education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חלוצי הערכה
 

 

חלוצי הערכה היא תכנית חינוכית פורצת דרך הממירה בחינות בגרות חיצוניים בהערכה חלופית ומיועדת לכלל התלמידים. התכנית מותאמת לצרכיהם השונים של בתי הספר ומבוססת על תפיסת עולם חינוכית ייחודית המקדמת למידה משמעותית. בניית התוכנית והשנתיים הראשונות ליישומה מלווים על ידי מפמ"ר תחום הדעת.

תלמיד יוכל להמיר במהלך שנות לימודיו בתיכון את ההבחנות בתכנית ממירת בגרות בשני תחומי דעת בלבד (בשני מקצועות) בנוסף למקצוע בחירה.

 

מטרות תכנית חלוצי הערכה:

 •             להרחיב את מידת האוטונומיה של בתי הספר באמצעות בחירת  דרכי הוראה והערכה המתאימות עבורם.
 •            לחזק את הלמידה הבית ספרית
 •            לאפשר מתן  ציון בגרות לא רק באמצעות היבחנות בבחינת בגרות אלא בהערכת מכלול מיומנויות, כשרים ותפקודים של התלמיד.
 •       להוות מנוף לפיתוח מקצועי של מורים.
 •             להוות 'שדה ניסוי' עבור מערכת החינוך כלומר, ללמוד תובנות מהעבודה המתקיימת בבתי הספר בכדי לקבוע מדיניות וליישמה במערכת כולה.

 

תנאי הסף לקבלת בית ספר לתכנית:

 •       בית ספר ירוק בטוהר הבחינות.
 •       הכרה קבועה של משרד החינוך בציונים הבית ספריים.
 •              ביה"ס ירוק במדד השק"ד הבית ספרי על פי בדיקת האגף לחינוך על יסודי בתחום הדעת בשלוש שנים האחרונות על פי נתוני האגף לחינוך על יסודי.
 •       ממוצע ציון בחינת הבגרות (ללא הציון השנתי) במקצוע בבית הספר לא יפחת מ-60.
 •       התחייבות לשמירה על נהלי ההפעלה ובכלל זה הוראה על פי שעות התקן המחייבות הנפרסות על פני שנתיים לפחות, שיבוץ מורים שקיבלו אישור להוראה בתוכנית והשתלבותם בפיתוח מקצועי ייעודי.

 

 תנאי סף לאישור התכנית לתחום הדעת:

 •          מבוססת על תכנית הלימודים בתחום הדעת.
 •       מקיפה את מלא השעות הנדרשות (לפחות) ללמידה.
 •       כוללת מספר דרכי הערכה, כולל הערכת ידע והערכת  מגוון מיומנויות ותפקודי לומד.

  

תנאי סף למורה המלמד בתכנית:

 •           3 שנות ותק בהגשה לבחינות הבגרות בתחום הדעת שהמורה מבקש לקיים בו את התוכנית. (מקרים חריגים יידונו על ידי צוות הפיקוח)
 •       תואר/הסמכה להוראה בתחום הדעת
 •       השתתפות בפיתוח המקצועי של מפמ"ר

 

בדיקת תנאי הסף הבית ספריים לכניסה לתכנית מתבצעת ע"י אגף א' חינוך על-יסודי, מינהל פדגוגי.

מתווה הוראה והערכה יכלול מספר אירועי הערכה חלופיים, מבוסס מחוונים מחייבים לאישור מפמ"ר. בחינת סטנדרטים אחידים ושילוב מיומנויות חשיבה יאושרו על ידי המזכירות הפדגוגית.

למתעניינים בהצטרפות לתכנית להלן קישור:

בקשת הצטרפות לתוכנית חלוצי הערכה

קישור למכתב למנהלים

קישור למסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה שפותח באגף א' חינוך על-יסודי

 מסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה

 

ניתן להגיש בקשות עד 30.1.2020 

ליצירת קשר:

סמדר אופיר  smadarof@education.gov.il

ממונה פיתוח חומרי למידה והשתלמויות מורים
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/12/2019