education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדריך לאיתור מידע באתר המשרד
 

משרד החינוך פועל, באמצעות אתר האינטרנט שלו, להרחבה יזומה של הצגת המידע, הקיים במשרד ובמערכותיו, לציבור.
באתר - מגוון שירותים לציבור ולמשתמשי מערכת החינוך, נתונים ומידע רב ומקיף על מערכת החינוך ועל המשרד- מדיניותו, פעולותיו, מבנהו, שירותיו ונהליו וכן מאגרי ומערכות מידע. בנוסף, יחידות המשרד מציגות באתריהן מידע נרחב בנושאים, אשר בתחום טיפולן. 

 

מומלץ לבדוק האם המידע המבוקש על ידיכם מוצג כבר, לשירותכם, באתר המשרד

 

1. דוגמאות למאגרים ומערכות מידע שימושיים :

 

המאגר / מערכת

תיאור

מאגר חוזרי מנכ"ל  

משנת תשנ"ח – 1998

הנהלים וההוראות על פיהם פועלת מערכת החינוך.

המאגר מכיל חוזרים משנת תשנ"ח – 1998 ומתעדכן עם צאת כל חוזר חדש וכולל יכולות חיפוש מגוונות: לפי תאריך, לפי נושא, לפי מס' חוזר ועוד.

(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך
מידע על מוסדות בשנ"ל שוטפת

 

ובמבט רחב- מספרים על החינוך
מידע על מוסדות בשנו"ל קודמות

 

מידע ונתונים פרטניים על מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) - ניתנים לשליפה משתי המערכות.

במערכת במבט רחב- מספרים על החינוך ניתן לשלוף גם נתונים סטטיסטיים ברמת רשות, רמה מחוזית וארצית.

בשתי המערכת אפשרויות חיפוש לפי פרמטרים שונים ובניית קובץ excel לפי בחירת חתכים ומבנה  נתונים.

מערכת "מית"ר"

מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר

במערכת מוצגים נתוני התקציב, המועבר על ידי משרד החינוך לרשויות המקומיות/ בעלויות החינוך (מוטבים) בגין מוסדות החינוך בתחום שיפוטן/ בבעלותן.

במערכת קיימת אפשרות לשליפת נתונים לפי מוטב או לפי מוסד.

מאגר שאלוני בחינות בגרות

 

מאגר שאלוני בחינות בגרות כולל שאלוני בחינות שהתקיימו במועדים בחינות בעבר.

במאגר ניתן למצוא שאלוני בחינות, המסווגים לפי מקצוע לימוד, מועדי הבחינה, שנים ועוד פרמטרים שונים.

 

מידע על מאגרי ומערכות מידע, העומדים לשירות הציבור באתר המשרד, מוצג באתר חופש המידע – בקישורים הבאים:

2. דוגמאות למידע שימושי המוצג באתרי היחידות:

 

המאגר / מערכת

תיאור

מינהל כלכלה ותקציבים

באתר מינהל כלכלה ותקציבים מוצג מידע ונתונים בנושא תקציב החינוך והקריטריונים להקצעתו.

אגף הבחינות

בפורטל בחינות - אתר אגף הבחינות מוצגים נוהלי וכללי זכאות לתעודת בגרות, חוזרי מנכ"ל רלוונטיים, לוח מועדי הבחינות, נתונים על בחינות בגרות במקצועות שונים, ועוד.

המזכירות הפדגוגית

באתר המזכירות הפדגוגית מוצגים אתרי משנה של המפקחים המרכזיים להוראת המקצועות השונים, דוגמת: אזרחות, אנגלית, מתמטיקה וכיו"ב.

בכל אתר מקצוע, תמצאו נושאים מרכזיים המאפיינים את המקצוע, כגון: הודעות ועדכונים של המפמ"ר, חוזרי מפמ"ר, תכנית הלימודים במקצוע, מידע בנושא בחינות הבגרות במקצוע.

האגף לחינוך מיוחד

 

 

באתר האגף לחינוך מיוחד  מוצג מידע בתחום החינוך המיוחד והשירותים שהאגף נותן.

בין היתר, ניתן למצוא באתר: חוקים, תקנות וחוזרי מנכ"ל, רלוונטיים, מידע על מסגרות החינוך המיוחד, תכניות חינוכיות, מידע להורים על וועדות השמה ורישום למוסדות החינוך המיוחד ועוד.

 

ניתן לאתר את אתרי היחידות על ידי חיפוש בדף הבית של אתר המשרד, תחת "הדרך הקצרה לאתרי, מערכות ויחידות המשרד".

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/12/2015    

עדכוני rss