education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרות ויעדי המשרד לשנים 2009 - 2012
 

1.    מטרות משרד החינוך: חיזוק הערכים ושיפור ההישגים

1.1     מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים, וחברתיים.

1.2     מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים.

1.3     מערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צרכי הפרט וצרכיה המשתנים של מדינת ישראל.

1.4    תקציב החינוך יוכר על ידי הממשלה והכנסת כהשקעה ולא כהוצאה.

 

2.    חיזוק ערכים

2.1  העמקת החינוך לערכים

2.1.1  בניית חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהדות, הציונות והישראליות.

2.1.2  בניית חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת ערכים דמוקרטים וחברתיים.

2.1.3  הכרות והזדהות – ירושלים, בירת מדינת ישראל והעם היהודי.

2.1.4  עידוד הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי – אזרחי.

2.1.5  עידוד פעילות בתנועות נוער וחיזוקן.

2.1.6  חיזוק הקשר בין החברה האזרחית למערכת החינוך – הגדלת היקף ההתנדבות למערכת החינוך ועידוד החינוך למעורבות חברתית.

2.2  מאבק באלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי

2.2.1  הטמעת מדיניות "אפס סובלנות" לאלימות במערכת החינוך.

2.2.2  הפחתה עקבית של מקרי האלימות בבתי הספר.

2.2.3  חיזוק הסדר והמשמעת ומתן גיבוי למורים ולמנהלים.

 

3.    שיפור ההישגים

3.1  שיפור ההישגים הלימודיים – מבחני מיצ"ב ומבחנים בינלאומיים

3.1.1  שיפור הדרגתי ועקבי בתוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות בית ספרית).

3.1.2  שיפור בדירוג הבינלאומי באוריינות השפה העברית ובאוריינות השפה הערבית בכיתה ד' ממקום 20 למקום 15 – במבחן PIRLS – 2011.

3.1.3  שיפור בדירוג הבינלאומי במתמטיקה ובמדעים בכיתה ח', ממקום 24 למקום 19 במבחן TIMSS – 2011.

3.1.4  במבחן PISA בקריאה, מתמטיקה ומדעים – שיפור בדירוג הבינלאומי ממקום 40 למקום 30 במתמטיקה – 2012.

3.1.5  שיפור בדירוג הבינלאומי במבחן PISA ממקום 40 למקום 20 – 2016.

 

3.2  שיפור ההישגים הלימודיים – העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות

3.2.1  שיפור קבוע והדרגתי במספר הזכאים לתעודת בגרות.

3.2.2  העלאת רמת איכות תעודת הבגרות – העלאת מספר התלמידים הלומדים מקצועות חובה ברמת 5 יחידות לימוד.

3.2.3  העלאת רמת איכות תעודת הבגרות – העלאת מספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ברמת 5 יחידות לימוד במקצועות המדעיים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה.

 

3.3  שיפור ההישגים הלימודיים – תגמול דיפרנציאלי של בתי ספר

עידוד הישגים לימודיים חברתיים וערכיים באמצעות העמדת תקציב נוסף מבוסס תפוקות עבור תוכנית לתגמול. ייבנה מודל השוואתי שיבדוק את שיפור מדד בתי הספר, תוך התחשבות במדדים כלכליים, חברתיים. ייבחנו: שיפור בהישגים הלימודים, מניעת נשירה, אקלים בית ספרי ותרומה לחברה.

 

3.4  שיפור ההישגים הלימודיים – שקיפות הישגי בית הספר (פיילוט)

שקיפות בהצגת נתונים על בתי ספר בנושאים: הישגים לימודיים, הוגנות בבחינות והחזקת תלמידים במטרה לחזק את המוטיבציה בבתי הספר לשפר את המדדים הנבדקים, בחינת בתי הספר בראייה רחבה על העשייה החינוכית בהם בנושא הישגים לימודיים, חברתיים וערכים ויצירת ערוץ תקשורת ומידע ישיר בין הציבור למשרד.

