education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חוקים ששרת החינוך אחראית על ביצועם
 

חוק לימוד חובה התש"ט 1949

 • תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים) התשי"א 1950
 • תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם) התשי"ג 1952
 • תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) התשי"ט 1959
 • תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות) התשל"ו 1976
 • תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות) התשל"ו 1976
 • תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי) התשל"ח 1978
 • צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד) התשל"ח 1978
 • צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי) התשל"ח 1978

חוק חינוך ממלכתי התשי"ג 1953

 • תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות) התשי"ד 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) התשי"ג 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותוכנית נוספת) התשי"ד 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי) התשי"ג 1953
 • תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) התשי"ז 1956
 • צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים וגננות) התשי"ח 1958
 • תקנות חינוך ממלכתי (העברה) התשי"ט 1959
 • תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד) התשכ"א 1961
 • תקנות חינוך-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף) התשל"ח 1978
 • מבחנים לחלוקת כספים לתמיכה במוסדות ציבור התשמ"ה 1985
 • תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך ערבי) התשנ"ו 1996

חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי"ג - 1953

חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח 1958

 • תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל"ו - 1975
 • תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל"ו - 1975

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א - 1961

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז - 1967

חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט 1969

 • תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור העסקת עובד חינוך) התש"ל 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בדיקות רפואיות של עובדים) התש"ל 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה להעברת רשיון) התש"ל 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון) התש"ל 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות) התש"ל 1970
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) התש"ל 1970
 • כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רשיונות) התשל"א 1971
 • תקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר) התשל"ב 1972
 • צו פיקוח על בתי ספר (החלת החוק) התשל"ז 1977
 • כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה) התשל"ה 1974

חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט - 1969

חוק קרן וולף התשל"ה 1975

חוק הספריות הציבוריות תשל"ה - 1975

 • תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים), תשל"ט - 1979
 • תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל"ו - 1976

חוק מירשם מילגות התשל"ז 1976

 • תקנות מירשם מילגות התשל"ז - 1977
 • צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף 2(2) לחוק מירשם מילגות,
  תשל"ז - 1976

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל התשל"ו 1976

חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז - 1976

 • תקנות דוד בן-גוריון (תקציב), תשל"ז - 1977
 • תקנות דוד בן-גוריון (יום הזכרון), תשל"ח - 1977

פקודת החינוך (נוסח חדש), התשל"ח - 1978

חוק העתיקות התשל"ח 1978

 • תקנות העתיקות, 1930
 • תקנות העתיקות (חצרים), תשי"ט - 1959
 • תקנות העתיקות (אספנים), התשמ"ו - 1986

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט - 1979

 • תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש"ם - 1980
 • תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), תש"ם - 1980
 • תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), תש"ם - 1980
 • תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם - 1980

חוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983

 • תקנות המוזיאונים, התשמ"ה - 1984

חוק חינוך מיוחד התשמ"ח 1988

 • צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים) התש"ן 1990

חוק הספורט, התשמ"ח - 1988

 • תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה - 1994
 • תקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ"ו - 1996
 • תקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה), התשנ"ז - 1997
 • תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז - 1997
 • תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז - 1997
 • תקנות הספורט (הוראות לעניין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ"ט - 1999

חוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן 1990

 • תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ד 1994

חוק הקלות לחרש התשנ"ב 1992

חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים התשנ"ד 1994

 • תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה - 1995

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד - 1994

חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ"ו - 1996

חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו - 1996

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה התשנ"ז 1997

 • תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך) התש"ן 1990
 • צו יום חינוך ארוך (החלה במוסדות חינוך) התש"ן 1990

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז 1997

חוק הקולנוע, התשנ"ט - 1999

 • תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי (הוראת שעה), התשס"א - 2001
 • תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב - 1952

חוק הרשויות המקומיות (יעוד הקצבות למוסדות חינוך)
התש"ס - 2000

חוק זכויות התלמיד התשס"א - 2000

 • תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס"ב - 2002
 • תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס"ב - 2002

חוק השאלת ספרי לימוד התשס"א - 2000

חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך התשס"א - 2000

חוק הספרים (חובת מסירת וציון הפרטים) התשס"א - 2000

חוק חינוך חינם לילדים חולים התשס"א - 2001

חוק לימוד חובה (תיקון - מניעת הרחקת תלמידים ממוסדות חינוך וחובת דיווח), התשס"א - 2001

חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר התשס"א - 2001

חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א - 2001

חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב - 2002

חוק התרבות והאמנות, התשס"ג - 2002


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss