education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית חינוכית ערכית ביקורים בארץ האבות
 
 

משרד החינוך שם לו ליעד לעודד טיולים וסיורים של תלמידים במערכת החינוך ב"ארץ האבות" – מקום שהוא ערש האומה – אזור בעל חשיבות גדולה לתולדות עם ישראל, אזור שבו התרחשו אירועים גדולים שעיצבו את דמותו של עם ישראל.

על פי המסורת במערת המכפלה שבעיר נקברו אבות האומה ואימותיה, ולכן היא מכונה "ארץ  האבות".

חברון היא אחת מארבע ערי הקודש בארץ ישראל (יחד עם ירושלים, צפת וטבריה), שבהן התרכזו מרבית בני הישוב הישן.

בתקופת המקרא הייתה חברון לאחת הערים הגדולות בארץ ישראל, ועיר מלכותו של דוד המלך בשנותיו הראשונות כמלך.

 היישוב היהודי בעיר התקיים ברציפות עד שנחרב בפרעות תרפ"ט ב-  1929.

 

היישוב היהודי בעיר התקיים ברציפות עד שנחרב בפרעות תרפ"ט ב-  1929.

על פי המסורת במערת המכפלה שבעיר נקברו אבות האומה ואימותיה, ולכן היא מכונה "ארץ  האבות".

חברון היא אחת מארבע ערי הקודש בארץ ישראל (יחד עם ירושלים, צפת וטבריה), שבהן התרכזו מרבית בני הישוב הישן.

בתקופת המקרא הייתה חברון לאחת הערים הגדולות בארץ ישראל, ועיר מלכותו של דוד המלך בשנותיו הראשונות כמלך.

 היישוב היהודי בעיר התקיים ברציפות עד שנחרב בפרעות תרפ"ט ב-  1929.

 

התוכנית  "ביקורים בארץ האבות" – גוש עציון בדרך אל מערת המכפלה, תעסוק בסיפורו של המקום והאזור,  בדגש על חיזוק המורשת היהודית של בני הנוער במדינת ישראל, בהקניית ידע היסטורי והעמקתו, לימוד תוך כדי חוויה ומפגש מרגש עם המקום ההיסטורי – שהינו חלק מההיסטוריה והזהות שלנו.

 

 

 

 

 רשמים מסיור מורי של"ח בארץ האבות מאת טליה שגב

 ממעלה אדומים לעיר האבות

המגמה - להדגיש ולחזק את התודעה של "ארץ האבות", קברי האבות, המהווה את ערש האומה היהודית ונקודת ציון משמעותית בהתהוותו של העם היהודי.

 

מערת המכפלה הינה מהאתרים החשובים והקדושים ביותר במסורת העם היהודי מזה שנים רבות. במשך דורות עלו יהודים לפקוד את קברי האבות.

 

בתוכנית זו הכוונה להציג את המאחד בין חלקי העם השונים תוך קיום שיח ערכי - תרבותי על מקורות עם ישראל, מורשתו, ותרבותו וחיזוק "הזהות וההזדהות" של בני הנוער במדינת ישראל.

 

התוכנית הינה תהליך חינוכי ששיאו סיור במערת המכפלה.

 

התוכנית עוסקת בנושא המורשת ואינה מתייחסת להיבטים פוליטיים (כל אחד השקפתו ואמונתו). זאת מתוך הכרה כי מערת המכפלה אינה שייכת לזרם זה או אחר אלא לעם כולו, כחלק משרשרת הדורות.

 

התוכנית תזמן עיסוק בדילמות ערכיות- המגמה לעודד בני נוער לשיח חינוכי-ערכי ועיסוק בדילמות חברתיות וערכיות מתוך הכרות של המקום ומתוך ידע.

כל תלמיד ותלמידה יכולים להביע את דעתם בחופשיות, על פי דרכם ואמונתם, כמובן עם שמירת כללי ניהול דיון תרבותי. וכל זאת עפ"י הכלל "דילמות לא פותרים, עם דילמות מתמודדים".

 

ראוי להדגיש כי התוכנית הינה תוכנית "פיילוט"  ומתוך נכונות ומוכנות של המנהלים להשתתף בה.

 

מטרותנו:

העמקת הזיקה והקשר למורשת העם, ב"ארץ האבות" 

  הכרות עם מקומות ואירועים היסטוריים שעיצבו את דמותו של עמנו.

 חיזוק הזהות היהודית, ציונית, ישראלית של בני הנוער.

 חיזוק וביסוס הידע בנושאי המורשת, המסורת והתרבות של עם ישראל-שרשרת הדורות.

 הכרת הארץ ואהבת המולדת.

 יצירת עוגנים לביסוס ליבת ערכים משותפת.

 יצירת חוויה לימודית מעצימה תוך כדי סיור באתרים המייצגים פרקים בתולדות עם ישראל ומורשתו.

קיום שיח ערכי תרבותי בקרב בני הנוער.

 לזמן לתלמידים עיסוק בדיוני דילמה - דילמות המאפיינות את החברה הישראלית ובתרבות הדיון והשיח.

 

למידע נוסף

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  20/12/2012