 

3.5  שיפור ההישגים הלימודיים – בחירת הורים מבוקרת (פיילוט)

בשנת הלימודים תשע"א יבצע המשרד פיילוט לבחירת הורים מבוקרת בבתי ספר שלא על פי אזורי הרישום למען המטרות הבאות: שיפור תהליכי ההוראה והלמידה, הטמעת מנגנון מבוסס היצע וביקוש של הורים, תלמידים ומורים בבתי ספר, פיתוח בתי ספר בעלי תפיסות חינוכיות ייחודיות, הענקת אחריות מלאה על הנעשה בבית בספר לבתי ספר ולמורים, ולהעצים את כוחם של המורים כאנשי מקצוע ואת כוחם של ההורים והתלמידים ולהופכם לשותפים אמיתיים.

 

3.6  שיפור הישגים – ניצול מכסימלי של זמן הלימוד

3.6.1  צמצום הפער בין זמן ההוראה המוקצה לבין זמן הלימוד בפועל.

3.6.2  הפחתה משמעותית בהיקף היעדרויות מורים ותלמידים.

3.6.3  צמצום מספר השעות שאינן מגיעות ישירות לתלמיד.

 

3.7  שיפור הישגים – צמצום פערים לימודיים

3.7.1  השקעת משאבים ניהוליים וכספיים במטרה לצמצם את הפערים הלימודיים ולקדם תלמידים חלשים.

3.7.2  צמצום היקף נשירת תלמידים.

 

3.8  שיפור הישגים – חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה

3.8.1  חיזוק מעמד המורה בחברה הישראלית.

3.8.2  שיפור איכות ההוראה.

 

3.9  שיפור הישגים – חיזוק מעמד המנהל

3.9.1  חיזוק מקצוע הניהול במערכת החינוך.

3.9.2  טיפוח מנהלים פורצי דרך להובלת שיפור בבתי הספר.

3.9.3  הטמעת מנגנון להערכת מנהלים.

 

3.10 שיפור ההישגים הלימודיים – התמקדות במקצועות הליבה

התמקדות במקצועות הליבה וחיזוקם: צמצום במקצועות הבחירה והתמקדות במקצועות הליבה, שיפור המיומנויות בשפת אם, במתמטיקה ומדעים.

 

3.11 שיפור ההישגים הלימודיים – התאמת תוכניות הלימודים למציאות החינוכית המשתנה

3.11.1 רוויזיה כוללת בתוכניות הלימודים – תוכניות הלימודים הקיימות ייבדקו ויותאמו למציאות החינוכית.

3.11.2 בניית תוכניות לימודים חדשניות ועדכניות.

 

3.12 שיפור ההישגים הלימודיים – הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי-מדעי

3.12.1 העלאת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי-מדעי.

3.12.2 העלאת מספר בוגרי כיתות י"ב בעלי תעודת טכנאי ותעודת בגרות.

 

3.13 שיפור ההישגים הלימודיים – תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21

3.13.1 פריסת תשתית תקשוב לאומית לחינוך, הנגישה לכל תלמיד, מורה ומוסד חינוכי, שתספק סביבת הוראה ולמידה מתקדמת ומיטבית; הקמת תשתיות תקשוב בבתי הספר במטרה לספק לתלמידים ולמורים סביבה הוראה ולמידה מתקדמת ומיטבית.

3.13.2 הטמעת טכנולוגיה בכיתות הלימוד; פיתוח והטמעת תכנים דיגיטליים איכותיים שיאפשרו שימוש בשיטות לימוד חדשניות, התואמות את תוכניות הלימודים ואת הסטנדרטים בכל שכבות הגיל.

3.13.3 השקעה בפיתוח מקצועי של מורים במטרה לשלב את התקשוב בשגרת ההוראה והלמידה.

          

כל התוכניות למימוש יעדי המשרד תלוונה במערך בקרה והערכה ומערך ארגוני של נטילת אחריות בכל הרמות – מרמת המטה, עובר ברמת המחוזות אל רמת המורים וההורים.

 

מקור הנתונים: "ממשלת ישראל מאמינה בחינוך", לשכת השר ולשכת המנכ"ל, אלול תשס"ט – אוגוסט 2009

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss