education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נהלי רישום לתכנית "המחצית השלישית"
 
 

טופס המלצת מנהל - מגזר יהודי

טופס הרשמה - מגזר ערבי

טופס המלצת מנהל - מגזר ערבי

תקנון לימודים

טופס הצהרה על מתן הנחה

טופס אישור על מתן הנחה חריגה

טופס הרשמה - מגזר יהודי

 

רשימת מרכזי למידה תשפ"ב

אופן הרישום של התלמידים


תהליך הרישום על כל שלביו – החל משלב יידוע בתי הספר ועד לרישום בפועל של כל תלמיד ותלמיד - יתבצע על ידי מינהלת התכנית של רשת ויצו ואדיוסיסטמס שזכו במכרז להפעלת התכנית.

  1. מנהלי בתיה"ס יקבלו מידע כתוב על אופן ומועדי ההרשמה בבית הספר באזורם, בו מופעל מרכז הלמידה.
  2. רישום התלמידים יתבצע באופן אישי אצל מנהל מרכז הלמידה בו התלמיד מעוניין ללמוד
  3. ההרשמה תתבצע לאחר הצגת המלצת מנהל/ת ביה"ס(ראו טופס לעיל )ובדיקת עמידת התלמיד בתנאי הקבלה כפי שהוגדרו בסעיף "קהל יעד וקריטריונים לקבלה".
  4. התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
  5. תלמיד הזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלמידה הצהרה ממנהל/ת בית הספר בו הוא לומד.
  6. בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון  המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.

לתשומת לבכם ! המועד האחרון להרשמה, יום ראשון, י"ג בסיון תשפ"ב, 12.6.22

 

בהצלחה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2022