education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשה להכרה בבי"ס לצורך התחשבות בציונים שנתיים וציונים בית ספריים שנה"ל תשפ"א
ההנחיות הבאות  מיועדות  לבתי ספר הנמצאים בתהליך קבלת הכרה זמנית או הכרה קבועה לצורך התחשבות בציונים  שנתיים ובית ספריים.
 


מנהל בית הספר אחראי על ביצוע תהליך פדגוגי ומינהלי בהתאם לחוזרי מנכ"ל   תשנ"ט/2(א)  ו- עדכון החוזר.

 

ניתן לצפות בסטטוס ההכרה הנוכחי של בית ספרך בפורטל שער, תחת תפריט  "בית ספר". 

 

תאריך אחרון להגשת בקשות להכרה זמנית/קבועה לשנת הלימודים תשפ"א:

יום ראשון, כ"ח באלול תש"פ, 17 בספטמבר 2020.
בקשה שתוגש באיחור או בקשה עם חוסר במסמכים- לא תתקבל לדיון הוועדה.
           
 דגשים חשובים להגשת בקשה לוועדה
• רישיון בית ספר בתוקף .
• מורים בעלי הסמכה להוראת חינוך גופני  ממוסד מוכר ע"י משרד החינוך.

 

 

הגשת הבקשה דרך פורטל שער  (אין אפשרות להגשה שלא דרך הפורטל)

 

את הבקשה להכרה, יש להגיש כפניה בפורטל שער.  הכניסה לפורטל שער אפשרית באמצעות לחיצה על הקישור או  דרך האתר הראשי של משרד החינוך,  קישור הנמצא בצד שמאל בחלק: "הדרך הקצרה ל...".

הכניסה לשער הינה בהזדהות אישית (מנהל, סגן מנהל או מזכירה).

 

בדף הבית של מערכת שער, יש להיכנס לחלק: "ניהול פניות ובקשות" ולבצע את הפעולות  הבאות:


א. לפתוח בקשה חדשה.
ב. לבחור בנושא ראשי את: "בקשה להכרה בית ספרית בציונים שנתיים".
ג. לבחור בנושא המשני את: "בקשה להכרה זמנית/קבועה" (לפי הצורך).
ד. לצרף פירוט לפניה.
ה. לצרף את המסמכים שהוכנו מראש – באמצעות לשונית: "קבצים לפניה"
     (שימו לב שיש לבצע שמירה ראשונה ורק אז לצרף את הקבצים).
ו. לבצע "שמירה".

 

הבקשה תועבר לאגף א' חינוך על יסודי ותטופל באגף בוועדת ההכרה בציוני ביה"ס.

 


במידה ויש לבית הספר שאלות לגבי התהליך או המסמכים שיש להגיש לנושא ההכרה, ניתן יהיה לפתוח  פניה מתאימה בפורטל שער.


שאלות טכניות לגבי פתיחת פניה בפורטל שער, ניתן לפנות בטלפון למוקד מינהלת יישומים  מתוקשבים  בטלפון 03-6906600.


 

פירוט המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה והנחיות להגשה באמצעות פורטל שער

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/08/2020