education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שקלול דיפרנציאלי
מה זה שק"ד?
 

בכל מועד בחינות בגרות מאתרים בתי ספר שבשאלונים שבהם נבחנו תלמידיהם נמצא פער חריג בין ממוצע הציון השנתי לבין ממוצע ציון הבחינה, על פי המודל הסטטיסטי שפותח באוניברסיטה העברית, בשיתוף עם לשכת המדען הראשי של משרד החינוך.

 

שאלונים מוגדרים כשאלונים חריגים אם ממוצע הציון השנתי גבוה יותר מאשר ממוצע ציון הבחינה בשאלון בפער העולה על 20 נקודות (בי"ס מקל), או שממוצע ציון הבחינה בשאלון גבוה יותר מאשר ממוצע הציון השנתי בפער העולה כל 12 נקודות (בי"ס מחמיר) וההסתברות לקיום פערים אלה היא:

 

 • אם ההסתברות לקיום פער בגודל כזה (חיובי או שלילי) היא 1:1,000,000 (אחד למיליון) או פחות – יהיה משקלו של הציון השנתי בציון הסופי 10%, ומשקל ציון הבחינה יהיה 90%
 • אם ההסתברות לקיום פער (חיובי או שלילי) היא 1:10,000 (אחד לעשרת אלפים) או פחות – יהיה משקלו של הציון השנתי בציון הסופי 30% , ומשקל ציון הבחינה יהיה 70% . 

מהו המודל המתימטי לפיו נקבע השקלול הדיפרנציאלי?

 

הכתוב להלן הנו המודל העקרוני שהוכן ע"י פרופ' שמואל אומן עבור הועדה המשותפת למשרד החינוך והאוניברסיטאות. מובאים להלן הצעדים החישוביים הנקוטים הלכה למעשה:

 

 • הציון השנתי בכל שאלון בחינה, שבו נבחנו לפחות 1,000 תלמידים, עובר קטגוריזציה:
  ציון 0 מקבל ערך 0;        
  ציונים 1-5 מקבלים ערך 5;          
  ציונים 6-10 מקבלים ערך 10, וכו'.
 • כל תלמיד בארץ שנבחן בשאלון המסוים, ממוקם בקטגוריה המתאימה לציון השנתי שלו.           

ציוני הבחינה של כל התלמידים בארץ בקטגוריה מסוימת, עוברים תקנון. התקנון מאפשר לראות את מקומו של ציון התלמיד בבחינה, יחסית לשאר הנבחנים בארץ בעלי ציון שנתי דומה. יש להדגיש את יחסיות הציון: אם הבחינה בשנה מסוימת היתה קשה מדי, וכל מקבלי ציון שנתי 90 קיבלו 60 בבחינה, אזי תלמיד שקיבל 65 בבחינה מקבל ציון תקן מעל הממוצע בקטגוריה שלו, למרות שציונו בבחינה נראה נמוך למקבל ציון שנתי 90.           

לכל בי"ס מחשבים את ממוצע ציוני התקן  (שחושב באופן המתואר בנקודה 3 לעיל) של כלל התלמידים שנבחנו באותו שאלון. פעולות אלה נערכות בכל בי"ס שמספר נבחניו בשאלון המסוים גדול מ- 1.     

בכל בי"ס נבדק האם ממוצע ציוני התקן של ציוני הבחינה בשאלון המסוים, חריג יחסית לממוצע הארצי של ציוני התקן של הבחינה. במלים אחרות, האם ממוצע ביה"ס קיצוני מאוד יחסית להתפלגות הממוצעים של כלל בתיה"ס שנבחנו בשאלון. הדבר נעשה באופן זהה לבדיקת מובהקות סטטיסטית: מחשבים את ההסתברות P לכך שממוצע ביה"ס התקבל באקראי מתוך התפלגות כלל הממוצעים הבית ספריים האפשריים כשהממוצע שלהם הוא הממוצע הכלל הארצי בבחינה.     

אם ההסתברות 1/10,000 > P,  אז מפעילים על ביה"ס בשאלון המסויים, שיקלול דיפרנציאלי:   

אם 1/10,000 > P > 1/1,000,000, השיקלול הוא 30%-70%;        
אם 1/1,000,000 >
P, השיקלול הוא 10%-90%.   

הפעלת שיקלול דיפרנציאלי כמוסבר לעיל מותנית גם בכך שההפרש בין ממוצע ציוני הבחינה (לא מתוקננים!) וממוצע הציונים השנתיים בביה"ס, גדול מ- 20 (בבתי"ס "מקלים", בהם ממוצע הציונים השנתיים גדול ממוצע ציוני הבחינה) או גדול מ- 12 (בבתי"ס "מחמירים", בהם ממוצע הציונים השנתיים נמוך ממוצע ציוני הבחינה).     

