education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית רב תחומית באמנויות
יחידה רב תחומית באמנות ויהדות- תוכנית המיועדת לשעות השכלה כללית לכיתות י' בחמ"ד
 

מבוא כללי

היחידה הרב תחומית באמנות ויהדות נועדה לתת מענה לשעות ההשכלה הכללית בכיתות י' של בתי הספר בחינוך הדתי. 

היחידה מיועדת הן לבתי ספר שיש בהם מגמת אמנות כל שהיא (אמנות, תקשורת, קולנוע, תיאטרון, מחול) והן לבתי ספר שאין בהם מגמות אמנות כלל.  

הציבור הדתי לאומי צורך תרבות על כל סוגיה. הוא הולך לתיאטרון, צופה  בטלוויזיה ובסרטי קולנוע, קורא עיתונים, מבקר במוזיאונים ובתערוכות, ולאחרונה גם צורך חוגים ומופעים במחול.

היחידה שלהלן קושרת בין עולמו התרבותי המערבי- ישראלי לבין עולמו הרוחני, היהודי והדתי. לראשונה ייחשף התלמיד בחינוך הדתי לדיאלוג המתעצם בין תחומי היצירה השונים לבין התרבות והרוח היהודיים בתוך מסגרת הלימודים הבית ספרית.

עד כה נעשתה החשיפה רק באמצעות מגמות  הספרות והאמנויות. עתה יוכל כל מנהל להכניס את השיח התרבותי – יהודי לכותלי בית הספר על כל תלמידיו .

ראציונל

כפי שנכתב לעיל, התוכנית נועדה לקדם שיח תרבותי יהודי בתוך כותלי בית הספר, במסגרתו יחשפו התלמידים ליצירה אמנותית יהודית: באמנות, בתקשורת, בקולנוע, בתיאטרון ובמחול.

התוכנית מהווה מפגש בין העולם התרבותי הנמצא מחוץ לכותלי בית הספר, לבין תפיסת העולם התרבותית, היהודית והדתית של המוסד החינוכי.

ההתמודדות עם התרבות הישראלית- מערבית שהייתה עד כה מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, תתאפשר במסגרת שעות של השכלה כללית סביב  שלוש סוגיות חשובות:

 1. הקריטריונים לתרבות איכותית
 2. השיח נוצר בין היוצר הישראלי  לבין העולם היהודי בתחומי האמנות השונים
 3. ההשפעות  שיש לשיח התרבותי ישראלי על עיצובו של התלמיד הדתי.

מטרות התכנית

 1. עידוד מפגש  של כלל תלמידי החמ"ד עם עולם תרבותי איכותי בתוך המוסד החינוכי דתי.
 2. הקניית כלים לבחירה ולניתוח  אמנותי של יצירות  בתחומי האמנות/ התקשורת/ הקולנוע/ התיאטרון/ המחול.(על פי בחירה).
 3. קידום שיח עם תרבותו של התלמיד ועם זהותו היהודית דתית ובדיקת ההשפעות  של התרבות על זהותו.
 4. חשיפה של  התלמיד לחיפוש אחר זהות יהודית המתרחש בשנים האחרונות בתרבות הישראלית על כל רבדיה בקרב יוצרים דתיים ושאינם דתיים.
 5. עידוד חשיבה יצירתית ופתוחה  וחיבורים בית מדרשיים  בין היצירה היהודית מן התנ"ך, המדרש והתלמוד לבין עולם היצירה החזותי המודרני.

מבנה התוכנית:

חלוקת השעות -

התוכנית בנויה מארבע  מבניות בנות 15 שעות כל אחת:

 1. השיח הישראלי - יהודי  בקולנוע ובטלוויזיה (15 שעות)
 2. השיח הישראלי - יהודי באמנות הפלסטית (15 שעות)
 3. השיח הישראלי - יהודי בתיאטרון (15 שעות)
 4. השיח הישראלי - יהודי במחול (15 שעות)

כל בית ספר יכול לבחור שתי מבניות מתוך הארבע לצורך צבירת 30 השעות של השכלה כללית.

בית הספר יכול לבחור את כל הארבע ובכך לצבור 60 שעות.

היצירות נבחרו בהתאמה מוקפדת הן מבחינה דתית והן בפניה לשני  המגדרים(בנים ובנות) אם ייווצר קושי,  תשלחנה יצירות חילופיות ללמידה שיתבססו על אותם עקרונות למידה.

מבנה רעיוני

התוכנית כולה מבוססת על שלושה עקרונות  החוצים אותה לרוחבה בכל  ארבעת  תחומי האמנויות בהם היא עוסקת. כל אחת מהמבניות תעסוק בשלושת העקרונות הבאים:

 1. מפגש עם דילמה של יוצר דתי וביטויה באמנות.
 2. השתקפות של עולם ערכים דתי וביטויה באמנות
 3. התמודדות  של יוצר שאינו דתי עם זהותו היהודית בתוך יצירתו האמנותית.

כל מבנית תציע מבחר יצירות להוראה על פי החלוקה לעקרונות הנ"ל וכל יצירה תילמד בדרך הבאה:

 1. רקע על היוצר
 2. רקע היסטורי - תרבותי, אליו מתייחסת היצירה
 3. ניתוח השפה האמנותית של היצירה והז'אנר בו היא עוסקת.
 4. דיון בתמה הנושאית של היצירה ובהקשר התרבותי - יהודי שלה.

היצירות במחול, אמנות ותיאטרון תהיינה כולן נגישות למורה באתר אמנויות של מנהל החינוך הדתי.

ליצירות בקולנוע תהיה הפניה לספריות הווידאו או לאתר בית הספר לקולנוע  מעלה.

 

 היחידה באמנות ותרבות יהודית 

 היחידה בקולנוע ישראלי ותרבות יהודית

 היחידה בתאטרון ותרבות יהודית

 היחידה במחול ותרבות יהודית

 

בברכה,

רויטל זיוון

מפקחת לימודי תקשורת ואמנויות בחמ"ד

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2014  

עדכוני rss