education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תלמ"י ותל"י
 

ממשלת ישראל החליטה להקצות תקציב ייעודי לצורך תגבור לימודי מדעי היהדות.  תגבור לימודי היהדות נועד לסייע לבתיה"ס רשמיים או במוסדות בעלי רישיון תקף לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט -1969 ,השואפים ונכונים לפעול להרחבתו ולגיוונו של עולם היהדות בקרב התלמידים באמצעות הרחבת תוכניות חינוכיות בדרכים שונות הכוללות הוספת שיעורים סדירים למערכת השעות הקבועה או לימי החופשה. קיום לימודים מודרכים באתרים בעלי ערך מיוחד ליהדות. התוכנית הינה תוספתית בנוסף לתוכניות הלימודים הקבועות של בתיה"ס.

התקצוב נעשה על ידי משרד החינוך באמצעות האגף לארגון הלימודים ומשמש מקור תקציבי גדול ושימושי שעומד לרשות בתי הספר העל יסודיים, הממלכתיים, הממלכתיים דתיים והאחר, שחינוך לזהות יהודית וציונית נמצא אצלם בסדר עדיפות גבוה בעשייתם החינוכית. התקציב מחולק על פי תבחינים המפורסמים באתר ארגון הלימודים. השנה, תשע"ד, חל שינוי במדיניות תגבור לימודי מדעי היהדות. נוסחו תבחינים מחודשים והעומדים בקריטריונים אלו יזכו לקבלת התקציב וליישום תוכניות הרחבה בתחום מדעי היהדות.

קרן תל"י

תכנית תל"י – תגבור לימודי היהדות ­- היא תכנית לימודים ייחודית המשותפת למשרד החינוך ולקרן תל"י. התכנית צמחה כמענה לרצונם של מנהלים, מחנכים והורים לתגבר את לימודי היהדות ברוח פלורליסטית במסגרת חיי היומיום של בית הספר הממלכתי היסודי והעל יסודי. התגבור מתבטא בעיקרו בהעשרת תכנית הלימודים הרשמית בתכנים ובערכים יהודיים-ציוניים ובהדגשת הממד החווייתי שלהם.

תכנית תל"י חותרת להעניק לתלמידים חינוך יהודי, ציוני ודמוקרטי באווירה פתוחה וברוח הזמן תוך שיתוף פעולה בין הורים למחנכים. מטרת חינוך זה לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה ניזון הן מן המורשת היהודית והן מהתרבות הכללית. חינוך ברוח תל"י מכוון להעניק לתלמידים ולתלמידות את הרצון ואת הכלים להתמודד עם השאלות  הקיומיות של העם היהודי.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018