הועדה המשותפת שקבעה ואשרה את מודל השקלול הדיפרנציאלי, התבססה על המודל התיאורטי שהוצע ע"י פרופ' שמואל אומן. המודל הסופי שעובד על ידי הועדה על סמך המודל של פרופ' אומן, קיבל את ביטויו הסופי בתוכנית מחשב (שהוכנה ע"י ד"ר נעמי גפני, מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה באישורו של פרופ' אומן) שתאורה המלולי הובא לעיל.  משרד החינוך מפעיל את תוכנית המחשב הנ"ל, ולא הוכנסו בה מאז כל שינויים.            

  

על המבחנים של אילו תלמידים מופעל השק"ד?

השק"ד מופעל על מבחניהם של כל התלמידים שנבחנו באותו מוסד חינוכי בסמל שאלון מסוים במועד מסוים

 

האם ניתן לערער על הפעלת השק"ד?

 • מנהל ביה"ס רשאי לערער בכתב בפני יו"ר ועדת ערעורים לעניין השק"ד, באגף לחינוך על יסודי.
 • עם קבלת התשובה הכתובה מהועדה,מנהל ביה"ס רשאי לבקש לפגוש את חברי הועדה

מה קורה עם השק"ד במועד ב'?

 

החל מקיץ התשס"ט יחול שינוי בהפעלת השק"ד (שקלול דיפרנציאלי) במתמטיקה ובאנגלית במועד הקיץ ובמועד ב', כמפורט להלן:

 1. לצורך הפעלת השק"ד תהיה ההתייחסות למועד הקיץ ולמועד ב' במועד אחד.
 2. השק"ד יופעל פעם אחת בלבד, לאחר מועד ב' (ויילקחו בחשבון גם נתוני מועד הקיץ).
 3. תוצאות המבחנים של מועד הקיץ  תפורסמנה כציוני בחינה בלבד ולא כציונים סופיים (ציוני בחינה המשוקללים עם הציון הבית ספרי).
 4. אם יופעל בבית ספר שק"ד לאחר מועד ב', הוא יופעל על כלל התלמידים שנבחנו בשאלון המסוים באותו בית ספר (התלמידים שנבחנו בשני המועדים וגם אלה שנבחנו רק באחד מהם).
 5. לצורך חישוב השק"ד בשאלון מסוים והפעלתו בבית הספר יילקח בחשבון הציון הגבוה מבין השניים כאשר התלמיד נבחן בשני מועדים.

 

 

האם השק"ד מופעל בכל מועד הבחינות בנפרד?

 

השק"ד מופעל במועד חורף ובמועד קיץ באופו נפרד. השק"ד נגרר ממועד קיץ למועד ב', כמוסבר לעיל.

 

אולי ניתן לבטל שק"ד לתלמידים מתקשים בלימודים/לתלמידים שעלו לא מזמן לארץ אך לא זכאים למבחן עולים/לתלמידים ממשפחות חד הוריות/לתלמידים ממשפחות של עובדים זרים?

 

כל תלמיד זכאי וחייב לקבל את ההערכות והציונים כפי שהם משקפים את ידיעותיו שנמדדו בכלי ההערכה המקובלים והנפוצים

 

האם ניתן לבטל את השק"ד לשאלון חדש (מקצוע חדש או ת"ל חדשה)?

 

לא. כל התלמידים נבחנים באותו שאלון באותו מועד. אם מתגלה שהבחינה הייתה קשה מדי או לא מתאימה לכלל האוכלוסייה, משרד החינוך פועל למתן ציונים הולמים. הפעלת שק"ד מציינת שרק מספר מאד קטן של בתי"ס (ואולי אפילו בי"ס אחד) לא נתנו לתלמידים ציוני אמת 

 

מה ניתן לעשות על מנת למנוע שק"ד?

 

להפעיל בביה"ס מנגנון הערכה ובקרה על תהליך מתן הציונים הבית ספריים כמו גם על הציונים עצמם 

 

העברת מידע על השק"ד  לתלמידים – באחריות מי?

 

ביה"ס חייב לידע את התלמידים ולהסביר להם את הפער שקיים בין הציון הסופי שהם חישבו לבין הציון הסופי כפי שהוא מופיע בהודעה מטעם אגף הבחינות

 

האם ניתן לבטל את השק"ד  לבית ספר שיש לו הנהלה חדשה?

 

לא. ההנהלה החדשה תדאג שהתופעה לא תישנה בעתיד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/02/2012