education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך– 2014
 

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד בשנת 2014

1. כללי

בשנת 2014 נתקבלו במשרדנו 385 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע, בעיקר בנושאים הבאים, לפי שכיחותם:

  • מידע ונתונים על מערכת ומוסדות החינוך: נהלים ונתונים בנושא רישוי מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים, מוסדות חינוך תורניים, בעלויות חינוך ,תקשוב בתיה"ס ובתי"ס בניהול עצמי.
  • מידע בנושא תקציבי החינוך: תשלומי הורים, תקצוב מוסדות חינוך, רשויות ובעלויות, תמיכות במוסדות ציבור, מכרזים ורכישות, תקציב משרד החינוך ויחידותיו.
  • בקשות למידע על עובדי הוראה בנושאים הבאים: שיבוץ בעבודה ומכרזים למשרות, נתונים אישיים וסטטיסטיים על עובדי הוראה, משמעת ואיכות עובדי הוראה, הכשרתם והשכלתם, פניות של עובדי הוראה וגמלאים בנושא תנאי שירות.
  • מידע ונתונים על הישגים בבחינות הבגרות, מידע בנוגע לאישורים ותעודות ועל נוהלי קבלתם, מידע בנושאים מקצועות לימוד ושאלוני בחינה.
  • מידע על תלמידים - נתונים אישיים וסטטיסטיים על תלמידים, נתונים על נשירת תלמידים.
  • מידע בנושא תחומי אחריות המשרד: מידע על יחידות ובעלי תפקידים במשרד ודרכי התקשרות.
  • מידע בתחום פיתוח מערכות חינוך – בנושאי תכנון, בנייה והנגשת מוסדות חינוך, הסעות תלמידים.
  • וכן בתחומים ובנושאים: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, חוקים ותקנות חינוך וחוזרי מנכ"ל, חינוך מבוגרים – בנושאים: אישורי השכלה תיכונית והערכת תעודות ותארים אקדמיים מחו"ל ועוד.

2. מידע אודות הבקשות


2.1 התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול

התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול מספר אחוזים
1. המשרד מסר את כל המידע המבוקש 215 55.84%
2. המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 10 2.60%
3. המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 21 5.45%
4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 48 12.47%
5. הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונים 89 23.12%
6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים 2 0.52%
סה"כ 385 100.00%
 

 


2.2 סך אגרות חופש המידע שנגבו ב-2014: 4,907 ₪

מספר אגרות מס' אגרות ששולמו סכום האגרות ששולמו
אגרת בקשה בסך 20 ש"ח 69 1,380 ₪
אגרת בקשה בסך 100 ש"ח 2 200 ₪
אגרת בקשה בסך 101 ש"ח 27 2,727 ₪
אגרת טיפול והפקה 1 600 ₪
סה"כ 98  4,907

בתאריך 28/3/2014 נכנסו לתוקפן תקנות אגרות חדשות


3. מידע אודות הבקשות  שנדחו

סוג מענה

מספר

הבקשה נדחתה

21

נמסר מידע חלקי

10

סה"כ

31

 

העילה מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו
סעיף 8(1)- הקצאת משאבים בלתי סבירה 7
סעיף 8(2)- נוצר לפני למעלה מ-7 שנים 2
סעיף 8(3)- המידע אינו מצוי במשרד 7
סעיף 8(4)- פורסם ועומד לרשות הציבור 8
סעיף 9(א)(3) - פגיעה בפרטיות 5
סעיף 9(ב)(4)- דיונים / התייעצויות פנימיים 3
סעיף 9(ב)( 6 )- סוד מסחרי 1
סעיף 9(ב)( 7 )- תנאי לאי מסירה 1
סה"כ 34


4. מידע אודות זמני הטיפול בבקשות שנענו

זמן הטיפול   במספר באחוזים
עד 15 יום 124 50%
בין 16 ל-30 יום 55 22%
בין 31 ל-60 יום 41 17%
בין 61 ל-120 יום 22 9%
מעל 120 יום 4 2%
סה"כ 246 100%

 

 

5. מידע אודות עתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע – 2014

עד למועד פרסום דיווח זה, טרם נתקבל מידע בנושא זה מהלשכה המשפטית.

 

 

6. סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק (29/5/1999) - (31/12/2014)

 

שנה

 

פניות  שנתקבלו

פניות שטופלו

לא טופלו

בשל אי תשלום אגרה

1999

126

126

לא נספרו

2000

122

122

לא נספרו

2001

135

135

לא נספרו

2002

126

126

לא נספרו

2003

183

158

25

2004

314

275

39

2005

206

182

24

2006

237

188

49

2007

207

177

30

2008

209

179

30

2009

249

195

54

2010

230

176

54

2011

232

178

52

2012

258

203

55

2013 247 224 23

2014

385

246

137

סה"כ פניות

3,466

2,890

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2021    

עדכוני rss