education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקציב ופרוט הוצאות ב- 2012 (בש"ח)
 

משרד החינוך (הנתונים מעודכנים לאפריל 2012)

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו 2012

 

תקציב רגיל

202102

פעולות לשכת הדובר

661,000

202103

פעולות החשב

18,100,000

202104

פרסי ישראל

2,610,000

202105

מיכון

104,975,000

202106

ארגוני הורים

119,000

202107

מחקרים וסטטיסטיקה

7,460,000

202108

קשרי חוץ

7,708,000

202109

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

223,683,000

202111

אגף החינוך הדתי

11,906,000

202112

פעולות ויוזמות במערכת החינוך

2,300,000

202113

רזרבה לפעולות שונות

65,778,000

202114

הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני עזבונות

7,000

202116

הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)

49,938,000

202117

פעולות בשיתוף משרד המדע התרבות והספורט

1,800,000

202120

רזרבה להתייקרויות

1,084,273,000

202121

רזרבה לשכר

164,010,000

202201

עובדי משרד

410,410,000

202203

השתלמות והדרכה

12,115,000

202204

אחזקת המשרד

157,590,000

202206

ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך

65,493,000

202301

תנאי שרות

131,820,000

202302

פעולות מיוחדות למורים

9,314,000

202303

תמריצים למורים

28,435,000

202305

מוסדות להכשרת מורים

837,159,000

202306

הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים

23,574,000

202307

מרכזים פדגוגיים

16,932,000

202308

השתלמות מורים וגננות

51,518,000

202309

קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים

2,295,000

202310

קרנות ומענקי השתלמות

741,299,000

202311

פיתוח מנהיגות בית ספרית

14,964,000

202401

תכניות לקידום החינוך  למיעוטים

17,326,000

202402

שירותי חינוך ורווחה

93,379,000

202404

מענק ירושלים הבירה

13,128,000

202405

הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות

208,185,000

202406

פעולות בחינוך הדרוזי

210,000

202408

שירות פסיכולוגי

257,115,000

202409

חינוך יהודי בתפוצות

8,037,000

202410

תמיכות מיוחדות

15,816,000

202411

כח עזר פדגוגי

112,610,000

202412

מתנס"ים

112,814,000

202414

חינוך לא פורמאלי

240,005,000

202416

חינוך מבוגרים

63,967,000

202417

תוכניות ויוזמות

38,241,000

202418

חינוך לדמוקרטיה ויהדות

16,076,000

202505

פעילות בחינוך קדם יסודי

1,837,000

202510

גני חובה

1,965,892,000

202511

גני טרום חובה

1,612,918,000

202602

שירותי חינוך ורווחה

131,169,000

202605

הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות

136,076,000

202609

שירותי עזר במערכת  החינוך   

1,360,845,000

202611

שעות תקן-חינוך יסודי

7,790,182,000

202612

חינוך מיוחד

3,317,357,000

202615

ילדים מחוננים

13,366,000

202619

יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה

143,212,000

202620

גידול טבעי במערכת

381,186,000

202703

שעות תקן חט"ב

2,242,393,000

202704

שירותי עזר בחט"ב

438,373,000

202705

הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות

96,933,000

202706

חינוך טכנולוגי ומדעי

110,377,000

202708

תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער

21,185,000

202709

שכר לימוד על יסודי ותמיכה בבתי ספר  

5,838,618,000

202710

אגף הבחינות

294,481,000

202711

מלגות ומענקים לתלמידים

61,337,000

202712

קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני

36,888,000

202715

תמיכה בנוער מחונן  בחינוך העי"ס   

5,926,000

202716

פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי 

15,062,000

202908

חינוך עצמאי

12,432,000

202909

פעולות החינוך העצמאי

4,563,000

202910

חינוך מוכר אחר

315,986,000

203003

ישובים נתמכים

19,428,000

203004

ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך

2,271,000

203005

הסעת תלמידים

866,770,000

203011

מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער

11,535,000

203015

שיפוצים והצטיידות בבי"ס

44,899,000

203120

מוסדות להשכלה

441,000

203122

תרבות יהודית

33,071,000

203202

חינוך גופני בבתיה"ס

1,763,000

210101

מינהל הועדה לתכנון

30,500,000

210201

השתתפות בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה

6,621,955,000

210301

פעולות מחקר שונות

22,969,000

210302

הקרן הלאומית למדע

294,741,000

210304

מכינות קדם אקדמיות

38,417,000

210307

מרכז הסיוע לסטודנטים

150,000,000

210410

השתתפות בתקציב האקדמיה הלאומית למדעים

9,247,000

210501

רזרבה להתייקרויות

218,124,000

210601

מענקים לפיתוח מוסדות להשכלה גבוהה

50,000,000

                    סה"כ תקציב רגיל

 

40,209,880,000

 

תקציב פיתוח

600210

בניית כיתות לימוד

392,865,000

600215

תשתיות היקפיות למבני חינוך 

17,720,000

600301

מענקים להצטיידות

14,740,000

600601

חידוש מבנים במערכת החינוך

226,311,000

600801

רזרבה לעמידה ביעדים

20,308,000

                     סה"כ תקציב פיתוח

 

671,944,000

 

סכום כולל

 

40,881,424,000

הערה: התקציב הינו תקציב נטו.

מקור הנתונים: חשב בכיר, משרד החינוך

משרד החינוך- מוסדות תורניים (הנתונים מעודכנים לאוגוסט 2012)

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו 2012

 

תקציב רגיל

203804

תמיכה בכוללים

970,000,000

203812

תמיכה ומענקים למוסדות תורה

14,974,000

203821

הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים

128,500,000

 

סה"כ תקציב

 

1,113,474,000

מקור הנתונים: חשבות אגף בכיר מוסדות תורניים

מעיין החינוך התורני (הנתונים מעודכנים ליולי 2012)

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב נטו 2012

 

תקציב רגיל

202915

 מעיין החינוך התורני

454,974,000

 

סה"כ תקציב

 

454,974,000

מקור הנתונים: : חשבות מעיין החינוך התורני

מרכז החינוך העצמאי (הנתונים מעודכנים לאוגוסט 2012)

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב נטו 2012

 

תקציב רגיל

202908

חינוך העצמאי

         984,412,000

202909

פעילות החינוך העצמאי

         180,858,000

 

 סה"כ תקציב

 

1,165,270,000

מקור הנתונים: חשב מרכז החינוך העצמאי

 

תקציבי יחידות סמך

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער (הנתונים מעודכנים לאפריל 2012)

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב כולל עודפים 2012  (נטו)

 

תקציב רגיל

202801

עובדי אגף

58,579,000

202802

שירותים מרכזיים

1,568,000

202803

אמרכלות

23,119,000

202804

אחזקת תלמידים בפנימיות

582,656,000

202805

שיעורי עזר ביסודי

112,289,000

202806

חינוך והוראה - שכר מורים

445,962,000

202808

תמיכה בבתי ספר

75,447,000

202809

חינוך ימי תמיכה

45,050,000

202810

ביה"ס הממשלתי בימה

438,000

202811

ביה"ס הממשלתי עין כרם

1,069,000

202812

ביה"ס הממשלתי אשל הנשיא

2,139,000

202813

ביה"ס הממשלתי כדורי

3,068,000

202816

יוזמות ופעולות מיוחדות

581,000

202817

הוראת החקלאות ומקצועות

37,281,000

202818

מרכזי נוער ובתי"ס

7,003,000

202819

שיעורי עזר ופעולות טיפוח

49,918,000

202820

שכר לימוד על יסודי

974,296,000

203007

בתי ספר חקלאיים

17,966,000

203013

שיפוץ מבני חינוך

3,850,000

 

                סה"כ תקציב רגיל

 

2,442,279,000

 

תקציב פיתוח

 

600210

בניית כיתות לימוד

10,618,000

600601

חידוש מבנים במערכת החינוך

4,746,000

 

                סה"כ תקציב פיתוח

 

15,364,000

 

סכום כולל

 

2,457,643,000

מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 

הטלוויזיה החינוכית הישראלית (הנתונים מעודכנים למרץ 2012)*

מספר תוכנית

שם תוכנית

תקציב 2012

 

תקציב רגיל

203301

כ"א

49,500,000

203302

הפקות עצמיות

12,400,000

203303

הוצאות שידור

14,600,000

203304

הנהלה וכלליות

15,300,000

 

                  סה"כ תקציב רגיל

 

91,800,000

 

תקציב פיתוח

 

203009

הצטיידות ורכש (פיתוח)

5,600,000

 

                  סה"כ תקציב פיתוח

 

5,600,000

 

סכום כולל

 

97,400,000

* ע"ב המקורות הידועים. התקציב אינו סופי ואמור להשתנות בהתאם לשינויים ,שיחולו במהלך השנה.

מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית הישראלית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss