאושר לו חופשה בכלל.

 

 

18. תקופת ניסיון לקראת קביעות

 

לצורך קביעות, תובא בחשבון רק תקופת העסקה בהרשאה להעסקה לשעה. לתקופה זו לא תצורף עבודה בחוזה קצוב .

 

 

19. קביעות בבי"ס יסודי ובחט"ב (כניסת הקביעות לתוקף)

 

עובד הוראה יכנס לקביעות עם תחילת עבודתו בשנת הלימודים שלאחר תום תקופת הנסיון שלו.

 

למען הסר ספק, ה – 31.8 של שנת הלימודים האחרונה לתקופת הנסיון תחשב כחלק מתקופת הנסיון. הכניסה לקביעות היא עם תחילת העבודה בפועל בשנת הלימודים שלאחר מכן.

 

ההוראות לעיל באות להבהיר את מועד הכניסה של עובד ההוראה לקביעות. ההוראות האחרות בנושא קביעות תקפות, כפי שפורסמו בעבר.

 

20. מענק שעות השתלמות לעו"ה

 

מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.

 

עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות זהה למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק לא יעלה על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות לשעות אלו לשנים הבאות.

 

חוזר מנכ"ל (הודעות) סב/9 מ-1.5.02, סעיפים 4.1. ו-4.2

 

 

21. שעות נוספות לעובד שמקבל שעות גיל

 

המחויבות של המשרד כלפי עובד הוראה שעבד משרה מלאה 30/30 ומגיע לגיל 50, היא להמשיך ולהעסיקו במשרה מלאה דהיינו 28/28. אין חובה להמשיך ולהעסיקו ב-30 שעות שבועיות, דבר המחייב אישור 2 שעות נוספות.

 

 

22. מתכונת הלימודים בגני הילדים העצמאיים* והצמודים לבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי (שינוי לסעיף 25 בחוזר מנהל אגף בכיר לכא"ב תשס"ב/1)

 

א. גן צמוד הוא כל גן הממוקם בחדר כיתה במבנה בית ספר שנמצאות בו כיתות של בית ספר, למעט חטיבה צעירה (ראה סעיף 206 בחוזר מנכ"ל נב/5). כל הגנים האחרים אינם צמודים אלא עצמאיים.

 

ב. גן ילדים עצמאי במגזר הערבי שווה במעמדו לכל גני הילדים מבחינת היקף משרת הגננת. גננת שהיא מנהלת הגן זכאית לגמול ניהול.

 

ג. משרת גננת עצמאית: יחידת עבודה של גננת מורכבת מ-27 שעות שבועיות של הוראה ו-3 שעות שבועיות של חינוך (ראה בחוזר מנכ"ל מיוחד שכפול/24 התשמ"ה). שעות ההוראה: 5 שעות + 25 דקות בכל יום עבודה, בין השעות 7.55 – 13.20 (לפי ההסכם עם הסתדרות המורים מ-15.7.91).

 

ד. משרת גננת בגן צמוד: בגני ילדים הצמודים לבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי המלמדים 5 ימים בשבוע, למעט חטיבה צעירה, מתכונת הלימודים היא כדלקמן: הלימודים יתחילו בשעה הראשונה ויסתיימו בסוף השעה השישית לפי המערכת הקבועה של בית הספר (ולא לפני השעה 1:30) (ראה חוזר מנכ"ל מיוחד שכפול / 8 התשנ"ו).

 

* *ה. בגנים שהוגדרו כצמודים לבתי ספר המלמדים 5 ימים בשבוע, שעת סיום הלימודים הינה השעה השישית, במקרים אלה בלבד משרת הגננת היא 30 שעות שבועיות + 3 שעות חינוך סה"כ 33 שעות שבועיות.

 

ו. ההוראות האלה מתייחסות לכלל גני החובה הרשמיים, לילדים בני 4 ו-5 שנים למעט, חטיבה צעירה.

 

תחולה: 1.3.00

 

* גן עצמאי הוא גן שאינו צמוד לבית הספר.

** שונה בסיכום ישיבה מיום 23.5.00

(חוזר מנכ"ל תש"ס / 7 (א) הוראות קבע מיום 1.3.00, סעיף 3.7)

 

 

23. העברה יזומה עקב צמצומים בסוף שנת הלימודים

 

בישיבה שהתקיימה ביום 3.6.02 בין נציגי משרד החינוך לבין נציגי הסתדרות המורים הוחלט, דלהלן:

 

א. מנהל המחוז מוסמך ליזום העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד  למשנהו, אם נסגרה כיתה או מגמה או צומצם התקן של המוסד החינוכי.

 

ב. ההעברה תהיה למוסד חינוך רשמי אחר בתוך המחוז ברדיוס של עד 30 ק"מ ממקום מגוריו, באותה מגמה ובאותו היקף משרה של העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה אחת.

 

ג. הודעה חתומה ע"י מנהל המחוז על ההעברה, בצירוף הנימוקים, תישלח לעובד בדואר רשום. העתק ההודעה יישלח לסניף המקומי של הארגון היציג.

 

ד. התאריך האחרון למשלוח ההודעות להעברה יזומה הוא ה- 31 ביולי.

 

ה. ההעברה תישלח לבעלי הותק המשוקלל הנמוכים ביותר באותו מוסד, על פי הקריטריונים כלהלן.

 

(1) הקריטריון הראשון להעברה הוא צרכי בית הספר. לפיכך, מורים מקצועיים כגון מורים לאנגלית, חינוך גופני וכד', יהיו מועמדים להעברה רק אם יש מורים מקצועיים אחרים שיכולים למלא את מקומם.

 

(2) ההעברה תינתן לפי הותק המשוקלל של העובדים באותו מקצוע עודף, על פי נוסחה שמובאת להלן. הראשון להעברה הוא בעל הותק הנמוך ביותר. (לגבי מורים מקצועיים ייערך חישוב ותק נפרד בהתחשב בקריטריון שבסעיף 1).

 

הותק המשוקלל לצורך זה נקבע על סמך שני מרכיבים: ותק כולל וותק מוסדי.

ותק כולל – פירושו ותק בהוראה בשירות (המדינה).

ותק מוסדי – מספר השנים שהעובד הועסק באותו מוסד הנדרש להעביר עובדים.

לותק הכולל ניתן משקל כפול לעומת הותק המוסדי, דהיינו 2/3 לותק כולל ו– 1/3 לותק מוסדי על פי הנוסחה הבאה:-

ותק משוקלל לצורך העברה = 2 X ותק כולל + 1 X ותק מוסדי.

דוגמא: שני עובדי הוראה כוללים המלמדים באותה שכבת גיל

עובד א' – בעל ותק כולל של 17 שנה וותק מוסדי של 5 שנים

עובד ב' – בעל ותק כולל של 15 שנה וותק מוסדי של 8 שנים.

 

עובד א: 1 X 5 + 2 X 17 חלקי 3 = 39 חלקי 3 = 13 שנות ותק משוקלל.

 

עובד ב: 1 X 8 + 2 X 15חלקי 3 = 38 חלקי 3 = 12 ו 2/3 שנות ותק משוקלל

 

היות וויתקו של עובד ב' נמוך יותר, הוא אשר יועבר למוסד אחר.

 

על המחוז להימנע מלבצע העברה יזומה לעובד שהועבר בשנה הקודמת, אלא אם כן סבור מנהל המחוז, כי יש הכרח להעברה זאת. הוא יביא את הבקשה בפני סמנכ"ל מנהל המינהל כ"א אשר יבוא בדברים עם יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות המורים.

 

דין עובד הוראה בשנת שבתון כדין עובד הוראה בפועל במוסד שלו. עם זאת, אם הנתונים של המועמדים להעברה שווים, עדיפות להישארות באותו מוסד תינתן לעובד החוזר משבתון, דהיינו אם הוותק המשוקלל של עו"ה בפועל בביה"ס ושל עובד השוהה בשבתון זהה, ההעברה תינתן לעו"ה בפועל והעובד החוזר משבתון יחזור למוסד ממנו יצא לחופשה כאמור.

 

עובד הוראה המועמד להעברה על פי הקריטריונים דלעיל והוא בן 50 ומעלה, תוצע לו פרישה מוקדמת בתנאים מועדפים. אם עובד ההוראה לא יחתום על טופס תביעה לגימלה עד 29 ביולי, ניתן להעבירו בהעברה יזומה על פי הכללים דלעיל.

 

מנהל המחוז יבטל את ההעברה שניתנה לעובדת בהריון מתקדם - אם היא תבקש זאת ותצרף לבקשתה אישור רפואי על היותה בחודש חמישי לפחות להריונה.

 

עובד הוראה רשאי לערער על ההעברה תוך שבוע ימים מיום מסירת ההודעה על העברתו. העובד יגיש את הערעור בכתב למנהל המחוז. מנהל המחוז יקיים שימוע*.

 

לא קיבל מנהל המחוז את הערעור, יעבירו להחלטת מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה. אגף בכיר לכא"ב יבוא בדברים עם מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי מתוך מגמה להגיע להבנה.

 

תוקף הסכם זה לשנה, לקראת שנת הלימודים תשס"ג.

 

על החתום:

 

 משרד החינוך _____________________                הסתדרות המורים

 

* תשומת הלב מופנית לכך שעל פי הסכם בין הצדדים מיום 17.6.02 הוחלט, כי השמוע יתבצע ע"י מנהל המחוז, או מפקח המחוז, או המחמ"ד שיוסמכו ע"י מנהל המחוז.

 

24. נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

 

בנספח מס' 11 לחוזר מנהל אגף בכיר לכא"ב תשס"ב/1 המתייחס לסעיף 15 של חוזר זה בנושא נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים, פרסמנו את רשימת הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה.

 

להלן הכישורים הנדרשים המעודכנים ולפיכך יש לבטל את נספח 11 בחוזר תשס"ב/1. תחולה השינוי מ- 2.6.02.

 

א. הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

 

(1) למשרת ניהול בבית ספר יסודי:

 

השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).

 

תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל.

 

תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו מנהל).

 

ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים בהיקף של שליש משרה לפחות שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).

 

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית: כושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים בארגון חברתי או בחינוך המשלים; ידיעה של הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית הספר.

 

כושר מינהלי, כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך, כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים ואחרים.

 

(2) למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי:

 

תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, רצוי תואר שני (בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית מתאימה).

 

רשיון הוראה או הדרכה קבוע בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך (אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שנעשתה הפרוצדורה לקבלת רשיון ההוראה מהמשרד הראשי או קבלת אישור על זכאות לרשיון; לעניין זה לא יוכר רשיון בייעוץ כעונה על הדרישה לרשיון הוראה קבוע).

 

תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל).

 

ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל-יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החינוך היסודי, של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצויינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).

 

רצוי – ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים.

 

ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר.

 

כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה.

 

כושר לקיים משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים.

 

(3) ממועמד/ת לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לאמור לעיל, גם התנאים האלה:

 

הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה.

 

הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעות לחטיבת הביניים.

 

רצוי – ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר.

 

רצוי – ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום או במעורבות בפעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי.

 

(4) למשרת ניהול מכללה למורים ולגננות

 

הכישורים הנדרשים למשרת ניהול פנויה במכללה למורים ולגננות יפורסמו בהודעה על משרה פנויה, בהתאם לתנאים המיוחדים של כל מכללה למורים ולגננות.

 

(5) למשרת ניהול מרכז פדגוגי

 

תואר אקדמי מוכר, ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל.

 

השכלה פדגוגית – דרגה מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע בחינוך העל יסודי או תעודה הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).

 

תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שייתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל).

 

ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה.

 

רצוי – ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז שכבה וכד').

 

רצוי – ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה.

 

רצוי – ניסיון בניהול מרכז משאבים או מעבדה פדגוגית.

 

רצוי – ניסיון בהדרכת מורים.

 

כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים ואחרים.

 

(6) למשרת ניהול מפת"ן

 

דרישות המשרה תהיינה כנהוג לגבי משרות ניהול בית ספר על יסודי, כמפורט בסעיף ב' לעיל.

 

(7) למשרת ניהול בית ספר לחינוך מיוחד

 

נוסף לדרישות המשרה כמפורט בסעיפים (1) ו-(2) (הכול לפי דרגת ביה"ס) דרושה גם הכשרה לחינוך מיוחד, כמפורט בתקנון שירות עובדי הוראה.

 

(8) למשרת ניהול חוות חקלאית

 

דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על יסודי. במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגבוה ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.

 

בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי הסביבה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רשיון הוראה קבוע למקצוע זה.

 

(9) למשרת ניהול פנויה במתי"א

 

תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל.

 

השכלה פדגוגית – דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה,בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (עדיפות תינתן לבעלי השכלה בתחום החינוך המיוחד; תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).

 

תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל).

 

סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים האחרונות המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או לחילופין,לימודים לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224 שעות לפחות בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על השתלמויות מהאגף להשתלמות  עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו; מועמד חסר השכלה בתחום החינוך המיוחד ימציא אישור על השתלמות המזכה ב- 2 גמולי השתלמות לפחות, כאמור לעיל, בתחומי החינוך המיוחד).

 

ניסיון של חמש שנים, לפחות, בהוראה, בהיקף של שליש משרה לפחות.

 

ניסיון ניהולי של שנתיים כמנהל בית ספר או כסגן מנהל או כמנהל מרכז טיפולי או ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד רכז שכבה או "מורה בתפקיד הדרכה" על פי כתב מינוי (הערה: שנות הנסיון הנדרשות ב-ד) וב-ה) לעיל יכולות להיות חופפות. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה במגוון מסגרות חינוך).

 

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית ובהנחיית קבוצות.

 

כושר ארגוני – מינהלי: ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך.

 

כושר לקיים משא ומתן עם מנהלי מוסדות חינוך ועם גורמים מקומיים וממשלתיים ואחרים.

 

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

 

כושר הבעה בכתב ובעל פה.

 

הכרת חוק החינוך המיוחד, בעיות החינוך של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים והוראות משרד החינוך בכל הנושאים הנוגעים ליישום החוק ולתחומי הפעילות של מתי"א.

 

הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלבנטיים, העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר.

 

חוזר מנכ"ל סב/10 (א) הוראות קבע מ-2.6.02

 

בכל מקום שיש התייחסות לתואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל – הכוונה היא לתואר אקדמי מוכר בחו"ל שהוכר ע"י משרד החינוך בישראל.

 

 

25. תקנון למתן רשיונות לייעוץ

 

הדברים שלהלן מבטלים את הנאמר בחוזר מנכ"ל סא/1(א), סעיף 2-8.3.

 

א. מתחילת שנת הלימודים התשס"א מוענקים רשיונות קבועים לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:

 

(1) בעלי תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל.

 

(2) בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ; או: בעלי תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת ממשרד החינוך בישראל; או: בעלי רשיון הוראה קבוע שניתן על ידי משרד החינוך בישראל;

או: בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה מחו"ל שהוכרו על ידי משרד החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית והגיעו להסמכה מלאה בארץ.

 

(3) מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות רצון הפיקוח.

 

ב. רשיונות זמניים לייעוץ יוענקו לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפורטים להלן:

 

(1) תלמידים מן המניין לתואר שני לפחות בייעוץ חינוכי בשנה ב' במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ.

 

(2) בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין ב-א(2) לעיל.

 

(3) מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח.

 

הערה: אפשר לאשר רשיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל היותר.

 

ג. בתקופת מעבר שתסיים בתום שנת הלימודים התשס"ד (31.8.2004) יוענקו רשיונות לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפורטים להלן:

 

(1) רשיונות קבועים לייעוץ

 

א) לבעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בייעוץ חינוכי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ולבעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, מצויין ב-א(2) לעיל.

 

או

 

ב) ליועצים בעלי תעודת הסמכה שסיימו את הכשרתם ללימודי תעודה  בייעוץ במוסדות שקיבלו בעבר אישור לקיים לימודים אלה: מכללת בית ברל, מכללה ירושלים לבנות.

 

או

 

ג) לבעלי תואר אקדמי שני (M.A) בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית או במדעי ההתנהגות או בחינוך מיוחד ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל שהם בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ או רשיון הוראה קבוע ונוסף לכך סיימו בהצלחה קורסי הכשרה משלימה בתחום הייעוץ ואושרו על ידי שפ"י.

 

ד) למועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות רצון הפיקוח.

הערה: בכל מקום שיש התייחסות לתואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל – הכוונה היא לתואר אקדמי ממוסד מוכר בחו"ל שהוכר ע"י משרד החינוך בישראל.

 

(2) רשיונות זמניים לייעוץ

א) לבעלי תואר אקדמי בייעוץ או לתלמידים מן המניין בשנה ג' בהתמחות לתואר ראשון לייעוץ או לתלמידי שנה ב' לתואר שני בהתמחות לייעוץ במוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לבעלי תואר אקדמי בייעוץ ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל שהוכר על ידי משרד החינוך בישראל.

 

ב) לבעלי הסמכה מלאה להוראה כמפורט ב-א(2) לעיל.

 

ג) לבעלי המלצה מהיועץ הבכיר להענקת הרשיון.

 

הערה: רשיון זמני לייעוץ מוענק לשתי שנות העבודה הראשונות בייעוץ. בתום השנתיים יש לפנות בבקשה לקבלת רשיון קבוע בייעוץ לפי הכללים המפורטים לעיל. הרשיון הזמני ניתן להארכה לשנה שלישית.

 

תחולה: 1.3.02

 

(חוזר מנכ"ל (הוראת קבע) סב/7(א) מ-1.3.02 סעיף 8.3)

 

 

26. ותק בגין עבודה במוסד חינוך שלא בפיקוח

 

יש לאשר ותק מלא רק בגין עבודה שבפיקוח.

לפיכך, עבודה במוסדות חינוך על יסודיים תאושר במלואה רק אם המוסד מופיע ברשימת המוסדות העל יסודיים שיוצאת לאור מידי שנה ע"י המשרד.

 

עבודה במוסדות חינוך יסודיים תאושר במלואה על סמך רשימת המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, שניתן להשיגה במינהל לחינוך המוכר.

 

עובד הוראה שעירער על קביעה זו, יצטרך להוכיח שהמוסד בו עבד קיבל הכרה.

עבודה במוסדות אחרים, תאושר במחציתה.

 

 

27. יישום מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת לעובדי הוראה שהם עובדי מדינה

 

עובדי הוראה חדשים:

 

(1) בהתאם לתיקון חוק שירות המדינה (גימלאות), שיכנס לתוקף לגבי עובדי הוראה, ב – 31 באוגוסט 2002, יבוטחו עובדי הוראה חדשים (שיתקבלו לעבודה החל משנה"ל תשס"ג) בקרן פנסיה צוברת.

 

(2) עובד ההוראה יבחר באחת מקרנות הפנסיה המפורטות בנספח המצורף להוראות אלה. הבחירה תיעשה על גבי הטופס שדוגמתו מצ"ב בנספח (א).

היה ובעתיד ארגוני המורים יבחרו בקרן פנסיה אחרת, יהא עובד ההוראה רשאי לשנות את קרן הפנסיה.

 

(3) ניתן למצוא את הטופס בגף כא"ב, בגזברות המחוז ואצל מנהלי בתי"ס. עובד ההוראה ימלא את הטופס, יחתום עליו וימסור אותו לגזברות המחוז.

 

עובדי הוראה קיימים:

 

(1) עובדי הוראה שהועסקו לפני 1.9.02 במעמד שחוק הגימלאות לא חל עליהם (בחוזה מיוחד) והמבוטחים בקרן פנסיה צוברת, ימשיכו להיות מבוטחים בהסדר פנסיה צוברת.

 

(2) עובדי הוראה שבמועד הקובע (31.8.02) קבועים במערכת ואלו שמועסקים עפ"י כתב הרשאה להעסקה לשעה ובוטחו בפנסיה תקציבית ויעבדו שנה שניה בתשס"ג בהרשאה להעסקה, ימשיכו להיות מבוטחים בפנסיה תקציבית לפי חוק שירות המדינה (גימלאות).

 

 

28. סיום חוזה לתקופה קצובה החל במהלך חופשת הלידה או 45 ימים לאחריה והודעה מוקדמת

 

בהתאם להוראות סעיף 9 (ג) לחוק עבודת נשים, אין לפטר עובדת במשך ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה ויש לתת לה הודעה מוקדמת על כניסת הפיטורין לתוקף בתום 30 ימים לאחר 45 הימים הנ"ל. כלומר, המורה תשובץ ל-75 ימים לאחר תום חופשת הלידה (45 + 30).

לפיכך, עובדת הוראה אשר ביום סיום חוזה העסקה עמה (31.8) נמצאת בחופשת לידה או בתקופת 45 יום לאחר חופשת הלידה, יש לחדש החוזה עמה לתקופה של 45 יום מתום מועד חופשת הלידה.

אם אין אפשרות לשבץ את העובדת ל-45 יום, יש לשלם שכר עבור 45 ימים על כל הזכויות הנילוות לכך.

בנוסף לכך תשולם לה תמורת הודעה מוקדמת – פיצוי בגובה שכר עבור 30 ימים.

תקופה זו אינה נושאת זכויות נילוות.

מכתבה של עו"ד איריס שלו – טל מיום 11.10.02.

 

 

29. היתר פיטורין של עובדת בהריון

 

בבקשות להיתר פיטורין של עובדת בהריון, אין חובה לציין את שם המורה שאותו/ה החליפה המורה שלגביה מתבקש ההיתר - אלא יצויין, כי המשרד מתחייב לשבץ מורה זו אם צרכי המערכת ושעות התקן בביה"ס יאפשרו זאת.

 

 

30. פטור מתורנויות חצר למורות בהריון

 

מורה בהריון, מהחודש השביעי להריונה ואילך, זכאית לפנות למנהל בית הספר ולבקש פטור מתורנות חצר.

 

תחולה: 1.4.02

(חוזר מנכ"ל (הוראות קבע)( סב/8(א) מ-1.4.02 סעיף 8.5)

 

 

31. העסקת עובד אשר משרתו צומצמה מטעמי בריאות

 

עובד הוראה שצימצם משרתו מטעמי בריאות, רשאי לעבוד אך ורק באותו היקף שאושר ע"י הגוף הרפואי המוסמך וחל איסור מוחלט על העסקתו מעבר לכך גם לא במילוי מקום.

 

לאור הדברים האמורים לעיל, עובד הוראה הקבוע במשרה מלאה, אשר רופא המשרד או לשכת הבריאות המחוזית החליטה, כי עקב מצבו הבריאותי יכול לעבוד רק ½ משרה לא יעבוד בשום מקרה מעבר ל- ½ משרה זו, לא בתפקיד קבוע, לא בתפקיד זמני וגם לא כממלא מקום לפי שעות.

 

 

32. העסקת עו"ה שוועדה רפואית קבעה אי כשירות עבודה בתנאים מסוימים

 

עו"ה אשר נקבע לגביו בוועדה רפואית, כי אינו כשיר לעבודה בצורת העסקה המאפיינת עובד הוראה (למשל אינו כשיר להוראה בפני כיתה; גננת שאינה מסוגלת להרים משאות וכיוצ"ב) ואין באפשרות המשרד לשבצו לעבודה בצורה אחרת התואמת את החלטת הוועדה הרפואית ואת הכשרתו, הרי שלא חלה חובה לשבץ את עו"ה עפ"י החלטת הוועדה הרפואית, שכאמור אינה בת ביצוע. במצב זה ינקוט המחוז במספר דרכים חלופיות:

 

(1) עו"ה יקבל שכר ע"ח ימי מחלה עד לשינוי במצבו הרפואי שיאפשר שיבוצו כעו"ה בתנאי העסקה הרגילים (עפ"י החלטת ועדה רפואית).

 

(2) יוצע לעו"ה לצאת לחל"ת אם המדובר במצב רפואי זמני עד לשינוי במצבו הרפואי שיאפשר שיבוצו על פי הכשרתו ובצורת העסקה המאפיינת עובד הוראה.

 

(3) תופסק עבודתו של עו"ה לאחר ההליך הקבוע לנושא זה (פניה לנציבות שירות המדינה וכיוצ"ב) ויהא זכאי לכל הזכויות להן זכאי עובד שמפוטר עקב מצב בריאותי לקוי. דרך זו אפשרית אך ורק במצב בו אי הכשירות נקבעה לצמיתות.

 

עו"ה אשר נקבע לגביו בוועדה רפואית, כי הינו כשיר לעבודה בפחות מהיקף משרתו הקבוע, תוצע לו אחת משתי החלופות הבאות:

 

(1) ישולם לעו"ה שכר עבור חלקיות העבודה בה אינו כשיר לעבוד ע"ח ימי המחלה עד לתום ימי המחלה העומדים לרשותו וכן מיצוי זכותו לקבל מחצית משכרו למשך שלושה חודשים עבור חלקיות המשרה בה אינו עובד בפועל. לאחר ניצול זכותו לקבל שכר כאמור, יקבל עו"ה חל"ת על חלקיות העבודה לגביה נקבע שאינו כשיר לעבוד.

 

תשלום ע"ח ימי מחלה צבורים או חל"ת יינתן עד למכסימום של שלוש שנים. בתום שלוש שנים אם לא תשתנה החלטת הוועדה הרפואית, תצטמצם משרתו של עובד ההוראה להיקף המשרה בה הינו כשיר לעבודה.

 

(2) כאשר עו"ה אינו מעונין לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותו, יצא לחל"ת על חלקיות המשרה בה אינו כשיר לעבוד עד למקסימום של שלוש שנים. בתום שלוש שנים, אם לא תשתנה החלטת הוועדה הרפואית, תצטמצם משרתו של עובד ההוראה להיקף המשרה בה הינו כשיר לעבודה.

 

 

33. היעדרות בגלל מחלת ילד

 

בהמשך לסעיף 36 לחוזר מנהל אגף בכיר לכא"ב תשס"ב / 1 הרינו להודיע על תיקון מס' 6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשס"ב – 2002, כלהלן: -

"עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים ונמצא בחזקתו הבלעדית, או שהוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב – 1992, יהיה זכאי לזקוף עד 12 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

תחולה: 1.9.02.

(חוזר מנכ"ל סג/ 3 (א) הוראות קבע, מיום 1.11.02

 

 

34. בדיקות כושר להמשך ההעסקה

 

יש לפנות לוועדה הרפואית במכתב מפורט ומנומק המסביר את תפקידו של עו"ה ולבקש בדיקת כושרו להמשיך ולעבוד באותו תפקיד.

 

יש לציין את הכשרתו של המורה ולאיזה מקצוע קיבל הפניה לעבודה, כדי למנוע מסקנה הקובעת כי מורה לח"ג יעבוד כמורה למחשבים או שגננת תעבוד בעבודה אדמיניסרטיבית.

 

אחד מתפקידיו של רופא האגף להיות נוכח בועדה.

 

ראש המחלקה הרפואית לעובדי מדינה, הסכימה לאפשר לעובדי גף כא"ב להופיע בועדות, כדי שיוכלו להסביר את עמדתנו בכל מקרה בעיתי.

 

אנו מחויבים רק להחלטות הועדה הרפואית ולא להמלצותיה.

 

 

35. ימי מחלה רגילים בתקופת העבודה השוטפת

 

ימי ההעדרות מסיבות בריאות של עובד שחלה בתקופת שירותו וחזר לעבודה לאחר החלמתו, הם ימי מחלה רגילים ונחשבים לימי שירות לכל דבר וענין, כולל צבירת ימי מחלה נוספים בגינם.

 

 

36. נוהל הטיפול בנפגעי פעולות איבה

 

בכל מקרה בו נפגע עו"ה כתוצאה מפעולת איבה, יש לידע את גף הרווחה (בטלפון 5604792/3-02 או בפקס 5604808 - 02). גף הרווחה ייצור קשר עם העובד ויסייע לו הן בקבלת אינפורמציה רלבנטית לגבי זכויותיו והן בעזרה אחרת, לו ולמשפחתו, בהתאם לנסיבות.

 

המוסד לביטוח לאומי מגדיר פגיעת איבה כפי שמפורט להלן:

 

(1) פגיעה מפעילות איבה של כוחות אויב.

 

(2) פגיעה בשגגה מדי אדם עקב פעולות איבה של כוחות אויב או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.

 

(3) פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כזאת.

 

לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל - 1970, זכאי הנפגע לפיצוי בתחומים שונים. לצורך מימוש זכאות זו, יש לפנות ישירות לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי עובד ההוראה. התנאי המוקדם לכל תביעה הוא אישור הרשות המאשרת, כי הפגיעה היא פגיעת איבה כהגדרת החוק.

 

הנפגע זכאי לייעוץ הדרכה והכוונה מטעם עובדי השיקום של המוסד לביטוח הלאומי כולל סיוע נפשי ומימון טיפול פסיכולוגי. כמו כן הינו זכאי לתגמול כספי בזמן הטיפול הרפואי כולל אישפוז, טיפול מרפאתי, לרבות טיפול שיניים, תרופות וכו'. נפגע פעולות איבה שנמנע ממנו לעבוד עקב קבלת טיפול רפואי, זכאי לתגמול מיוחד בזמן הטיפול הרפואי

 

בתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי בפרק זמן זה. יש להגיש התביעה תוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

 

יש לוודא שעובד הוראה שנפגע מפעולת איבה, לא יצא ניזוק בשכרו. אם העובד מנצל את ימי המחלה הצבורים שלו עד אשר הביטוח הלאומי דן בתביעתו ומשלים לו המגיע תערך התחשבנות – העובד יחזיר למשרד את הסכומים שקיבל מהביטוח הלאומי והמשרד יחזיר לעובד את מכסת ימי המחלה שנוצלו.

 

אם המורה נפגע כתוצאה מפעולת איבה בתוקף עבודתו לרבות בדרך למקום עבודתו וממנו – הינו רשאי לבחור בזמן הפניה לביטוח הלאומי האם לתבוע בגין נפגע פעולות איבה או נפגע תאונת עבודה.

 

 

37. שיפוי לבעלויות על מוסדות חינוך על יסודי בגין ימי מחלה לא מנוצלים

 

א. שיפוי ניתן רק על תשלום פדיון ימי מחלה בגין עבודה בהוראה בפועל במוסדות החינוך העל יסודיים. המדינה לא תשפה בעד ימי מחלה צבורים למי שעבד בעבר בהוראה ועבר לעבוד בתפקיד אחר, גם אם הוא ממשיך להיות מדורג בדירוג עובדי הוראה, לדוגמא: עובד שהועסק ע"י הבעלות בהוראה ועובר לעבוד במחלקת החינוך של עיריה.

 

ב. עפ"י הוראות האוצר אין לשפות מעבר ל-140%.

 

מכתב ס/ הממונה על תנאי שירות מיום 7.11.02

 

 

38. שיפוי בעלויות בגין פיצויים מוגדלים וחדשי הסתגלות

 

א. מבוא:

הריני להביא לידיעתכם את נוהל הפנייה לועדת השיפויים (להלן "הועדה") הפועלת במינהל כא"ב תאום ובקרה וכן, את הכללים על פיהם עשויה הועדה לשפות בעלויות - וזאת בכפוף לתקצוב משרד החינוך ע"י משרד האוצר - בגין פיצויי פיטורים מוגדלים ו/או חודשי הסתגלות, לעובד הוראה שפוטר על ידי בעלות (המתוקצבת במסגרת שכל"מ על-יסודי) בפיטורין בגין צמצום, דהיינו, ניתוק יחסי עובד מעביד בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין.

מטרת השיפוי הינה, לאפשר לבעלות לפצות את העובד הקבוע אשר פוטר בגין צמצום וללא כל קשר עם טיב עבודתו בבעלות.

על כן, לא תדון הועדה בשיפוי בגין פיטורים פדגוגיים.

 

ועדת השיפוי תדון גם בשיפוי בעלויות בגין פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים.

 

ב. מטרת הנוהל:

מטרת נוהל זה היא לפשט את ההליכים הקיימים ולקצר ככל הניתן את משך הטיפול בבקשה. לאור זאת הוחלט:

 

הטיפול בבקשה יהיה חד שלבי כלומר, הבעלות תגיש את בקשתה עם חשבון מדויק וסופי, חתום ע"י רואה החשבון של העמותה.

ברשות מקומית, מורשים לחתום הגיזבר או מנהל משאבי אנוש.

 

בעלות אשר תגיש את הבקשה על כל צרופותיה, לאחר שכבר שלמה לעובד את הפיצוי, תקבל מקדמה בסך של 50% מהסכום ששולם לעובד, כמפורט בסעיף ג' (7) להלן.

 

ג. סדרי עבודת הועדה

 

הועדה תתכנס במועדים קבועים כמפורט להלן בסעיף ו' (2).

הועדה תדון רק בבקשות אשר תוגשנה ע"ג הטפסים המצ"ב,בציון כל הפרטים ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בטופס הבקשה.

הועדה תדון בבקשות עפ"י הקריטריונים לשיפוי  המפורטים בסעיפים ד' ה' להלן.

בקשות שתאושרנה, תועברנה בצירוף כל החומר, לבדיקה ולביצוע התשלום ע"י חשבות המשרד באמצעות מערכת התשלומים.

עותק מהחלטת הועדה יועבר לידיעת הבעלות המבקשת.

ניתן להגיש ערעור לועדת חריגים עליונה בתוך 30 יום מעת שנשלחה תשובת הועדה.

בעלות אשר הגישה למועד מסוים 4 בקשות או יותר, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ואשר שילמה למורים בפועל את מלוא הסכום בגינו מבוקש השיפוי, תקבל באמצעות מערכת התשלומים, מקדמה בשיעור של 50%

 

ד. מקרים בהם עשויה הועדה לאשר שיפוי לבעלויות

1.השיפוי ינתן בגין עובדי הוראה בחינוך העי"ס, שעבדו במוסדות המתוקצבים במסגרת שכל"מ על יסודי, ואשר עבודתם דווחה למצבת המורים בפרופיל עו"ה ואשר פוטרו מטעמי צימצום בלבד.

2.הועדה לא תדון בבקשות לשיפוי בגין עובדי הוראה שפוטרו בשלב תקופת הניסיון שלהם.

3.בעלות רשאית לתבוע שיפוי בגין החלק שמעבר ל- 100% פיצויים ששולמו לעובד עקב נסיבות פיטוריו (שכן הבסיס של 100% צבור בקרן פיצויים או פנסיה של העובד).

4.השיפוי יהיה יחסי להיקף המשרה הממוצע, עד לתקרה של משרה מלאה אחת בכל שנת עבודה ויחושב עפ"י מרכיבי המשכורת הקובעת לפיצויי פיטורין.

5. הועדה לא תדון בשיפוי בגין עובד הוראה, שערב פיטוריו עבד במספר בעלויות ואשר משרתו הנותרת במדינה, ו/או בבעלות אחרת, לאחר פיטוריו מן הבעלות התובעת, היא בשיעור של 100% משרה ומעלה.

6. למשל: עובד שפוטר מבעלות א' בה עבד בהיקף של 110% משרה, תוכל הבעלות לקבל שיפוי, בגין פיצויים מוגדלים על 100% משרה בלבד וזאת בתנאי שלא עבד ערב פיטוריו בשום בעלות נוספת.

7. הועדה לא תדון בעובדים בגיל 60 ומעלה או שהינם ברי גמלה עפ"י תקנון הקרן בה הם מבוטחים.

מקרים אלה יועברו לועדת שיפויים עליונה.

9. הועדה לא תדון בבקשות שיפוי לבעלויות בגין פיצויים לגמלאים המועסקים על ידן.

הועדה לא תאשר שיפוי לבעלויות בגין עובדי הוראה הפורשים במסגרתן לגמלאות - במועד, או בפרישה מוקדמת.

עובד הוראה אשר פרש כאמור, לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין רגילים או מוגדלים בנוסף לגמלה המשולמת לו.

האמור לעיל יחול בכל המערכת לרבות על עובדי הוראה שהועסקו בחינוך הטכנולוגי עד לפרישתם.

10.ועדת שיפויים עליונה תדון בבקשות חריגות ומנומקות לשיפוי בעלויות במקרים שאינם מתאימים לשיפוי לפי הקריטריונים.

11. ועדת השיפויים העליונה לא תאשר כפל שיפוי דהיינו פיצויים בנוסף לגימלה לעובדי הוראה שגילם מעל 55 שנה, שכן הם זכאים לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו.

 

שיעור השיפוי בגין פיצויי פיטורין מוגדלים ו/או חודשי הסתגלות

שנות ותק בהוראה

 

מס' חודשי הסתגלות

3

25%

-

4

40%

-

5

50%

-

6

50%

1

7

50%

2

8

50%

3

9

50%

4

10-15

50%

5*

16 ומעלה

50%

6*

5 או 6 חודשי הסתגלות יאושרו במקרים מיוחדים בלבד (לרבות תנאים סוציואקונומיים) ועד היקף של 30% מסך כל הבקשות המאושרות בועדה.

 

ה. הנחיות להגשת הבקשה

 

על הבעלות למלא את כל הפרטים בטופס הבקשה לשיפוי ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס, בתוך 8 חדשים מיום ניתוק יחסי עובד ומעביד.

הועדה תתכנס בחודשים נובמבר, ינואר ומאי. בקשות מלאות שיגיעו עד לסוף החודש הקודם למועד הכינוס, יובאו לדיון בועדה.

30 באפריל הוא המועד האחרון להגשת בקשות בגין שנת הלימודים הקודמת.

הבעלות תצרף לתביעת השיפוי התחייבות שלא להעסיק במסגרתה, ברצף, עובד הוראה אשר אושר לו פיצוי כאמור עד לתום תקופה של 24 חודשים מיום הפיטורין.

בעלות אשר תעסיק את עובד ההוראה במהלך התקופה האמורה, תחויב להחזיר את כספי השיפוי בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. כמו-כן תצהיר הבעלות שהמורה המפוטר אינו גמלאי של המדינה או של בעלויות קודמות

עובד הוראה שפרש לגמלאות במסלול פרישה מיוחד או רגיל וגילו בעת הפרישה הוא 55 שנה ומעלה, זכאי לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו, כמפורט בתקנון שירות עו"ה פרק 1.25.3.2

 

הגשת בקשה לשיפוי בגין פיצויי הפיטורין

רכיבי השכר אשר יכללו לצורך קביעת "השכר הקובע" המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורין:

א. שכר משולב - (כולל תוספות שהוכרו בהסכמים).

ב. הסכם מסגרת.

ג. תוספת תגבור הוראה.

ד. גמול חינוך כיתה.

ה. גמול מקצוע והכשרות.

ו. גמול השתלמות.

ז. גמול ניהול.

ח. גמול יעוץ – לאחר תקופת אכשרה, כמפורט בהסכם.

ט. גמול הכנה לבחינות בגרות.

י. גמול תואר מ"א וד"ר.

יא. 1/12 קצובת הבראה שנתית.

 

  • הבעלות תמלא את הפרטים בטופס הבקשה והנספחים ותחתים את המורה.
  • יש לצרף הסכם בחתימת העובד והארגון היציג בדבר סיום עבודת המורה.
  • הבעלות תצרף אישור על דרגה וותק וגמולים מאת אגף כח אדם בהוראה.
  • הבעלות תצרף לבקשת השיפוי תלושי משכורת של חודש אוגוסט בשלוש השנים האחרונות להעסקתו של עובד ההוראה.
  • הבקשה ומצורפיה יוגשו למרכז ועדת השיפויים במינהל כא"ב תאום ובקרה.

 

אחוז משרה ממוצע של העובד

 שיעור משרתו הממוצעת של עובד ההוראה, נקבע על פי חישוב ממוצע היקף המשרה של עובד ההוראה בכל שנות העסקתו בבעלות ולא יותר מ100% בכל שנת עבודה.

  • שנים בהן המורה היה בחל"ת לא יובאו בחשבון לצורך חישוב שיעור משרה ממוצע לתקופה.
  • שנות עבודה בהן שהה עובד ההוראה בשבתון ע"ח קרן ההשתלמות, יכללו במניין השנים לצורך חישוב שיעור המשרה הממוצע עפ"י שיעור המשרה בשנה שקדמה לשנת השבתון / השתלמות.

 

חשוב להבהיר כי היקף משרה ממוצע מירבי, הנלקח בחשבון לצורך שיפוי בעלויות בגין פיצויים מוגדלים לעובד ההוראה, לא יכול לעלות על 100%.

 

שיפוי בגין חודשי הסתגלות

נקבעו מספר שנות וותק הוראה מינימליות במוסד המאפשרות מתן שיפוי לבעלות בגין חודשי הסתגלות. מספר חודשי ההסתגלות המינימלי הינו 1 (החל משנת הוותק השישית בבעלות) והמקסימלי הינו 4 .

בנסיבות מיוחדות ועל פי נימוקים שיוגשו לועדה, רשאית הועדה לאשר כחריג 5 או חודשי הסתגלות.

החישוב שיעור המשרה לצורך חישוב שכר הבסיס בחודשי ההסתגלות נקבע על פי שיעור המשרה הממוצע ב-4 שנים האחרונות לעבודתו או לחילופין שיעור המשרה בשנת עבודתו האחרונה- כגבוה.

הענקת חודשי הסתגלות וכן, מספר החודשים אותם יקבל עובד ההוראה, נקבעים על ידי וועדת השיפויים ולפיכך, חישוב השיפויים מבוסס על החלטת הוועדה.

השכר ברוטו לחישוב סך השיפוי בגין חודשי הסתגלות הינו השכר ברוטו שחושב בניכוי תשלומי קצובת הבראה.

 

אופן חישוב השיפוי המגיע לבעלות:

 

בעבור פיצויי פיטורין:

 

סה"כ השכר הקובע ( המשכורת הכוללת לצורך חישוב הפיצויים ).

 

* (כפול)

 

שיעור משרה ממוצע רב שנתי ( לפי המפורט בטופס הבקשה ).

 

* (כפול)

 

שנות עבודה בבעלות

 

* (כפול)

 

שיעור פיצויים מוגדלים ( עפ"י הטבלה לעיל ).

 

= סה"כ לתשלום פיצויים

 

בעבור חודשי הסתגלות:

 

סה"כ שכר לחודשי הסתגלות ( השכר לצורך חישוב הפיצויים בניכוי דמי הבראה ).

 

* (כפול)

 

תקופת הסתגלות ( חודשי הסתגלות שאושרו ע"י ועדת השיפויים ).

 

* (כפול)

 

שיעור משרה לחודשי הסתגלות ( לפי המפורט בנוהל ).

 

=סה"כ לתשלום בגין חודשי הסתגלות.

 

 

39. מניעת העסקת עבריני מין כעובדי הוראה

 

ביום 1.3.03 יכנס לתוקפו "חוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א – 2001 (להלן: החוק). חוק זה מחייב את משרדנו להערך בהתאם להוראותיו.

 

 

לפיכך, מובאות להלן הוראותיו העיקריות של החוק ככל שנוגעות להעסקת עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, להלן "מוסד": -

 

מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר.

 

בגיר שהורשע, כאמור, לא יעסוק בעבודה במוסד.

 

הוראות סעיפים א, ב יחולו ממועד ההרשעה בעבירה ועד 20 שנה לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.

 

החוק חל לגבי בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו של החוק לתוקף.

 

מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל, כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

 

הוראות סעיף ה' תחולנה לענין נשים, במועד שיקבע השר לבטחון הפנים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

עובד הוראה אשר הורשע בעבירות מין כאמור, תופסק עבודתו לאלתר. המעסיק במקרה כזה פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.

 

על פי תיקון לסעיף 13 (א) לחוק העיקרי (שפורסם ביום 30.7.02), בתקופת הביניים (1.9.02 – 28.2.03) יחול על מעסיק איסור לקבל בגיר לעבודה במוסד, אלא אם כן נתן לו הבגיר יפוי כוח, המייפה את כוחו לבקש אישור מהמשטרה, כי אין מניעה להעסקתו.

 

להלן הוראות הנוהל לביצוע החוק:

 

א. עובדי הוראה חדשים

 

(1) כל עובד הוראה המגיש מועמדות לעבודה בהוראה יצוייד (ע"י גף כא"ב במחוז / מפקח / מנהל המוסד) בטופס יפוי כוח שדוגמתו מצורפת בזה בנספח ב'. על עובד ההוראה למלא את הטופס בשני עותקים ולדאוג

להעברתם לגף כא"ב במחוז.

 

(2) לא ניתן לשבץ עובד הוראה בעבודה ללא יפוי כח זה.

 

(3) יפויי הכוח ירוכזו ע"י גף כא"ב במחוז לצורך טיפול ומעקב בנושא, לאחר שהוקלדו במערכת הממוחשבת. בחודש ינואר 2003 יונפק דו"ח ממוחשב שיכלול את שמות עובדי ההוראה החייבים לקבל אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתם.

 

(4) הדו"ח ועותק אחד של יפויי הכוח יועברו למשטרה. העותק השני יישמר בתיקו האישי של עובד ההוראה. האישורים שיתקבלו מהמשטרה יוקלדו במערכת הממוחשבת.

 

(5) עובד הוראה אשר לא יקבל אישור מהמשטרה כאמור, תופסק העסקתו לאלתר.

 

ב. עובדי הוראה בפועל

 

אם יש חשש, כי עובד הוראה שמועסק בפועל הורשע בעבירה כאמור, בתוך 5 שנים שלפני 1.3.03, יש לדרוש ממנו למלא את טופס יפוי הכוח ולפנות למשטרה.

היה ויתברר, כי קיימת מניעה להעסקתו עפ"י החוק, יש להפסיק עבודתו לאלתר.

 

ג. כל ההוראות לעיל אינן חלות, בשלב זה, על נשים.

 

 

40. עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות – זכויות

 

"בתיקון מס' 19 לחוק עבודת נשים התש"ס – 2000, התשי"ד 1954 ולחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, נקבעו זכויותיה של עובדת, החייבת לשהות במקלט לנשים מוכות עקב סכנה הנשקפת לחייה, לשמור על מקום עבודתה.

 

להלן עיקרי התיקונים:

 

סעיף 7 (ג) (5) חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954

 

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובלבד, שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור; היעדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק; הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה תקופה של שישה חודשים רצופים או יותר;

 

"אישור" - הפנייה מראש או אישור בדיעבד;

"לשכת סעד" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח – 1958

"מקלט לנשים מוכות" – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית;

 

לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העובדת על מימושה למעביד.

 

סעיף 9 (ד) לחוק עבודת נשים התשי"ד – 1954

 

לא יפטר מעביד עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה לפי סעיף 7 (ג) (5) או במשך תקופה של שלושים ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.

 

סעיף 7 (א) בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963

התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות; לעניין סעיף זה "אישור", "לשכת הסעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם סעיף 7(ג) (5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954.

 

תחולתו של חוק זה ביום א' באלול התש"ס (1 בספטמבר 2000).

 

(הודעת נש"ם מס' סא / 17 מיום 14.1.01.)

 

 

41. פסק דין של בית הדין למשמעת בעניין תקיפת תלמיד

 

במסגרת התכנית להגברת תודעת המשמעת ואכיפתה בשירות המדינה, נתבקשנו ע"י ממונה (תביעת-משמעת) בנש"מ, להסב את תשומת לב העובדים לפסק דין של בית הדין למשמעת בנש"מ, בעניין הרשעת עובדת מדינה בהתנהגות שאינה הולמת ואינה הוגנת.

יחידת המשמעת בנש"מ הגישה תובענה נגד עובדת מדינה, מורה, בגין תקיפה של תלמיד בכך שנתנה לו מכה בגבו ובעורפו ובעטה בישבנו.

נגד העובדת הוגש כתב אישום בבית המשפט השלום והיא נידונה ל – 150 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה.

לאחר סיום ההליכים הפליליים הוגשה תובענה נגד המורה לבית הדין למשמעת והעובדת הורשעה בסעיפים 17 (2) ו – 17 (3) לחוק שירות המדינה (משמעת) וסעיף 4 (1) להודעה על שינויים בהחלת החוק על עובדי הוראה.

 

בית הדין התרשם מהתנהגותה הבלתי חינוכית של הנאשמת שאינה הולמת עובד מדינה בכלל ועובד הוראה בפרט וראה בחומרה רבה התנהגות זו ועל- כן הטיל על העובדת את אמצעי המשמעת הבאים: נזיפה חמורה ; הפקעת משכורת אחת ב – 8 תשלומים והורדה בדרגה אחת לשנה.

