שם השירות: תביעה לגמלה

היחידה נותנת השירות:
גף כ"א במחוז

נושא השירות: פרישה לגמלאות

הסבר לקבלת שירות:

תביעה לגמלה תוגש ע"י עובד הוראה כאשר עובד ההוראה מעל גיל 60 ומעוניין לפרוש מהשירות או בגיל 67 ומחויב בפרישה מהשירות או גננת בגיל 59.

למי מיועד השירות:

  • עובד הוראה בגיל 60

  • גננת מגיל 59 ואילך.

אופן הגשת הבקשה:

על מבקש השירות להגיע באופן אישי למחוז הינו משתייך בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס תביעה לגמלה.

  • העתק תלוש משכורת אחרון.

  • אישור חשבון בנק (הודעה לבנק).

אופן בקשת השירות:

הגעה באופן אישי למחוז.

הערות:

עובד הוראה אשר פוטר מן השירות לפני גיל 60 וזכאי לפנסיה, יגיש בקשה ואת כל הטפסים המוזכרים לעיל.

טפסים לקבלת השירות:

 טופס תביעה לגמלה

 אישור חשבון בנק (הודעה לבנק).

 בקשה להגדלת השירות