education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידי גף רווחה
 

ממונה על הטיפול בבעיות אישיות של עובדי הוראה וקובע מסגרות וקריטריונים לטיפול בתחומי הרווחה. 

 • מקיים קשר עם ציבור עו"ה והגמלאים. מטפל בבעיות רווחה של עובד ההוראה ומשפחתו.בהתאם לצורך מטפל גם בבעיות תעסוקתיות של עו"ה. 
 • מכין תחקירים סוציאליים בהתאם למבוקש מצד גורמים שונים. 
 • יוזם פרויקטים לשיפור רווחתם של עובדי ההוראה. מכוון, מסייע ומפגיש אותם עם גורמים שונים כגון: נציגי ארגוני המורים, מנהלי בתיה"ס, נציגי המחוזות, משרדי הממשלה, לשכות הבריאות המחוזיות, מוסדות סעד ושירותי הרווחה ברשויות המקומיות ועוד. 
 • מכין יוזם ומפעיל עובדי הוראה גמלאים להעסקה בהתנדבות במוסדות חינוך. 
 • אחראי לתקציבים עבור הטקסים לעו"ה ותיקים ועו"ה פורשים. 
 • אחראי לתקציב פעולות תרבות וחברה של עו"ה גמלאים. 
 • מרכז את הוועדות לקרן עו"ה במצוקה, תוספת ימי מחלה, ימי מחלה בגין מחלת בן משפחה, והוועדות לעניינים חריגים. 
 • יוזם הקמת וועדות רפואיות לטיפול מקצועי בבעיות רפואיות אופייניות לעובדי הוראה ומקיים קשר הדוק עם רופא האגף.
 • אחראי לקיים השתלמות בנושא הכנה לפרישה לעובדי הוראה.
 • אחראי למינוי מנהלים במוסדות החינוך הרשמיים, כולל הכנת החומר לפרסום המכרזים בעיתונות ובחוזרי המנהל הכללי.
 • ממונה על יישום חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות- התשנ"ח , אחראי על יישום החוק מבחינת גיבוש הנהלים, הנחיות והביצוע. אחראי על התאמתם הסבירה והנדרשת מחמת מוגבלותו של עו"ה על מנת לאפשר לו לבצע את תפקידו או לתפקד במקום עבודתו, ומתן העדפה בשיבוצם כעובדי הוראה.

 

   

 

 
 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss