education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מידע על האגף
 

אגף א' חינוך על יסודי אחראי לפעילות החינוכית בחינוך העל יסודי, בכל המגזרים:

 

 • בחטיבות הביניים העצמאיות (ז'-ט')
 • בחטיבות העליונות העצמאיות (י'-י"ב)
 • בתי ספר ארבע שנתיים (ט'-י"ב)
 • בתי ספר שש שנתיים (ז'-י"ב)
 • כיתות י"ג –י"ד הצמודות לחטיבות עליונות

 

אוכלוסיית היעד שבתחום אחריות האגף כוללת:

 

מפקחים, מנהלים, מורים ותלמידים  בכל מסגרות החינוך העל יסודי בהיקף של כ- 550,000 תלמידים בכ- 1800 מוסדות חינוך.

 

אגף א' חינוך על יסודי פועל בתוך המנהל הפדגוגי ומתאם מהלכים פדגוגיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותו, עם אגפי הגיל האחרים ועם אגפים מקצועיים נוספים.

 

האגף מקדם את פעילותו החינוכית בשיתוף פעולה עם יחידות המטה השונות שבמשרד, עם המחוזות ועם הבעלויות האחראיות על מוסדות החינוך.

אגף א' חינוך על יסודי פועל לבניית מערכת הוראה – למידה-  מקצועית, המתחשבת בשונות ומאפשרת התקדמות והגעה למצוינות אישית.

 

 

בעת הזו מקדם האגף את היעדים הבאים:

 

 • הטמעת התכנית "ישראל עולה כיתה" עוברים ללמידה משמעותית.
 • טיפוח אוטונומיה בית ספרית ופיתוח תהליכי בחירה.
 • טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי ופיתוח השיח הבין אישי בין כל הבאים בין כתלי בית הספר.
 • צמצום פערים, קידום הישגים לימודיים והגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות.
 • פיתוח לומדים בעלי כשירויות ומיומנויות הנדרשות לתפקוד במציאות המשתנה במאה ה-21.
 • הנחלת שיח של אמון, הוקרה והעצמה בין כלל השותפים בתהליך הלמידה.
 • עידוד את הלומדים להיות מעורבים בכיתה, בבי"ס, בקהילה ובחברה ולקדם חברת מופת.
 • מתן מענה מותאם למגוון הצרכים של הלומדים השונים (מחוננים, מצטיינים, עם צרכים מיוחדים, עולים ועוד)

 

בקטגוריות השונות שבאתר מפורטות, בין השאר, התכניות והפעילויות, המופעלות בפריסה ארצית,  לקידום היעדים הנ"ל.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2020