education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תמריצים לעובדי הוראה 
 
 

 נהלים וקריטריונים

 הנחיות הפעלה

 חוזה אישי - הצעת מועמד

 כתב התחייבות

 הרשאה להעסקה

 חוזה מיוחד להעסקת עובד הוראה - נספח ב

 חוזים אישיים - נספח ג

 דוח ביצוע כספי - נספח ד

 רשימת ישובים באזורי עדיפות לאומית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss