education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קישורים למאגרי מידע
 

במבט רחב - מספרים על החינוך

המדריך לבריאות התלמיד

הסעות תלמידים

הענן החינוכי

הקטלוג החינוכי

חיפוש אנשי קשר במשרד החינוך

(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

מאגר הפעלות

מאגר חוזרי מנכ"ל

מאגר שאלוני בחינות בגרות

מאגר פרסומים

מדריך לגני ילדים

מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר

מכרזים

מערכת מידע גיאוגרפית

מערכת שירות לציבור - מש"ל

אגף הבחינות

פורטל הורים

פורטל עובדי הוראה

פורטל תלמידים

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

שירות לאומי

שירות צבאי

שקיפות תקציבית

תקנון שירות עובדי הוראה

תקצוב מוניציפאלי - תחזית התקבולים לרשויות מקומיות

תשלום בגין הפקת עיבודי מידע ממאגרי המשרד באמצעות שרת התשלומים הממשלתי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2019    

עדכוני rss