 

 

42. פסק דין של ביה"ד למשמעת בעניין עבירה שיש עמה קלון

 

במסגרת התכנית להגברת תודעת המשמעת ואכיפתה בשירות המדינה, נתבקשנו ע"י הממונה על המשמעת, התביעה והחקירה בנש"מ, להסב את תשומת לב העובדים לפסק דין של בית הדין למשמעת בנש"מ, בעניין הרשעת עובד מדינה בעבירה שיש עמה קלון והשגת מנוי בהעלמת עובדה שנוגעת לעניין.

 

יחידת המשמעת בנש"מ, הגישה תובענה נגד העובד אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בעבירות של זיוף בכוונה לקבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזוייף וגניבה בידי מורשה.

 

יש לציין, כי ביצוע העבירות נעשו לפני קבלתו לשירות המדינה, אולם העובד לא דיווח על קיומם של הליכים פליליים נגדו בעת קבלתו לעבודה ועל כן הוא הואשם בתובענה משמעתית בסעיפים 17 (2), (5) ו – (6) לחוק שירות המדינה (משמעת).

התביעה ביקשה מביה"ד לפטר את העובד.

 

בית הדין למשמעת הרשיע את העובד ודן אותו לנזיפה חמורה והקפאת דרגה.

 

העובד הגיש ערעור על הרשעתו, והמדינה הגישה ערעור על גזר הדין וטענה כי בין הדרכים לשמירת תפקודו התקין של שירות המדינה והבטחת אמון הציבור בו, הינה בחירה קפדנית של מועמדים לשירות ובחינת מידת התאמתם לתפקיד לו הם מיועדים. העלמת פרטים רלוונטים מצידו של המועמד, מסכלת את האפשרות לבחון את כושרו לשמש כעובד ציבור בכלל, ואת מידת התאמתו לתפקיד מסויים, בפרט.

 

כמו כן, טענה עוד כי קליטתו בשירות המדינה של מי שביצע והורשע בעבירות שיש עמן קלון, סמוך מאוד לאחר ביצוע העבירות והשארתו בשירות של מי שהתקבל לשירות במרמה- תפגע קשה בתדמיתו של שירות המדינה בעיני הציבור ובעיני הנזקקים לשירותיו.

 

בית המשפט העליון קיבל את טענות המדינה ודחה את עירעור העובד והורה על פיטוריו ללא פגיעה בזכויותיו ופסילה מלכהן בשירות המדינה במשך תקופה של חמש שנים מיום פסק הדין.

 

 

43. העסקה שלא בסמכות לפניכם מקרה שנדון בבית הדין לעבודה בנושא העסקת עו"ה שלא בסמכות.

 

פסק הדין ניתן לגבי תביעה לתשלום משכורת עבור כל שנת הלימודים תש"ס.

התובעת עבדה במשרד החינוך שנתיים, פוטרה פיטורין מינהליים בסוף שנה"ל תשנ"ט ולא שובצה לקראת שנה"ל תש"ס. היא המשיכה להגיע לביה"ס, תוך תקווה שתוכל לקבל שיבוץ במהלך השנה וביצעה עבודות שונות (בספריה, במילוי מקום, ליווי טיולים…). מחומר הראיות עולה גם, כי מנהל ביה"ס הבטיח למורה לעשות מאמץ על מנת לשבצה במהלך השנה, והיא המשיכה בעבודתה זו בחינם שנה שלמה. הדבר נעשה בלי תיאום עם המחוז וללא ידיעת הפיקוח.

 

ביה"ד קבע מפורשות שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת למשרד החינוך הואיל והיחסים ביניהם נותקו ע"י הודעת הפיטורין. טופס שיבוץ לעניין העסקתה של התובעת במהלך שנה"ל תש"ס לא נחתם ועל כן לא חודשו יחסי העבודה בינה לבין המשרד.

 

"מכוח עקרון חוקיות המנהל נובע, כי הרשות המנהלית איננה יכולה בהתנהגותה או בדבריה להרחיב או להצר את תחומי סמכותה. כך נפסק, כי אין סמכות להבטחה מנהלית מקום וניתנה ההבטחה מחוץ למסגרת סמכותו העניינית של נותן ההבטחה מטעם הרשות המנהלית…

 

הובהר בענייננו כי הסמכות לשבץ עובד כעובד הוראה, נתונה לפיקוח, ולמנהל בי"ס אין את הסמכות להתקשר ישירות עם עובד הוראה וליצור בדרך זו יחסי עובד-מעביד בין המדינה לעובד ההוראה.

בנסיבות אלו, ואף אם ביקש המנהל ליצור יחסי עובד-מעביד בין התובעת לנתבעת, בשעה שאיפשר לתובעת להשתלב בפעילות ביה"ס הרי שבמעשיו חרג בסמכותו ואין בהם בכדי לחייב את המשרד"

 

"… כאן עשתה התובעת יד אחת עם מנהל ביה"ס במטרה להשתלב בפעילות ביה"ס על אף שידעה כי לא התקבל ולא יתקבל אישורו של הגוף המוסמך, קרי הפיקוח, להעסקתה כמורה".

 

"משנמצא כי פעולות המנהל בכך שאיפשר את השתלבות התובעת בביה"ס נגועות בחוסר סמכות ומשנמצא כי התובעת לא הסתמכה בתום לב על פעולת הרשות המנהלית אשר רק בדיעבד התברר כי נעשתה תוך חריגה מסמכות – אין מקום להכיר בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין הנתבעת לתובעת, כמבוקש".

 

יש לציין, כי מעבר להטעית המועמדים - לעבודה ולעוגמת הנפש שהמנהלים גורמים להם, הם עוברים עבירת משמעת על פעולותיהם בחוסר סמכות ועלולים להיתבע לדין משמעתי על ידינו, ובמקביל המורים יכולים לתבוע אותם אישית, על תשלום שכרם.

 

 

44. העסקה מעל 140% משרה

 

בבית הדין הארצי לעבודה (תיק עע/ 1158) נדונה תביעה לפסול את ההוראה בסעיף 1.24.2 לתקנון שירות עובדי הוראה המגבילה עובד הוראה לעבודה נוספת בהיקף של עד 140% משרה.

 

בפסק הדין נקבעו הדברים הבאים:

 

אין ספק שמעסיק יכול להגביל את היקף העסקתו של עובד מעובדיו ובלבד שהדבר נעשה משיקולים עניניים, בסבירות ובצורה שויונית.

 

הגבלת ההעסקה עד להיקף של 140% נועדה לטובת המערכת ולהבטחת איכות עבודה נאותה ותפקוד ראוי של המורה. טעם זה הינו הגיוני ואנושי. מלאכת ההוראה אינה ענין טכני, ועל עובד ההוראה לתפקד כראוי, להיות קשוב לתלמידיו, ובמהלך עבודתו להיות במיטבו. איכות ההוראה הינה פועל יוצא בין השאר, מרמתם המקצועית של עובדי ההוראה ומאיכות תפקודם. ההגבלה על היקף המשרה של עובד הוראה נועדה איפוא להשיג מטרות אלה ומשום כך היא הגיונית וסבירה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss