education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ישראל עולה כיתה
 

מערכת החינוך תורמת לעיצוב דמותם של התלמידים, ומשפיעה על עמדותיהם כלפי למידה והשכלה, מניחה את היסודות ללמידה לאורך החיים, ומקנה כלים לעיצובה של חברת מופת הומניסטית, שחבריה חיים בצוותא לאורם של  ערכים אישיים וחברתיים.

 

התהליך החינוכי מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם, ולפתחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה. כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו, חיונית למידה משמעותית בקהילת לומדים אכפתית. למידה כזאת יכולה להתאפשר באמצעות תכניות לימודים מותאמות למאה ה- 21 ולצרכי הלומדים השונים, תהליכי ההוראה-למידה-הערכה המערבים את הלומד וסביבת למידה ואקלים חינוכי מאפשרים.

 

מערכת החינוך חותרת לפתח באמצעות תהליכי למידה משמעותית ומבנה לימודים גמיש - מותאם לתהליכי שינוי חברתיים-תרבותיים, כלכליים וטכנולוגיים - לומד עצמאי, המודע לתהליכי הלמידה שלו ומסוגל להגדיר מטרות ויעדים אישיים וחברתיים ולפעול למימושם; בעל יכולת למידה בסביבות שונות והמסוגל לקיים יחסי גומלין המושתתים על ערכים הומניסטיים עם אנשים.

 

על מערכת החינוך לחתור ולאפשר למידה משמעותית לאורך הרצף החינוכי, תוך הבטחת האיזון הנדרש בין המכוונות לפרט לבין המחויבות לחברה, בין מדידה לבין למידה, בין התהליך לבין התוצר, בין הוראת  ה"מה" לבין "האיך" ובין המובנה לבלתי מובנה.

 

המצגת המצורפת כאן מציגה את מדיניות משרד החינוך, העקרונות והנהלים לקידום למידה משמעותית בבתי הספר  כפי שמופיעה חוזר מנכ"ל - למידה משמעותית בבתי הספר העל היסודיים.

קישור לפורום- שאלות ותשובות התכנית החדשה "ישראל עולה כיתה" בחינוך העל יסודי

מצ"ב קישורים ל"מסלולים ללמידה משמעותית" לחינוך העל יסודי - אוגדן למפקחים, מדריכים ומנהלים: חומר עיוני, כלים וסדנאות לקידום הלמידה המשמעותית בבתי הספר העל יסודיים.

מסלולים ללמידה משמעותית חלק א

מסלולים ללמידה משמעותית חלק ב

מסלולים ללמידה משמעותית חלק ג

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2016