education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הסבר על חוק ותקנות חופש המידע
 


חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות ונועד להסדיר את הזכות לקבלת מידע מאת רשויות השלטון, כפי שהוא מצוי בידיהן בכל הקשור לפעילותן בנושאים, שבאחריותן.

 

החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיזמתן, כגון: פרסום ההנחיות המינהליות של הרשות שיש להן נגיעה לציבור, פרסום מידע הנוגע לאיכות הסביבה, פרסום דו"ח שנתי, המפרט את תפקידי הרשות, תקציבה, החוקים עליהם היא אמונה ועוד, וכן לגבי הטיפול בבקשת חופש מידע על פי ההסדר הקבוע בחוק ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשות המבקשים, על פי בקשתם.

 

כללית, פרט למידע שאין למוסרו לפי החוק, כגון: מידע שהוא בגדר פגיעת בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, וחריגים אחרים, המפורטים בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים - על הרשות למסור את המידע למבקשים. 

 

מידע כהגדרתו בחוק הוא "כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב": מידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

 

על פי החוק, הרשות הציבורית תעמיד לרשותו של מבקש המידע את המידע שבידיה כמות שהוא, ואין היא חייבת לעבד את המידע במיוחד לפי צרכיו של המבקש.

 

עוד נקבע כי אם החליטה הרשות הציבורית לדחות את הבקשה, כולה או חלקה, עליה לשלוח למבקש הודעה בכתב ובה יפורטו נימוקי ההחלטה, וכי היא תביא לידיעתו שהוא רשאי לעתור נגדה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000.

 

הטיפול בבקשות נעשה לפי הליכים ולוחות זמנים שנקבעו בחוק.
לוחות זמנים הקבועים בחוק: על הרשות לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים .
אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי ראש הרשות להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

 

פניה לצד ג': אם הרשות שוקלת למסור מידע שיש בו פרטים העלולים לפגוע בצד ג', עליה לפנות בכתב אל אותו גורם ולעדכן אותו על כוונת הרשות ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. במקביל, על הרשות לעדכן את מבקש המידע בדבר הפניה לצד ג' ועל משמעות הפניה לעניין משך הטיפול בבקשה.
לצד ג' יש זכות להתנגד להחלטת הרשות תוך 21 יום, אשר עוצרים את מרוץ הזמן של מתן הטיפול בבקשה, המפורט לעיל.

 

אם הרשות החליטה לדחות את התנגדות צד ג', עליה להודיע לו על כך בכתב, וליידע אותו על זכותו לעתור לבית המשפט כנגד החלטתה. על פי החוק הרשות מנועה מלהעביר למבקש את המידע בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה (45 יום), או בטרם הכריע בית המשפט בעתירה זו, אלא אם הודיע צד ג' בכתב כי הוא מוותר על זכותו להגיש עתירה.

 

החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה למידע, עבור הטיפול בבקשה ועבור הפקת המידע, וכן נקבעו הנסיבות המקנות למבקש המידע פטור מהאגרות האמורות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2015    

עדכוני rss